Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 154/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TÀI CHÍNH THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Liên B Tài chính - B N i v v hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tài chính thu c y ban nhân dân các c p; Căn c Quy t nh s 242/2003/Q -UB ngày 04 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i tên S Tài chánh - V t giá thành ph thành S Tài chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a S N i v t i T trình s 607/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2006 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tài chính thành ph , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tài chính thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 2872/1998/Q -UB ngày 01 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tài chánh - V t giá thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TÀI CHÍNH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 154/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph )
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Tài chính là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính, ngân sách Nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách Nhà nư c, các qu tài chính Nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p, k toán, ki m toán c l p, giá c và ho t ng d ch v tài chính (sau ây g i chung là lĩnh v c tài chính) t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. S Tài chính thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s làm vi c c a S Tài chính t t i s 142 Nguy n Th Minh Khai, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2. S Tài chính ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o, ki m tra, v chuyên môn, nghi p v c a B Tài chính. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. S Tài chính thành ph có nhi m v và quy n h n sau ây 1. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy t nh, ch th và các văn b n v qu n lý lĩnh v c tài chính t i a phương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a Chính ph . 2. Trình y ban nhân dân thành ph chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v tài chính ngân sách phù h p v i quy ho ch, k ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 3. T ch c, ch o th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, d án, quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c tài chính; hư ng d n các cơ quan thu c thành ph , cơ quan tài chính c p qu n - huy n, phư ng - xã th ng nh t t ch c tri n khai th c hi n pháp lu t, chính sách ch và các quy nh c a Nhà nư c v tài chính trên a bàn; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v tài chính. 4. Trình y ban nhân dân thành ph phương án phân c p ngu n thu và nhi m v chi c a t ng c p ngân sách c a a phương; trình y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph phê chuNn nh m c phân b d toán chi ngân sách a phương, quy t nh m t s ch thu phí và các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n và t ch c th c hi n ch công khai tài chính - ngân sách, ch qu n lý tài chính, báo cáo k toán theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 5. Trình y ban nhân dân thành ph quy nh nhi m v và các bi n pháp qu n lý, i u hành ngân sách hàng năm c a a phương. a) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p (sau ây g i chung là cơ quan hành chính s nghi p) thu c thành ph và cơ quan tài chính c p qu n - huy n, xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. b) ThNm nh và ch u trách nhi m v vi c thNm nh d toán ngân sách c a các cơ quan, ơn v c p thành ph và y ban nhân dân c p qu n - huy n. c) L p d toán thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn, l p d toán thu, chi ngân sách a phương, l p phương án phân b ngân sách c p thành ph , báo cáo y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh. 6. Báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, xu t các phương án cân i ngân sách và các bi n pháp c n thi t hoàn thành nhi m v thu, chi ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng tham ô lãng phí. ThNm tra vi c phân