Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1531/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1531/2004/Q -NHNN NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V H CH TOÁN NGHI P V U TƯ XÂY D NG CƠ B N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/1/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 29/1/2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v h ch toán nghi p v u tư xây d ng cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 224/2000/Q -NHNN2 ngày 19/7/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy nh v h ch toán nghi p v xây d ng cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Th Liên ( ã ký)
 2. QUY NNH V H CH TOÁN NGHI P V U TƯ XÂY D NG CƠ B N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh s 1531/2004/Q -NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh vi c h ch toán k toán nghi p v u tư xây d ng cơ b n (XDCB) cho Ban Qu n lý d án (Ban QLDA) u tư XDCB c a Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) và ơn v thu c NHNN bao g m: C c Qu n tr , C c Công ngh tin h c Ngân hàng, Th i báo Ngân hàng, T p chí Ngân hàng, Trung tâm thông tin tín d ng, Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có d án u tư XDCB (dư i ây g i t t là ơn v NHNN). i u 2. Qu n lý i v i các d án u tư xây d ng cơ b n 1. Ngân hàng Nhà nư c th ng nh t qu n lý các d án u tư XDCB t i các ơn v NHNN. Các ơn v NHNN có d án u tư XDCB khi thành l p Ban QLDA ph i có b ph n k toán c a Ban QLDA h ch toán nghi p v u tư XDCB. 2. Toàn b chi phí liên quan n d án XDCB, Ban QLDA ph i t ch c h ch toán, ph n ánh y , k p th i, chính xác vào các tài kho n quy nh t i i u 6 c a Quy nh này và ph i ư c th hi n trên B ng Cân i tài kho n k toán c a Ban QLDA và các ơn v NHNN có d án u tư XDCB ph i t ng h p s li u vào B ng Cân i tài kho n k toán c a mình theo Quy t nh 425/1998/Q -NHNN2 ngày 17/12/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (t khâu nh n v n, s d ng v n n thanh quy t toán v n u tư và nh p tài s n). 3. Các ơn v NHNN có d án u tư XDCB ph i làm y các th t c và th c hi n nghiêm túc theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng. i u 3. Quan h gi a Ban QLDA và ơn v NHNN Hàng tháng, căn c vào B ng Cân i tài kho n k toán c a Ban QLDA, các ơn v NHNN ph i ki m tra, i chi u l i s li u và t ng h p s li u trên B ng Cân i tài kho n k toán c a Ban QLDA vào B ng Cân i tài kho n k toán c a ơn v ph n ánh vi c nh n v n và s d ng v n c a Ban QLDA trên B ng Cân i tài kho n k toán c a ơn v . i u 4. Thanh, quy t toán công trình u tư XDCB
 3. 1. Ban QLDA và ơn v NHNN ph i th c hi n quy t toán chi phí công trình theo úng hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 v vi c hư ng d n quy t toán v n u tư và các văn b n khác có liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c và c a B Tài chính. S li u quy t toán c a ch u tư ph i l p y , chi ti t, c th và chính xác trên cơ s h sơ và s li u quy t toán c a bên B, s li u c a ki m toán, s li u ngh duy t quy t toán c a Ban QLDA và s li u mà ch u tư ch p nh n quy t toán và trình c p có thNm quy n quy t nh xét duy t quy t toán. 2. Khi thanh, quy t toán v i bên B, ch u tư th c hi n vi c qu n lý phí b o hành công trình theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, t ch c quy t toán và thanh lý h p ng m t cách k p th i và y theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 5. Ngu n v n u