Quyết định số 1546/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 1546/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1546/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu ngành Thể dục thể thao do Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1546/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1546/2006/Q -UBTDTT Hà N i , ngày 01 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG THÔNG TIN C A CƠ S D LI U NGÀNH TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17/09/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Căn c Quy t nh s 219/Q -TTg ngày 09/09/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c phát tri n Thông tin n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , Giám c Trung tâm Tin h c, QUY T NNH: i u 1. Ban kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý và s d ng thông tin c a Cơ s d li u ngành Th d c th thao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG (CH NHI M) U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. QU N LÝ VÀ S D NG THÔNG TIN C A CƠ S D LI U NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1546/2006/Q -UBTDTT ngày 01/09/2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v thông tin cung c p cho cơ s d li u ngành Th d c th thao; trách nhi m qu n lý, thu th p, cung c p thông tin cho cơ s d li u ngành Th d c th thao; vi c khai thác, s d ng thông tin, chuNn hoá, b o m t và an toàn thông tin thu c cơ s d li u ngành Th d c th thao. 2. Quy ch này ư c áp d ng i v i V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, U ban Olympic qu c gia, các Liên oàn, Hi p h i Th d c th thao Vi t Nam (sau ây g i t t là các ơn v ) và các t ch c, cá nhân có nhu c u khai thác thông tin thu c cơ s d li u ngành Th d c th thao. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ s d li u ngành Th d c th thao: Là kho d li u, thông tin v các lĩnh v c qu n lý c a ngành Th d c th thao ư c lưu tr theo d ng s hóa trên các thi t b lưu tr thông tin i n t t t i trung tâm tích h p d li u ngành c a U ban Th d c Th thao. (Sau ây g i t t là cơ s d li u ngành) 2. Trung tâm tích h p d li u ngành c a y ban Th d c th thao: Bao g m trung tâm tích h p d li u chính t t i Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao và các trung tâm tích h p d li u ph . 3. D li u, thông tin: Là các ch , các con s , hình nh, âm thanh, video dư i d ng có th x lý ư c b ng ph n m m máy tính. (Sau ây g i chung là thông tin). 4. D li u thô: Là d li u, thông tin dư i d ng văn b n (hard copy) ho c t p tin (file i n t ) chưa ư c chuNn hóa, ch nh lý. 5. D li u cơ b n: Là d li u ã ư c chuNn hóa theo các tiêu chuNn, quy nh ph c v cho công tác thu th p thông tin ã ư c y ban Th d c th thao ban hành. 6. D li u nâng cao: Là d li u cơ b n ã thông qua quá trình ch nh lý s li u, b sung d li u. 7. D li u gia tăng giá tr : Là d li u ã ư c t ng h p, x lý t d li u cơ b n ho c d li u nâng cao.
  3. 8. M ng máy tính y ban Th d c th thao: Là h th ng m ng di n r ng k t n i m ng c c b t i U ban Th d c th thao và m ng c c b t i các ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao. i u 3. Trách nhi m chung c a các ơn v 1. Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m t ch c, qu n lý, v n hành cơ s d li u ngành, ch trì ph i h p v i Văn phòng y ban Th d c Th thao và các ơn v có liên quan thu th p, x lý, biên t p các ngu n thông tin và c p nh t vào cơ s d li u ngành. 2. Các ơn v có nhi m v t ng h p, x lý và cung c p cho Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao các lo i thông tin ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 3. Các ơn v cung c p thông tin cho cơ s d li u ngành ch u trách nhi m v n i dung và tính chính xác c a thông tin do ơn v mình cung c p. Chương 2: THÔNG TIN CUNG C P CHO CƠ S D LI U NGÀNH i u 4. Ph m vi thông tin cung c p cho cơ s d li u ngành T t c các thông tin thu c thNm quy n qu n lý c a y ban Th d c th thao s ư c lưu tr và b o qu n trong cơ s d li u ngành, tr nh ng thông tin thu c các danh m c "M t", "Tuy t m t", "T i m t" c a ng, Nhà nư c và c a y ban Th d c th thao. i u 5. Các lo i thông tin cung c p cho cơ s d li u ngành Các lo i thông tin cung c p cho cơ s d li u ngành g m: 1. Thông tin chung: a) Các thông tin v ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v Th d c th thao; b) Các văn b n quy ph m pháp lu t v Th d c th thao; c) Thông tin gi i thi u v l ch s phát tri n c a c a ngành Th d c th thao qua các th i kỳ; d) Thông tin gi i thi u v cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a U ban Th d c th thao, các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Liên oàn, Hi p h i th thao Vi t Nam; ) i u l c a các Liên oàn, Hi p h i Th thao Vi t Nam; e) Thông tin H p tác qu c t trong lĩnh v c Th d c th thao.
