Quyết định số 1542/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 1542/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1542/QĐ-NHNN về việc Công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1542/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1542/Q -NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG TY TÀI CHÍNH THAM GIA TH C HI N H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG S N XU T – KINH DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh; Căn c Quy t nh s 333/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh; Căn c Quy t nh s 443/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh; Căn c Quy t nh s 497/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t vay v n mua máy móc, thi t b , v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà khu v c nông thôn; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. Công ty tài chính c ph n Hóa ch t Vi t Nam ư c th c hi n h tr lãi su t theo quy nh t i Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh, Quy t nh s 333/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2009 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009, Quy t nh s 443/Q - TTg ngày 04 tháng 04 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t - kinh doanh, Quy t nh s 497/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t vay v n mua máy móc, thi t b , v t tư
  2. ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà khu v c nông thôn và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 2. T ch c th c hi n 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) Công ty tài chính c ph n Hóa ch t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - B Tài chính; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Văn Giàu - Lưu: VP, V CSTT.
Đồng bộ tài khoản