tư XDCB g m: - V n Ngân sách Nhà nư c c p; -V n u tư XDCB c a NHNN. - Lãi ti n g i v n u tư XDCB. - Các kho n thu khác (n u có). i u 6. Tài kho n, ch ng t và s sách h ch toán 1. Các tài kho n ch y u s d ng trong k toán u tư XDCB c a NHNN: S hi u tài kho n TK c p II TK c p III TK chi Tên tài kho n ho c ti u kho n ti t 103 1030 Ti n m t ơn v ph thu c 322 Chi phí XDCB 3221 Chi phí công trình 3222 V t li u dùng cho XDCB 3223 Chi phí nhân công 3229 Chi phí khác 323 Các kho n ph i thu v XDCB 3232 V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i 3233 T m ng v n XDCB cho bên B 3239 Các kho n ph i thu khác 466 Các kho n ph i tr v XDCB
 4. 4661 V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án 4662 4662.1 V n u tư XDCB NHNN t m c p cho d án 4662.2 Lãi ti n g i v n u tư XDCB và các kho n thu khác trong quá trình XDCB 4663 Ti n b o hành công trình XDCB, TSC gi l i chưa n h n tr 4669 Các kho n ph i tr khác ..... - TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" ư c s d ng t i Ban QLDA thu c các ơn v có d án XDCB. - TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i": Các Ban QLDA ch ư c m tài kho n t i m t Ngân hàng thương m i và ph i thông báo s hi u tài kho n và Ngân hàng nơi m tài kho n cho V K toán - Tài chính. - TK 3222 dùng ph n ánh s v t li u xây d ng, thi t b ph c v cho công trình XDCB do Ban QLDA t mua s m, nh p kho và s d ng. Ban QLDA ch ư c mua v t li u, thi t b trong ph m vi d toán ư c duy t. Sau khi công trình XDCB hoàn thành, tài kho n này ph i x lý h t s dư. - Hai tài kho n 1030 và 3222 hàng tháng, quý, năm ph i ư c i chi u v i biên b n ki m kê hi n v t theo quy nh hi n hành. - N u ơn v NHNN có nhi u d án, công trình XDCB thì tài kho n chi ti t 4662.1 và 4662.2 ư c m theo t ng d án, công trình XDCB (chi ti t thêm m t c p). 2. Ch ng t , tài li u dùng trong k toán u tư XDCB: - Các ch ng t , tài li u dùng trong k toán u tư XDCB: các Quy t nh v u tư, các Quy t nh duy t t ng d toán, các d toán chi ti t và Quy t nh duy t quy t toán, các h p ng thi công, các biên b n nghi m thu kh i lư ng công trình, biên b n giao nh n tài s n, v t tư, v t li u, thi t b , các hóa ơn có thu giá tr gia tăng, các ch ng t chi, thanh toán ti n và các ch ng t có liên quan khác. - T t c các ch ng t ph i ư c l p úng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a NHNN, ph i m b o h p l , h p pháp theo úng quy nh. 3. S sách k toán: Ban QLDA c a ơn v NHNN ph i m y s sách k toán (t s k toán chi ti t n s k toán t ng h p) h ch toán, ph n ánh y các ho t ng liên quan n d án u tư XDCB theo úng quy nh hi n hành. Khi d án hoàn thành, toàn b ch ng t , s sách và h sơ k toán c a Ban QLDA ph i ư c bàn giao v ơn v có d án u tư b o qu n và theo dõi theo úng quy nh hi n hành.
 5. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH M c I. H CH TOÁN CÁC NGHI P V CH Y U A. H CH TOÁN S TI N KÝ QU U TH U i u 7. Trư ng h p các công trình XDCB khi th c hi n ph i u th u: Khi t ch c u th u, ơn v NHNN ho c Ban QLDA ã ư c thành l p ph i t ch c m i th u, ch m th u và th c hi n công b trúng th u theo úng qui nh t i Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 c a Chính ph và Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và Ngh nh 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999. Trư ng h p ơn v d th u n p ti n ký qu u th u b ng ti n m t ho c chuy n ti n vào tài kho n ti n g i c a Ban QLDA t i Ngân hàng thương