  4. 2. Thông tin ho t ng thư ng xuyên: a) Các ho t ng i n i và i ngo i c a lãnh o y ban Th d c th thao; b) Di n văn, l i phát bi u, bài tr l i ph ng v n c a lãnh o y ban Th d c th thao; c) Ho t ng ch o, i u hành c a lãnh o y ban Th d c th thao; d) Ho t ng ch o, i u hành c a lãnh o các ơn v ; 3. Các thông tin ph c v công tác qu n lý ngành: a) Công văn i, công văn n c a U ban Th d c th thao; b) Báo cáo t ng h p thông tin c a các ơn v , Ban t ch c các gi i thi u Th thao, các báo cáo c a oàn Th thao Vi t Nam tham d các gi i thi u Th thao qu c t ; c) Các thông tin qu n lý chuyên ngành và nhóm các thông tin t ng h p c a ngành Th d c th thao: - Các thông tin t ng h p v v n ng viên, hu n luy n viên; - Thông tin thi u th thao; - Thông tin k t qu nghiên c u khoa h c v Th d c th thao; - Thông tin v Th d c th thao qu n chúng; - Thông tin v i h i Th d c th thao các c p; - Thông tin v cơ s v t ch t và trang thi t b th d c th thao. d) Các thông tin v qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ngành Th d c th thao; ) Thông tin v các d án u tư. 4. Các thông tin n i b ngành: a) Thông tin v tài s n công; b) Thông tin v tài chính - k toán; c) Thông tin v ào t o và b i dư ng; d) Thông tin v chương trình hu n luy n c a các i tuy n. 5. Các thông tin d ch v công và hành chính công:
  5. a) Thông tin v ăng ký hành ngh th thao; b) Thông tin v thành l p, chuy n i lĩnh v c ho t ng c a các cơ s d ch v Th d c th thao; c) Thông tin v ăng ký thi u th thao. 6. Các thông tin khác: a) Thông tin v tri n khai các công tác c i cách hành chính; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; ch ng tham nhũng; các chương trình m c tiêu c a ngành; b) Các k t lu n thanh tra ã công b ; c) Các thông tin v kinh t th thao. Chương 3: TRÁCH NHI M QU N LÝ, THU TH P, CUNG C P THÔNG TIN CHO CƠ S D LI U NGÀNH i u 6. M ng lư i thu th p thông tin cho cơ s d li u ngành 1. Các ơn v có trách nhi m c nh ng cán b có trình chuyên môn phù h p v i yêu c u t ng h p và thu th p thông tin làm u m i t ch c, cung c p các thông tin ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này cho h th ng cơ s d li u ngành. 2. Các ơn v có trách nhi m c cán b ph trách ph i h p v i Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao t ch c t ng h p, biên t p các thông tin thu c lĩnh v c chuyên môn nghi p v c a ơn v mình cung c p cho h th ng cơ s d li u ngành. i u 7. Trách nhi m c a Trung tâm Tin h c y ban Th d c th thao: 1. Ch trì l p k ho ch, xây d ng chương trình thu th p thông tin ph c v cơ s d li u ngành. 2. Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra chính xác, biên so n các n i dung tiêu chuNn, quy trình, quy ph m v công tác thu th p, qu n lý, khai thác thông tin c a cơ s d li u ngành, trình lãnh o U ban Th d c th thao phê duy t. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n vi c thu th p, qu n lý, khai thác thông tin cơ s d li u ngành ư c giao theo úng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m; ký k t h p ng v i t ch c, cá nhân v thu th p, t ng h p, ch nh biên, lưu tr thông tin cho cơ s d li u ngành. 4. Ch trì l p k ho ch, d trù kinh phí ph c v công tác x lý, t ng h p, chuNn hóa thông tin; t ch c th c hi n vi c x lý, t ng h p và c p nh t thông tin c a cơ s d li u ngành.
