Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT về việc cử ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1540/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ ÔNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG LÀM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ yêu cầu công tác; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cử ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải thay ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; - Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Công Hồ Nghĩa Dũng thương; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  2. - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB (3).
Đồng bộ tài khoản