m i, h ch toán như sau: N TK thích h p (1030 ho c 3232) Có TK 4669 "Các kho n ph i tr khác" (M tài kho n chi ti t: Ti n k qu u th u theo t ng ơn v ăng ký tham gia) Khi ã có k t qu u th u, Ban QLDA ph i hoàn tr toàn b s ti n ký qu u th u cho các ơn v tham gia u th u, h ch toán: N TK 4669 "Các kho n ph i tr khác" (TK chi ti t nói trên) Có TK thích h p B. H CH TOÁN IV IS V N XDCB Ư C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C PHÊ DUY T i u 8. T i Ban QLDA c a các ơn v NHNN có d án u tư: Căn c vào k ho ch c a Nhà nư c, trên cơ s danh m c các công trình XDCB ư c Ngân sách Nhà nư c duy t và t ng s ngu n v n ư c c p do Kho b c Nhà nư c ho c Ngân hàng Nhà nư c thông báo, Ban QLDA ph i m s theo dõi s kinh phí ư c thông báo và s kinh phí ư c c p phát. Các nghi p v c th ư c h ch toán như sau: 1. Trư ng h p ã có kh i lư ng XDCB hoàn thành, ư c Kho b c Nhà nư c ng ý thanh toán cho bên B: - Khi t m ng cho bên B ho c ơn v , cá nhân khác: tùy theo n i dung, tính ch t c a nghi p v kinh t phát sinh h ch toán cho thích h p như sau: N TK 3233 "T m ng v n XDCB cho bên B"
 6. ho c N TK 3239 "Các kho n ph i thu khác" (M TK chi ti t theo t ng ơn v , cá nhân nh n t m ng) Có TK 4661 "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" ho c Có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" - Khi thanh toán t m ng, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" ho c N TK 3229 "Chi phí khác" Có TK 3233 "T m ng cho bên B" ho c Có TK 3239 "Các kho n khác ph i thu" 2. Khi rút ti n m t v Ban QLDA chi ho t ng: N TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" Có TK 4661 "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" 3. Khi Ban QLDA tr c ti p mua v t li u, thi t b v nh p kho, h ch toán: N TK 3222 "V t li u dùng cho XDCB" Có TK 4661 "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" ho c Có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" - Khi xu t v t li u, thi t b ph c v cho công trình, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK 3222 "V t li u dùng cho XDCB" 4. Khi có phát sinh chi tiêu h p lý cho công trình, h ch toán: N TK 3223 "Chi phí nhân công (Trư ng h p Ban QLDA tr c ti p tr chi phí nhân công) ho c N TK 3229 "Chi phí khác" Có TK 4661 "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" ho c Có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" 5. Trư ng h p kh i lư ng XDCB hoàn thành ư c Kho b c Nhà nư c thanh toán th ng cho bên B, h ch toán:
 7. N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" 6. Khi công trình hoàn thành và bư c vào giai o n quy t toán, Ban QLDA làm th t c k t chuy n các chi phí nhân công, chi phí XDCB khác vào tài kho n Chi phí công trình, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK 3223 "Chi phí nhân công" Có TK 3229 "Chi phí khác" Khi ư c NHNN phê duy t quy t toán, t t toán ngu n v n do Ngân sách Nhà nư c c p cho d án, h ch toán: N TK 4661 "V n Ngân sách Nhà nư c c p cho d án" Có TK 3221 "Chi phí công trình" C. H CH TOÁN IV IS V N XDCB C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C i u 9. H ch toán t i V K toán - Tài chính 1. Khi t m ng v n XDCB cho các ơn v NHNN có d án u tư XDCB ư c NHNN phê duy t, h ch toán: N TK 3231 "T m ng v n XDCB cho các d án" (m TK chi ti t cho t ng ơn v NHNN nh n t m ng v n) Có TK 5111 "Chuy n ti n i năm nay ho c Có TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" 2. Khi nh n ư c "B ng kê lãi ti n g i v n u tư XDCB và các kho n thu khác" c a Ban QLDA t i ơn v NHNN có d án u tư g i v , h ch toán: N TK 3231 "T m ng v n XDCB cho các d án" Có TK 602 "V n u tư XDCB và mua s m TSC " 3. Khi nh n ư c báo cáo c a ơn v NHNN v vi c t m ghi nh p công trình, h ng m c công trình XDCB ưa vào s d ng nhưng chưa ư c duy t quy t toán, V K toán - tài chính có trách nhi m theo dõi, ôn c, ch u tư th c hi n quy t toán k p th i, úng quy nh, tránh v n t n ng trong XDCB. 4. Khi c p v n thanh toán công trình XDCB hoàn thành sau khi duy t quy t toán:
 8. - Trư ng h p s v n c p t m ng cho ơn v còn thi u so v i s ư c duy t, NHNN (V K toán - tài chính) s c p b sung s còn thi u, h ch toán: N TK 3231 "T m ng v n XDCB cho các d án" Có TK 5111 "Chuy n ti n i năm nay" S v n còn thi u ho c Có TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" - Trư ng h p s v n ã t m ng cho ơn v th a so v i s v n ư c duy t: V K toán - tài chính ph i ôn c các ơn v NHNN chuy n n p s v n còn th a, khi nh n ư c báo Có c a ơn v chuy n n p v NHNN s h ch toán: N TK 5112 "Chuy n ti n n năm nay" ho c N TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" S ti n ã t m ng th a Có TK 3231 "T m ng v n XDCB cho các d án" 5. Khi nh n ư c gi y báo c a các ơn v NHNN chuy n v n XDCB hoàn thành v NHNN, h ch toán: N TK 5112 "Chuy n ti n n năm nay" ho c N TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" Toàn b giá tr quy t toán Có TK 3231 "T m ng v n XDCB cho các d án" i u 10. H ch toán t i các ơn v NHNN có d án u tư (Phòng K toán - thanh toán) 1. Khi nh n ư c v n XDCB do NHNN (V K toán - tài chính) t m ng chuy n v , h ch toán: N TK 5112 "Chuy n ti n n năm nay" Có TK 453 "Ti n g i b ng ng Vi t Nam" ho c tài kho n thích h p khác chuy n ti n vào TK ti n g i c a Ban QLDA t i Ngân hàng nơi m tài kho n 2. Khi công trình ho c t ng h ng m c công trình hoàn thành, ã ư c ưa vào s d ng, trong th i gian chưa ư c duy t quy t toán, các ơn v NHNN ph i xác nh giá tr t m tính c a công trình h ch toán nh p tài s n c nh theo nguyên t c: + N u giá d toán th p hơn chi phí th c t u tư xây d ng công trình thì h ch toán theo giá d toán. + N u giá d toán cao hơn chi phí th c t thì h ch toán theo chi phí th c t . V h ch toán, ghi:
 9. N TK 301 "Tài s n c nh h u hình" (TK c p III thích h p) Có TK 468 "Các kho n ch thanh toán khác" (M ti u kho n cho t ng công trình XDCB t m nh p khi chưa ư c duy t quy t toán). Sau khi ghi t m nh p giá tr công trình XDCB hoàn thành, các ơn v NHNN ph i báo cáo b ng văn b n v V K toán - tài chính (ghi rõ giá tr công trình, h ng m c công trình t m nh p, ngu n v n hình thành) và th c hi n trích kh u hao theo quy nh hi n hành i v i tài s n c nh. 3. Khi quy t toán công trình XDCB ư c NHNN phê duy t, x lý: - N u có chênh l ch gi a s v n XDCB ã ư c NHNN t m ng và giá tr quy t toán công trình ư c duy t, x lý: + Trư ng h p s v n XDCB NHNN t m ng cho ơn v nh hơn s ư c duy t quy t toán: NHNN b sung s v n còn thi u so v i giá tr công trình ư c duy t quy t toán, khi nh n ư c L nh chuy n Có c a V K toán - Tài chính thì h ch toán: N TK 5112 "Chuy n ti n n năm nay" (S ti n c p b sung) ho c N TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" Có TK 453 "Ti n g i b ng ng Vi t Nam" ho c tài kho n thích h p khác chuy n ti n vào TK ti n g i c a Ban QLDA t i Ngân hàng nơi m tài kho n + Trư ng h p s v n XDCB NHNN t m c p cho d án l n hơn s ư c duy t quy t