  6. 5. T ch c th c hi n cung c p thông tin k p th i, y , trung th c, chính xác các thông tin thu c cơ s d li u ngành. Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao ch cung c p thông tin thu c cơ s d li u ngành trong ph m vi ư c cung c p i v i ngư i khai thác theo ăng ký c a th trư ng ơn v . 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan quy nh ph m vi, m c , i tư ng ư c s d ng thông tin c a cơ s d li u ngành. C p và bàn giao quy n truy c p các thông tin thu c cơ s d li u ngành cho ơn v , cá nhân ăng ký thai thác s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành. 7. Thu phí khai thác và s d ng d li u giá tr gia tăng c a cơ s d li u ngành theo quy nh c a y ban Th d c Th thao và pháp lu t hi n hành. 8. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n vi c ng d ng công ngh xây d ng m i, nâng c p cơ s d li u ngành. 9. Qu n lý, v n hành các máy ch , thi t b tin h c, m ng máy tính c a y ban Th d c th thao theo quy nh, m b o s v n hành c a cơ s d li u ngành t i trung tâm tích h p d li u. 10. Tham mưu cho lãnh o y ban Th d c th thao ki m tra, xem xét, x lý các ơn v , t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m c a các ơn v 1. Cung c p y thông tin cho Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao theo úng th i h n, các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, các bi u m u và ch tiêu thông tin ã ư c y ban Th d c th thao ban hành; ch u trách nhi m v s chuNn xác c a thông tin cung c p cho cơ s d li u ngành. 2. Ph i h p v i Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao xây d ng các n i dung, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, các bi u m u và ch tiêu thông tin c a cơ s d li u ngành. 3. Yêu c u ký h p ng cung c p thông tin cho cơ s d li u ngành i v i các thông tin thu c danh m c các thông tin ư c phép thu phí theo quy nh c a y ban Th d c th thao. 4. Ki m soát vi c cung c p và khai thác thông tin c a các cá nhân thu c ph m v ơn v qu n lý. Khi phát hi n có vi ph m ph i thông báo k p th i v i Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao x lý. Chương 4: KHAI THÁC VÀ S D NG THÔNG TIN THU C CƠ S D LI U NGÀNH i u 9. Khai thác, s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành
  7. M i t ch c, cá nhân u ư c khai thác, s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành khi có các i u ki n sau: 1. Có phương ti n, thi t b m b o kh năng khai thác, s d ng thông tin; 2. Có phi u ăng ký khai thác, s d ng theo m u c a Trung tâm Tin h c U ban Th d c Th thao; 3. ư c Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao c p quy n truy c p cơ s d li u ngành. i u 10. Quy n c a cá nhân, ơn v khai thác, s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành 1. ư c hư ng d n và gi i quy t nh ng vư ng m c trong vi c khai thác, s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành. 2. ư c cung c p k p th i, trung th c thông tin úng v i ăng ký. i u 11. Nghĩa v c a cá nhân, ơn v khai thác, s d ng thông tin thu c cơ s d li u ngành 1. i v i ơn v : a) ăng ký cán b tr c ti p khai thác s d ng thông tin và nh n bàn giao quy n truy c p thông tin thu c cơ s d li u ngành c a Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao. b) Qu n lý cán b tr c ti p khai thác, s d ng thông tin do ơn v ã ăng ký; c) Qu n lý n i dung các thông tin ã khai thác; d) Ch u trách nhi m v sai ph m do cán b khai thác, s d ng thông tin mà ơn v ã ăng ký gây ra. 2. i v i cá nhân: a) Không ư c làm l a ch , mã khoá truy c p thông tin ã ư c giao trách nhi m qu n lý, s d ng. b) Truy c p m ng úng a ch , quy n h n, mã khoá b o v an toàn h th ng. c) Ch ư c khai thác s d ng thông tin trong ph m vi quy n h n ư c c p. Chương 5: CÁC QUY NNH CHU N HÓA, B O M T, AN TOÀN THÔNG TIN i u 12. Chu n hoá thông tin.
  8. T t c các thông tin ư c cung c p cho cơ s d li u ngành ph i theo úng các tiêu chuNn, bi u m u và các ch tiêu thông tin ã ư c y ban Th d c th thao phê duy t. i u 13. Sao lưu, b o qu n thông tin 1. Các thông tin, d li u lưu gi trong cơ s d li u ngành ph i ư c sao chép vào ĩa c ng, ĩa CD ROM, băng t theo nh kỳ và lưu tr theo quy nh hi n hành c a pháp lu t (th i gian t i thi u 1 tu n/1 l n). 2. Toàn b d li u thô ph i ư c b o qu n theo quy nh c a y ban Th d c th thao và pháp lu t hi n hành. i u 14. Ch b o m t, an toàn trong quá trình thu th p thông tin. 1. Lãnh o ơn v cung c p thông tin, d li u cho cơ s d li u ngành ch u trách nhi m t ch c phê duy t các danh m c thông tin g i cho Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao, b o m các thông tin cung c p không vi ph m danh m c các thông tin, tài li u m t thu c ơn v mình qu n lý theo quy nh. 2. Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao ph i h p v i các ơn v theo dõi, phát hi n nh ng thông tin không an toàn b o m t, k p th i x lý nh m b o m các thông tin ưa lên h th ng cơ s d li u ngành không vi ph m các quy nh v danh m c thông tin m t c a ng, Nhà nư c và U ban Th d c th thao. 3. Các thông tin, d li u cung c p cho h th ng cơ s d li u ngành c a U ban Th d c th thao ph i ư c lưu b ng văn b n t i các ơn v và t i Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao theo ch hi n hành. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 15. Khen thư ng và k lu t 1. Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao xu t v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao có ch khen thư ng i v i cá nhân, ơn v hoàn thành t t nhi m v ph i h p, c ng tác trong vi c cung c p thông tin, d li u cho h th ng cơ s d li u ngành. 2. Cá nhân, ơn v vi ph m các quy nh c a quy ch này tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t theo các quy nh hi n hành c a y ban Th d c th thao và các quy nh c a pháp lu t. i u 16. i u kho n thi hành Quy ch này ư c ph bi n n cán b , công ch c, viên ch c toàn ngành Th d c th thao quán tri t và th c hi n. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c c n ch nh s a, b sung cho phù h p v i tình hình th c t , các ơn v ph n ánh v Trung tâm Tin h c U ban Th d c th thao t ng h p, báo cáo B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản