Quyết định số 1544/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 1544/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1544/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1544/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1544/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T " ÁN ÀO T O NHÂN L C Y T CHO VÙNG KHÓ KHĂN, VÙNG NÚI C A CÁC T NH THU C MI N B C VÀ MI N TRUNG, VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG VÀ VÙNG TÂY NGUYÊN THEO CH C TUY N" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989; Căn c Lu t Giáo d c năm 2005; Căn c Ngh nh s 134/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c tuy n vào các cơ s giáo d c trình i h c, cao ng, trung c p thu c h th ng giáo d c qu c dân; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án " ào t o nhân l c y t cho vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c và mi n Trung, vùng ng b ng sông C u Long và vùng Tây Nguyên theo ch c tuy n" v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu chung: a) Trong giai o n 2007 - 2018, ào t o ngu n nhân l c y t theo ch c tuy n cho vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c, mi n Trung, vùng ng b ng sông C u Long và vùng Tây Nguyên theo ch c tuy n b sung nhu c u cơ b n v nhân l c y t , góp ph n c i thi n, ti n t i tăng d n v s lư ng và ch t lư ng các d ch v y t , nh m áp ng ngày càng t t hơn nhu c u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong các khu v c thu c ph m vi án; b) B trí, s d ng 100% cán b y t ư c ào t o theo k ho ch c a án v công tác theo úng nhu c u, úng a ch a phương ã c tuy n và úng các quy nh hi n hành liên quan. 2. M c tiêu c th : Trong th i gian t năm 2007 n năm 2018, t ch c ào t o theo ch c tuy n kho ng 11.760 cán b y t cho vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c và mi n Trung, vùng ng b ng sông C u Long và vùng Tây Nguyên t i m t s
  2. trư ng ( i h c, cao ng, trung c p) y, dư c và k thu t y t công l p. Ch tiêu k ho ch d ki n: a) T ch c k ti p hàng năm 06 khoá ào t o bác sĩ a khoa h t p trung 06 năm, ư c kho ng 2.520 bác sĩ. D ki n ch tiêu t ng khu v c: vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n B c là 840; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n Trung là 840; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh ng b ng sông C u Long là 840; vùng Tây Nguyên là 600 theo quy t nh s 1835/2003/Q -BYT ngày 27 tháng 5 năm 2003 do B Y t phê duy t d án " ào t o bác sĩ c tuy n cho khu v c Tây Nguyên giai o n 2003 - 2014"; b) T ch c k ti p hàng năm 06 khoá ào t o dư c sĩ i h c h t p trung 05 năm, ư c kho ng 840 dư c sĩ. D ki n ch tiêu t ng khu v c: vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n B c là 210; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n Trung là 210; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh ng b ng sông C u Long là 210 và vùng Tây Nguyên là 210; c) T ch c k ti p hàng năm 10 khoá ào t o v i 05 ngành h c, bao g m (1) i u dư ng trung c p, (2) h sinh trung c p, (3) dư c sĩ trung c p, (4) k thu t viên, (5) y sĩ y h c c truy n, t p trung 02 năm, ư c kho ng 8.400 cán b y t trình trung c p. D ki n ch tiêu t ng khu v c: vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n B c là 2.100; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh mi n Trung là 2.100; vùng khó khăn, vùng núi thu c các t nh ng b ng sông C u Long là 2.100 và vùng Tây Nguyên là 2.100. 3. Yêu c u: ào t o nhân l c y t theo ch c tuy n cho các vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c và mi n Trung, vùng ng b ng sông C u Long và vùng Tây Nguyên trong ph m vi án ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 134/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh ch c tuy n vào các cơ s giáo d c trình i h c, cao ng, trung c p thu c h th ng giáo d c qu c dân và các quy nh liên quan hi n hành. 4. Th i gian th c hi n án: t năm 2007 n năm 2018. 5. Ngu n kinh phí: ngân sách nhà nư c b o m kinh phí th c hi n án theo ch tiêu k ho ch ào t o hàng năm ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo phân c p c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 2. Trách nhi m c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh các a phương và các cơ s giáo d c thu c ph m vi án 1. B Y t : a) Ch trì th c hi n án; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c ph m vi án th c hi n vi c tuy n ch n và c ngư i i h c; ký h p ng ào t o v i các cơ s giáo d c; ti p nh n và b trí s