toán, Phòng K toán - thanh toán ph i ôn c Ban QLDA hoàn tr ngay s v n XDCB t m c p th a so v i s ư c duy t v NHNN (V K toán - Tài chính), h ch toán: N TK 453 "Ti n g i b ng ng Vi t Nam" ho c tài kho n thích h p khác Có TK 5111 "Chuy n ti n i năm nay" (S ti n NHNN ng th a) ho c Có TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" - i u ch nh l i giá tr công trình XDCB ã t m nh p trư c ây cho úng v i giá quy t toán ư c duy t: + N u giá tr quy t toán th p hơn giá t m tính, ơn v NHNN i u ch nh gi m giá tr công trình XDCB, s chênh l ch ư c h ch toán: N TK 468 "Các kho n ch thanh toán khác" (Ti u kho n nêu trên) Có TK 301 "Tài s n c nh h u hình" (TK c p III thích h p) + N u giá tr quy t toán cao hơn giá t m tính, ơn v NHNN i u ch nh tăng giá tr công trình XDCB, s chênh l ch ư c h ch toán:
 10. N TK 301 "Tài s n c nh h u hình" (TK c p III thích h p) Có TK 468 "Các kho n ch thanh toán khác" (Ti u kho n nêu trên) - Sau ó, thanh toán v n XDCB v i NHNN (V K toán - Tài chính): N TK 468 "Các kho n ch thanh toán khác" (Ti u kho n nêu trên) Có TK 5111 "Chuy n ti n i năm nay" ho c Có TK 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v NHNN" ng th i, ôn c Ban QLDA h ch toán t t toán chi phí XDCB k p th i. Lưu ý: Tài kho n 591 "Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c" ch s d ng cho các ơn v Ngân hàng Nhà nư c không tham gia thanh toán chuy n ti n i nt . i u 11. H ch toán t i Ban QLDA (B ph n k toán) 1. Khi nh n ư c gi y báo c a Ngân hàng thương m i (nơi Ban QLDA m tài kho n ti n g i) thông báo v s v n u tư XDCB do NHNN t m c p chuy n vào tài kho n c a mình, h ch toán: N TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" Có TK 4662.1 "V n u tư XDCB NHNN t m c p cho d án" 2. Khi phát sinh các chi phí cho công trình XDCB dùng ngu n v n do NHNN t m c p trang tr i: - Trư ng h p ơn v t m ng trư c cho bên B ho c ơn v cá nhân khác, h ch toán: N TK 3233 "T m ng v n XDCB cho bên B" ho c N TK 3239 "Các kho n ph i thu khác" Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" ho c có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" - Khi có kh i lư ng hoàn thành, thanh toán t m ng, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" N TK 3223 "Chi phí nhân công" (Trư ng h p Ban QLDA tr c ti p tr phí nhân công) N TK 3229 "Chi phí khác"
 11. Có TK 3233 "T m ng v n XDCB cho bên B" ho c Có TK 3239 "Các kho n ph i thu khác" - Khi rút ti n m t ph c v cho ho t ng c a Ban QLDA, h ch toán: N TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" - Khi Ban QLDA tr c ti p mua v t li u, thi t b nh p kho, h ch toán: N TK 3222 "V t li u dùng cho XDCB" Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" ho c Có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" - Khi xu t v t li u ph c v cho công trình, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK 3222 "V t li u dùng cho XDCB" - Khi có phát sinh chi tiêu h p lý cho công trình, h ch toán: N TK 3223 "Chi phí nhân công" (Trư ng h p Ban QLDA tr c ti p tr chi phí nhân công) ho c N TK 3229 "Chi phí khác" Có TK 1030 "Ti n m t t i ơn v ph thu c" ho c Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" 3. Trong quá trình th c hi n d án u tư XDCB, n u có các ngu n thu khác phát sinh (lãi ti n g i Ngân hàng, các ngu n thu khác....), h ch toán: N TK "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" ho c N TK 1030 "Ti n m t t i ơn v ph thu c" Có TK 4662.2 "Lãi ti n g i v n u tư XDCB và các kho n thu khác v XDCB" Cu i năm, l p B ng kê lãi ti n g i v n u tư XDCB và các kho n thu khác v XDCB" (Ph l c s 04) g i V K toán - Tài chính và căn c B ng kê l p phi u chuy n kho n h ch toán k t chuy n toàn b các kho n thu này sang TK 4662.1 "V n u tư XDCB NHNN t m c p cho d án": N TK 4662.2 "Lãi ti n g i v n u tư XDCB và các kho n thu khác v XDCB"