b d toán ngân sách c a các cơ quan cùng c p cho các ơn v tr c thu c. 7. Ph i h p v i các cơ quan thu trong vi c th c hi n công tác qu n lý thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác trên a bàn. 8. ThNm nh quy t toán thu ngân sách Nhà nư c phát sinh trên a bàn qu n - huy n, quy t toán thu, chi ngân sách qu n - huy n; thNm nh và thông báo quy t toán i v i các cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p và các t ch c khác có s d ng ngân sách thành ph và ch u trách nhi m v k t qu thNm nh. T ng h p tình hình thu, chi ngân sách Nhà nư c, l p t ng quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương y ban nhân dân trình H i ng nhân dân thành ph phê duy t, báo cáo B Tài chính. 9. Qu n lý các ngu n kinh phí y quy n c a Trung ương, qu n lý Qu d tr tài chính c a a phương theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi tiêu và s d ng ngân sách các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách thành ph . 11. Yêu c u Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán khi phát hi n chi vư t d toán, sai chính sách, ch ho c không ch p hành ch báo cáo, th ng kê. 12. Tham gia v i S K ho ch và u tư, các cơ quan có liên quan tham mưu v i y ban nhân dân thành ph v chi n lư c thu hút, huy ng, s d ng v n u tư ng n h n, dài h n trong và ngoài nư c. 13. Ph i h p v i S K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan xây d ng d toán và phương án phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n hàng năm, ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan b trí các ngu n v n khác có tính ch t u tư xây d ng
  4. (ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngân sách Nhà nư c) hàng năm, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. a) Tham gia ch trương u tư, thNm nh tài chính các d án u tư do thành ph qu n lý; tham gia xét th u i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph và các d án khác trên a bàn theo ngh c a ch u tư và ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . b) Ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phân b v n u tư, danh m c d án u tư s d ng v n ngân sách thành ph theo quy ch qu n lý u tư, xây d ng k ho ch i u ch nh b sung, i u hòa v n u tư thanh toán i v i các d án u tư t ngân sách a phương. c) Ph i h p v i S K ho ch và u tư báo cáo y ban nhân dân thành ph i u ch nh k ho ch phân b v n u tư trong trư ng h p c n thi t. 14. Hư ng d n, ch o, ki m tra các ch u tư th c hi n quy t toán v n u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c, gi i quy t vư ng m c phát sinh trong quá trình l p báo cáo quy t toán v n u tư. Hư ng d n và ki m tra vi c thNm tra, phê duy t quy t toán i v i các d án u tư ã ư c phân c p theo quy nh. 15. Th ng nh t qu n lý các kho n vay và vi n tr dành cho a phương theo quy nh c a pháp lu t. Giúp y ban nhân dân thành ph tri n khai phát hành trái phi u và các hình th c vay n khác c a a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 16. Ki m tra tình hình th c hi n k ho ch v n u tư, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư, quy t toán v n u tư thu c ngân sách a phương c a ch u tư và cơ quan tài chính qu n - huy n, phư ng - xã, tình hình ki m soát thanh toán v n u tư c a Kho b c Nhà nư c thành ph , qu n - huy n. 17. T ch c thNm tra quy t toán v n u tư, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t ( i v i d án do Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t quy t toán v n u tư). ThNm tra, phê duy t và ch u trách nhi m v vi c phê duy t quy t toán các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư xây d ng cơ b n a phương theo quy nh. Ch trì t ch c ki m tra báo cáo quy t toán các d án nhóm A s d ng v n ngân sách Nhà nư c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 18. Ph i h p v i S K ho ch và u tư t ng h p, phân tích tình hình huy ng và s d ng v n u tư, ánh giá hi u qu qu n lý, s d ng v n u tư, ch trì thNm tra quy t toán v n u tư c a a phương, báo cáo B Tài chính và y ban nhân dân thành ph theo quy nh. 19. Ki m tra báo cáo tài chính hàng năm, giúp y ban nhân dân thành ph ch o, i u hành ho t ng các qu u tư phát tri n c a thành ph .
  5. Ki m tra, giám sát các qu c a a phương trong vi c cho vay, h tr lãi su t iv i ph n v n t ngu n ngân sách do y ban nhân dân thành ph y thác. 20. Giúp y ban nhân dân thành ph và B trư ng B Tài chính th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v tài chính doanh nghi p. a) Hư ng d n th c hi n các chính sách, ch qu n lý tài chính doanh nghi p (doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p khác), ch qu n lý, b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i doanh nghi p. b) Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v tài chính, k toán t i các lo i hình doanh nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. c) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý v n và tài s n thu c s h u Nhà nư c t i các doanh nghi p do a phương thành l p ho c góp v n theo quy nh c a pháp lu t. d) Ph i h p v i C c Thu và các cơ quan có liên quan t ng h p, phân tích, ánh giá tình hình tài chính, tình hình qu n lý, b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i doanh nghi p do a phương thành l p ho c góp v n, báo cáo y ban nhân dân thành ph và B trư ng B Tài chính. 21. Hư ng d n các cơ quan hành chính s nghi p thu c a phương th c hi n ch qu n lý tài s n Nhà nư c; xu t các bi n pháp v tài chính m b o qu n lý và s d ng có hi u qu tài nguyên, công s n t i a phương. a) Tham mưu y ban nhân dân thành ph xây d ng cơ ch chính sách tri n khai cho các cơ quan Nhà nư c a phương th c hi n chính sách b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, thu ti n s d ng t, thuê t, góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t. b) T ch c ti p nh n, qu n lý, trình y ban nhân dân thành ph x lý ho c x lý theo thNm quy n i v i tài s n vô ch , tài s n m i ư c tìm th y, tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n vi n tr không hoàn l i khi các d án k t thúc chuy n giao theo quy nh c a pháp lu t. Riêng tài s n t ch thu sung công qu Nhà nư c do vi ph m hành chính th c hi n theo i u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. c) Ki m tra, x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý các vư ng m c v tài s n thu c s h u Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p và t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. d) Qu n lý tài s n Nhà nư c t i các t ch c H i, t ch c bán công. e) T ch c qu n lý và khai thác tài s n Nhà nư c chưa giao cho t ch c, cá nhân qu n lý, s d ng; qu n lý các ngu n tài chính phát sinh trong quá trình qu n lý, khai thác, chuy n giao, x lý tài s n Nhà nư c. 22. Giúp y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý công tác giá t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các chính sách, bi n pháp c a Nhà nư c v giá. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh phương án giá do các S , y ban nhân dân qu n - huy n ho c doanh nghi p Nhà nư c xây d ng i v i
  6. giá tài s n, hàng hóa, d ch v quan tr ng, giá s n phNm c quy n, giá chuy n quy n s d ng t, giá n bù gi i phóng m t b ng theo quy nh c a pháp lu t. a) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c hi p thương giá, ki m soát giá c quy n, ch ng bán phá giá, niêm y t giá theo quy nh c a pháp lu t. b) Thu th p thông tin, phân tích tình hình và s bi n ng giá c ; báo cáo tình hình giá c th trư ng và tình hình th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v giá t i a phương theo quy nh c a B trư ng B Tài chính và y ban nhân dân thành ph . c) Ch trì, ph i h p các cơ quan có liên quan ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v giá c a các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn thành ph ; x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý hành vi vi ph m pháp lu t v giá theo quy nh c a Nhà nư c. 23. Hư ng d n, qu n lý và ki m tra vi c th c hi n các d ch v tài chính, kinh doanh x s ki n thi t và gi i trí có t cư c, vui chơi có thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 24. Ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài chính c p qu n - huy n và phư ng - xã. 25. Thanh tra, ki m tra tài chính i v i các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t , văn hóa - xã h i, doanh nghi p Nhà nư c theo thNm quy n; thanh tra, ki m tra i v i các cơ quan, t ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. a) Ph i h p v i cơ quan Thanh tra Tài chính Trung ương th c hi n thanh ki m tra tài chính i v i các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p do Trung ương qu n lý trên a bàn theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. b) Xét, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 26. T ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c tài chính, k toán a phương; qu n lý tài chính, tài s n và cán b , công ch c c a S theo quy nh. 27. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do y ban nhân dân thành ph giao. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. S Tài chính có Giám c và m t s Phó Giám c. Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v toàn b các ho t ng c a S Tài chính. Giám c S Tài chính do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Giám c là ngư i giúp vi c Giám c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S v các nhi m v công tác ư c giao. Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành
  7. ph b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Các ch c danh khác c a S Tài chính do Giám c S Tài chính quy t nh. i u 5. Cơ c u t ch c b máy c a S Tài chính g m 1. T ch c b máy c a S Tài chính g m m t s phòng, ban chuyên môn. S lư ng các phòng, ban chuyên môn do Giám c S Tài chính th ng nh t v i Giám c S N i v trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. ơn v tr c thu c S : - Chi c c Tài chính doanh nghi p. 3. ơn v s nghi p: - Trung tâm D ch v thNm nh giá và bán u giá tài s n. 4. Các doanh nghi p ư c y ban nhân dân thành ph y quy n S Tài chính làm cơ quan ch qu n: - Công ty X s ki n thi t. - Công ty Ki m toán và d ch v tin h c. Các ơn v s nghi p và doanh nghi p thu c S do y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Giám c S Tài chính sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v thành ph , ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng, nhi m v , thành l p m i ho c gi i th các ơn v tr c thu c S . Nhi m v c a các phòng, ban chuyên môn nghi p v do Giám c S Tài chính quy nh, phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S . 5. Biên ch c a S Tài chính do y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu hàng năm trong t ng ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương 4 CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i B Tài chính 1. S Tài chính th c hi n y s ch o và hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a B Tài chính. 2. Giám c S Tài chính ch u trách nhi m báo cáo B Tài chính các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành. Trư ng h p B chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch
  8. trương quy t nh c a B không phù h p tình hình c a thành ph , thì Giám c S k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Tài chính. i u 7. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. S Tài chính có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n có liên quan n lĩnh v c tài chính, ngân sách, giá c . 2. S Tài chính là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , ch u s qu n lý, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; ch u s ki m tra, ki m soát c a y ban nhân dân thành ph i v i ho t ng hành chính thu c lĩnh v c tài chính - giá c . Giám c S Tài chính có trách nhi m báo cáo tình hình và k ho ch t ch c ho t ng c a S cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph v các v n có liên quan n S Tài chính. 3. Giám c S ph i th c hi n úng ch báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá quy n h n ư c giao. Các ki n ngh c a S v i B Tài chính có liên quan n các ch trương, chính sách l n c a y ban nhân dân thành ph thì Giám c S ph i xin ý ki n Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách trư c khi ki n ngh . i u 8. i v i t ch c ng, oàn th và t ch c qu n chúng xã h i 1. S Tài chính thành ph ch u s lãnh o và ch o tr c ti p c a Thành y thông qua m i quan h tr c ti p v i các Ban thu c Thành y ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y. S ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a cơ quan ng c p trên và nh ng v n có liên quan n lĩnh v c tài chính. 2. Ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v , t o i u ki n cho các oàn th và H i tham gia ý ki n trong vi c xây d ng ch chính sách có liên quan n ngành. i u 9. i v i các S , ngành thành ph 1. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c quy nh, S Tài chính ph i h p ch t ch v i các S , ngành liên quan, th c hi n t t các nhi m v ư c y ban nhân dân thành ph giao. 2. ư c quy n yêu c u các S , ngành, các cơ quan, ơn v thu c y ban nhân dân thành ph và các doanh nghi p Nhà nư c cung c p thông tin, tài li u liên quan n ho t ng ngành nh m giúp cho S Tài chính theo dõi, qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c tài chính theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 10. i v i y ban nhân dân qu n - huy n
  9. 1. S Tài chính hư ng d n, ki m tra, ôn c các qu n - huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v tài chính, giá c trên a bàn qu n - huy n. 2. Ch o hư ng d n các Phòng Tài chính - K ho ch qu n - huy n v chuyên môn, nghi p v tài chính, ngân sách và giá c . 3. Giám c S tr c ti p làm vi c v i Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ho c y quy n cho Phó Giám c S làm vi c và gi i quy t nh ng ngh c a qu n - huy n liên quan công vi c thu c ngành qu n lý; n u còn có ý ki n khác nhau, Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph x lý. 4. S Tài chính ư c quy n yêu c u các qu n - huy n th c hi n các báo cáo nh kỳ, cung c p thông tin liên quan n lĩnh v c chuyên môn th c hi n ch c năng qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Tài chính ban hành quy nh ch làm vi c c a S , b trí nhân s cho các phòng th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 12. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, khi xét th y c n thi t, Giám c S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c ti n c a thành ph .
Đồng bộ tài khoản