  3. d ng cán b y t sau khi t t nghi p khoá ào t o trong ph m vi án theo quy nh hi n hành; c) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xác nh ch tiêu k ho ch ào t o hàng năm trên cơ s xu t c a y ban nhân dân c p t nh các a phương trong ph m vi án và b o m phù h p v i năng l c c a các cơ s ào t o ư c l a ch n th c hi n án; d) Ph i h p và th ng nh t v i B Giáo d c và ào t o l a ch n các trư ng ( i h c, cao ng, trung c p) y, dư c, k thu t y t công l p có năng l c giao nhi m v ào t o theo các ngành h c, b c h c c th , phù h p v i ch tiêu k ho ch c a t ng khoá h c quy nh trong án, b o m ch t lư ng ào t o toàn di n, úng các quy nh hi n hành. Ký h p ng ào t o v i các trư ng ã ư c l a ch n; ) L p k ho ch ngân sách th c hi n án hàng năm theo thNm quy n; e) Ch o th c hi n và t ch c giám sát, ki m tra, thanh tra vi c tri n khai th c hi n án b o m úng m c tiêu và k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; g) nh kỳ hàng năm và sau khi k t thúc án, ch u trách nhi m t ng h p tình hình và ánh giá k t qu th c hi n án g i các cơ quan liên quan và y ban nhân dân c p t nh các a phương trong ph m vi án và báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Y t , hư ng d n y ban nhân dân c p t nh và các cơ s giáo d c trong ph m vi án th c hi n vi c tuy n ch n, ào t o, th c hi n các ch , chính sách i v i ngư i ư c c i h c theo ch c tuy n; xác nh danh sách các trư ng i h c, cao ng, trung c p y, dư c, k thu t y t i u ki n tham gia án; xác nh ch tiêu ào t o hàng năm và ki m tra các trư ng th c hi n các h p ng ào t o ã ký k t v i B Y t . 3. B K ho ch và u tư t ng h p ch tiêu ào t o theo k ho ch hàng năm c a án ưa vào k ho ch ào t o nhân l c theo ch c tuy n hàng năm c a ngành y t . 4. B Tài chính ch trì hư ng d n và b trí ngân sách th c hi n án theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. 5. B N i v ph i h p v i B Y t hư ng d n vi c xây d ng quy ho ch ào t o cán b y t c a các a phương phù h p v i quy nh hi n hành v nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c, nh m th c hi n ch c tuy n úng m c ích và yêu c u quy nh trong án. 6. y ban Dân t c ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương trong ph m vi án xác nh ph m vi vùng tuy n sinh, ngu n tuy n sinh theo quy nh c a án; tham gia giám sát, ki m tra, thanh tra vi c tuy n ch n, ào t o và b trí s d ng cán b y t sau khi t t nghi p khoá ào t o theo m c tiêu c th c a án. 7. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi án:
  4. a) T ng h p nhu c u, xây d ng k ho ch ào t o b sung nhân l c y t c a a phương theo ch c tuy n, theo t ng ngành h c, b c h c thu c ph m vi án báo cáo B Y t ; b) xu t ch tiêu k ho ch hàng năm cho t ng ngành h c, b c h c thu c ph m vi án góp ph n áp ng nhu c u a d ng v nhân l c y t c a a phương. Ban hành chính sách khuy n khích nh m ch ng t o ngu n tuy n sinh i h c theo ch c tuy n các ngành h c, b c h c trong ph m vi án. T ch c tuy n ch n và c ngư i i h c theo úng quy nh; c) Ph i h p v i các cơ s giáo d c qu n lý ngư i c a a phương i h c theo ch c tuy n trong ph m vi án; d) B o m ngân sách theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành i v i nhi m v do a phương th c hi n trong ph m vi án; t ch c ki m tra, thanh tra ch tài chính khi th c hi n nhi m v ư c giao theo thNm quy n; ) Ch o S Y t , S Giáo d c và ào t o, các S , ban, ngành liên quan và các cơ s giáo d c tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tham gia án th c hi n úng ch c năng, nhi m v ư c giao; e) Ti p nh n, b trí s d ng và qu n lý cán b y t sau khi t t nghi p khoá ào t o theo ch c tuy n theo úng quy nh hi n hành; g) nh kỳ hàng năm và sau khi k t thúc án có trách nhi m t ng h p, báo cáo B Y t , B Giáo d c và ào t o k t qu th c hi n án c a a phương. 8. Trách nhi m c a các cơ s giáo d c tham gia án: a) Th c hi n s ch o c a B Giáo d c và ào t o và B Y t , y ban nhân dân c p t nh, thành ph theo quy nh phân c p các cơ s ào t o hi n hành; tham gia chuNn b n i dung và ký các h p ng ào t o v i B Y t ; b) Ti p nh n, t ch c ào t o và qu n lý ngư i ư c c i h c theo ch c tuy n theo ch tiêu k ho ch hàng năm; th c hi n úng, y các ch , chính sách theo quy nh trong án i v i ngư i ư c c i h c theo ch c tuy n; b o m ch t lư ng toàn di n, áp ng úng m c tiêu và các quy nh hi n hành; c) nh kỳ hàng năm, ánh giá k t qu th c hi n các h p ng ào t o ã ký v i B Yt báo cáo B Y t , B Giáo d c và ào t o và các a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG
  5. PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (6b). XH
Đồng bộ tài khoản