 12. Có TK 4662.1 "V n u tư XDCB NHNN t m c p cho d án" 4. Khi công trình XDCB hoàn thành, Ban QLDA k t chuy n các chi phí XDCB vào tài kho n chi phí công trình xác nh toàn b giá tr công trình, ngh NHNN phê duy t quy t toán, h ch toán: N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK 3223 "Chi phí nhân công" Có TK 3229 "Chi phí khác" 5. Ki m tra quy t toán c a bên B, xác nh giá tr c a công trình trình NHNN phê duy t quy t toán: N u giá tr quy t toán công trình ư c Ban QLDA xác nh và ngh NHNN phê duy t l n hơn s ã thanh toán ho c t m ng cho bên B thì s ch nh l ch ó h ch toán như sau: N TK 3221 "Chi phí công trình" Có TK 4669 "Các kho n khác ph i tr " (TK chi ti t: Thanh toán v i bên B và các ơn v , cá nhân khác) 6. Sau khi quy t toán ư c NHNN phê duy t, x lý: - N u giá tr quy t toán công trình ư c NHNN phê duy t nh hơn s Ban QLDA trình duy t thì s ch nh l ch ó ư c h ch toán như sau: N TK thích h p (TK 4669...) Có TK 3221 "Chi phí công trình" - N u giá tr quy t toán công trình ư c NHNN phê duy t nh hơn s v n NHNN t m c p cho d án thì Ban QLDA ph i chuy n tr ngay s v n c p th a v NHNN (V K toán - Tài chính), h ch toán: N TK 4662.1 "V n u tư XDCB NHNN t m c p cho d án" Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" - H ch toán t t toán tài kho n chi phí XDCB và ngu n v n Ngân hàng Nhà nư c ã c p cho công trình: N TK 4662.1 "V n u tư XDCB NHNN Theo giá tr quy t toán ư c t m c p cho d án" duy t tr i s v n do NSNN c p Có TK 3221 "Chi phí công trình"
 13. - ng th i, thanh toán n t cho bên B s ti n chưa ư c thanh toán n u giá tr quy t toán c a công trình ư c duy t l n hơn s ã thanh toán t m ng cho bên B ho c các ơn v , cá nhân khác và gi l i ti n b o hành công trình, h ch toán: N TK 4669 "Các kho n khác ph i tr " (TK chi ti t: Thanh toán v i bên B và các ơn v , cá nhân khác) Có TK 3232 "V n u tư XDCB g i t i Ngân hàng thương m i" ho c Có TK 1030 "Ti n m t ơn v ph thu c" Có TK 4663 "Ti n b o hành công trình XDCB, tài s n c nh gi l i chưa nh n tr " Vi c h ch toán tài kho n 4663 "Ti n b o hành công trình XDCB, tài s n c nh gi l i chưa n h n tr " ch th c hi n khi công trình ã ư c duy t quy t toán và còn trong th i h n b o hành (trư ng h p th i gian b o hành b t u khi công trình chưa ư c duy t quy t toán, ơn v theo dõi s ti n b o hành trên TK 4669). Khi h t th i h n b o hành mà không x y ra hư h ng công trình do l i c a bên B thì ơn v hoàn tr toàn b s ti n b o hành và s ti n lãi phát sinh trong th i gian b o hành cho bên B. M c II. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN VÀ KI M TRA i u 12. L p và g i báo cáo u tư XDCB 1. i v i Ban QLDA: - Hàng tháng, năm Ban QLDA l p B ng Cân i tài kho n k toán (Chi ti t n TK c p III - theo m u bi u s 01) và báo cáo chi ti t công n (M u bi u s 02) g i ơn v NHNN (nơi có d án ư c duy t) ơn v NHNN nh p vào B ng Cân i tài kho n k toán chung c a ơn v NHNN. ng th i g i 1 b v V K toán - Tài chính theo dõi và i chi u v i B ng Cân i tài kho n k toán c a ơn v NHNN có d án u tư XDCB. - Hàng quý, l p báo cáo tình hình th c hi n u tư quý (M u bi u s 03) g i V K toán - Tài chính (Phòng Qu n lý u tư XDCB) theo dõi. Th i h n g i: trư c ngày 5 c a tháng, quý, năm k ti p. - Khi d án u tư hoàn thành, Ban QLDA có trách nhi m l p y các báo cáo quy t toán v n u tư theo các m u bi u kèm theo quy nh này (t m u bi u 05 n m u bi u s 15) v ơn v NHNN (nơi có d án u tư XDCB) và ng th i g i 1 b các báo cáo quy t toán v NHNN (V K toán - Tài chính) báo cáo và trình duy t quy t toán. 2. i v i các ơn v NHNN (nơi có d án u tư XDCB):
 14. Khi nh n ư c B ng Cân i tài kho n k toán c a Ban QLDA ph i ki m tra i chi u s li u và ti n hành t ng h p vào B ng Cân i tài kho n k toán c a ơn v g i NHNN (V K toán - Tài chính) theo ch báo cáo quy nh. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Trách nhi m thi hành 1. i v i V K toán - Tài chính: - Hàng quý và k t thúc năm, V K toán - Tài chính có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n k ho ch u tư, nh n v n, thanh toán v n c a các d án c a h th ng NHNN trình th ng c. - ôn c các ơn v NHNN có d án u tư g i báo cáo y , k p th i theo úng Quy nh này; H ch toán các nghi p v t m ng, thanh toán v n u tư XDCB k p th i, y , theo úng các quy nh hi n hành; Ki m tra s li u h ch toán nghi p v u tư XDCB c a các ơn v NHNN (g m c s li u k toán c a Ban Qu n lý d án), n u có sai sót thì yêu c u ơn v NHNN ch nh s a l i s li u k toán theo úng quy nh hi n hành. - Tùy tình hình th c t , V K toán - Tài chính nh kỳ ho c t xu t ph i ti n hành ki m tra tình hình s d ng v n, t m ng v n, vi c thanh, quy t toán kh i lư ng hoàn thành i v i t ng công trình u tư XDCB. 2. V T ng ki m soát ch u trách nhi m ki m tra, ki m toán n i b v u tư XDCB các d án u tư XDCB c a NHNN theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3. i v i các ơn v NHNN có d án u tư XDCB: - Th trư ng ơn v NHNN ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này t i ơn v mình. - Trư ng phòng K toán - Thanh toán ch u trách nhi m ki m tra, ki m soát vi c h ch toán nghi p v u tư XDCB t i Ban QLDA, t ng h p y s li u k toán c a Ban QLDA vào B ng Cân i tài kho n c a ơn v NHNN. - Ph trách k toán Ban QLDA ch u trách nhi m ch o b ph n k toán Ban QLDA h ch toán úng, k p th i các nghi p v u tư XDCB phát sinh t i ơn v , l p báo cáo g i NHNN trung ương theo úng quy nh. i u 14. T ch c th c hi n K t ngày Quy nh này có hi u l c, t t c các công trình XDCB t i các ơn v NHNN có d án u tư XDCB (k c công trình d dang chưa quy t toán xong) ph i th c hi n chuy n i sang h ch toán theo Quy nh này.
 15. V trư ng V K toán - Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n vi c chuy n i c th v h ch toán u tư XDCB b o m theo úng Quy nh này. i u 15. M i s a i, b sung Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. M u s 01/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, TP.................. BAN QU N LÝ D ÁN ............................... B NG CÂN I TÀI KHO N K TOÁN V U TƯ XDCB Tháng.......... năm.......... Tên tài S hi u S dư u tháng Doanh s trong tháng S dư cu i kho n tháng tài kho n N Có N Có N Có 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng c ng L p b ng K toán Ban QLDA ....... ngày.... tháng..... năm... (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Trư ng Ban QLDA (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s 02/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, TP..................
 16. BAN QU N LÝ D ÁN ............................... BÁO CÁO CHI TI T CÔNG N Tháng.......... năm.......... S hi u ti u Tên ch n Ngày N i dung Thành Ghi chú kho n phát sinh kho n n ti n ho c khách n n 1 2 3 4 5 6 I. Ph n ph i thu II. Ph n ph i tr Ki n ngh x lý............................................................................ Ngư i l p bi u K toán Ban QLDA ....... ngày.... tháng..... năm... (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Trư ng Ban QLDA (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s 03/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM CHI NHÁNH .................. c l p - T do - H nh phúc S : Ngày......... tháng...... năm..... BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N U TƯ QUÝ.... NĂM.... D ÁN:................ ơn v tính: Tri u ng T ng m c V n ãc p D toán ã phê Tên d ơn v ã th c hi n duy t án u tư cho ơn v ư c T ng d D Ngân Ngân ã thanh T ng giá tr
 17. th ng c toán theo toán hàng sách toán, t m ã nghi m duy t Quy t chi ng thu nh ti t Báo cáo b ng l i: Di n gi i các chi ti t các c t trong b ng K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) Nơi nh n: - V KTTC - C c (chi c c) u tư M u s 04/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, TP.................. BAN QU N LÝ D ÁN ............................... B NG KÊ LÃI TI N G I V N U TƯ XDCB VÀ CÁC KHO N THU KHÁC V XDCB (Tháng.......... năm..........) ơn v tính: ng S TT Ngày, tháng phát N i dung thu S ti n Ghi chú sinh 1 2 3 4 5 T ng c ng L p b ng K toán Ban QLDA ....... ngày.... tháng..... năm...
 18. (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng ơn v (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s 05/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, TP.................. BAN QU N LÝ D ÁN ............................... BÁO CÁO T NG H P QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH - Tên d án: ........................................................... - Tên công trình, h ng m c công trình: ................ - Ch u tư: ......................................................... - C p trên ch u tư: ........................................... - C p quy t nh u tư: ....................................... - a i m xây d ng: ........................................... - Quy mô công trình: ........... ư c duy t: ........... Th c hi n:........... - T ng m c u tư ư c duy t: ........................... - Th i gian kh i công - hoàn thành: ........ ư c duy t........Th c hi n: ..... I. NGU N V N U TƯ ơn v tính: ng Theo d Th c hi n Tăng (+), gi m (-) so ư c duy t án 1 2 3 4 T ng c ng - V n Ngân sách Nhà
 19. nư c - V n Ngân hàng Nhà nư c - ....... II. CHI PHÍ U TƯ: 1. T ng h p chi phí u tư ngh duy t quy t toán: ơn v tính: ng STT N i dung chi T ng m c T ng d Chi phí u tư Tăng (+), phí u tư ư c toán ư c ngh quy t gi m (-) so duy t duy t toán d toán ư c duy t 1 2 3 4 5 6 T ng s Xây l p Thi t b Khác D phòng 2. Chi ti t chi phí u tư ngh quy t toán: STT N i dung chi Chi phí u tư ngh quy t toán ( ng) phí T ng s G m H p ng tr n H p ng có Ch nh gói i u ch nh giá th u 1 2 3 4 5 6 T ng s : Xây l p Thi t b Chi phí khác III. CHI PHÍ U TƯ NGHN DUY T B KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRN TÀI S N HÌNH THÀNH QUA U TƯ
 20. IV. GIÁ TRN TÀI S N HÌNH THÀNH QUA U TƯ STT Nhóm tài s n Giá tr tài s n ( ng) 1 2 3 - T ng s - Tài s n c nh Tài s n lưu ng V. THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Tình hình th c hi n d án: - Thu n l i, khó khăn trong quá trình th c hi n d án. - Nh ng thay i n i dung c a d án so quy t nh u tư ư c duy t: + Quy mô, k t c u công trình, hình th c qu n lý d án, thay i ch u tư, hình th c l a ch n nhà th u, ngu n v n u tư, t ng m c v n u tư. + Nh ng thay i v thi t k k thu t, t ng d toán ư c duy t. + Thay i v hình th c l a ch n nhà th u so ch trương ư c duy t. 2. Nh n xét, ánh giá quá trình th c hi n d án: - Ch p hành trình t , th t c qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. - Công tác qu n lý ti n v n, tài s n trong quá trình u tư. 3. Ki n ngh : Ngư i l p bi u K toán Ban QLDA ....... ngày.... tháng..... năm... (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng ơn v (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s 06/XDCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, TP..................
Đồng bộ tài khoản