Quyết định số 155/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 155/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2003/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu chính phủ đợt 1 bằng ngoại tệ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 155/2003/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T I B NG NGO I T U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A T NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 5/4/1995 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13/01/2000 c a Chính ph ban hành quy ch phát hành trái phi u Chính ph ; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 5/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; Theo ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t t I v i kh i lư ng là 100 tri u ô la M (USD) u tư xây d ng m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c. i u 2. Trái phi u Chính ph ư c phát hành và thanh toán b ng ô la M , dư i hình th c ch ng ch ho c ghi s . Ch ng ch trái phi u bao g m lo i có ghi tên ho c không ghi tên; in trư c các lo i m nh giá: 500 USD, 1.000 USD, 5.000 USD, 10.000 USD. i u 3. Phương th c phát hành trái phi u Chính ph : 1. Bán l tr c ti p t i Kho b c Nhà nư c Hà N i và Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh. 1.1. i tư ng mua trái phi u bao g m các t ch c, công dân Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Tr các i tư ng tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c.
  2. Các t ch c c a Vi t Nam không ư c s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 1.2. Kỳ h n trái phi u: 5 năm. 1.3. Lãi su t trái phi u: 3,5 %/năm, c nh cho c kỳ h n 5 năm, tr sau hàng năm. 1.4. Th i gian phát hành: T ngày 15/10/2003 và k t thúc trư c ngày 31/12/2003. 2. u th u qua Ngân hàng Nhà nư c: 2.1. i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u Chính ph là các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng t i Vi t Nam; ư c phép kinh doanh ngo i h i và có tài kho n ngo i t m t i Ngân hàng Nhà nư c. 2.2. Kỳ h n trái phi u: 5 năm. 2.3. Lãi su t trái phi u hình thành qua k t qu u th u. 2.4. Th i gian phát hành : T ngày 10/10/2003. i u 4. Nguyên t c thanh toán g c, lãi trái phi u Chính ph : 4.1. Trái phi u bán l n h n (g c, lãi) ư c thanh toán t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Trái phi u u th u qua Ngân hàng Nhà nư c do B Tài chính (Kho b c Nhà nư c trung ương) thanh toán. 4.2. Ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n khi n h n. 4.3. Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán m i năm m t l n. 4.4. n h n thanh toán g c ho c lãi mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n g c ho c lãi ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán; không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. i u 5. Ch s h u trái phi u Chính ph có quy n và ư c hư ng các ưu ãi sau: 5.1. ư c chuy n như ng, t ng, l i th a k ho c s d ng c m c trong các quan h tín d ng. 5.2. Ch s h u trái phi u là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cá nhân i v i kho n thu nh p t lãi trái phi u và ư c lưu ký trái phi u mi n phí t i h th ng Kho b c Nhà nư c. i u 6. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m: 6.1. T ch c th c hi n vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo các phương th c quy nh t i i u 3 Quy t nh này.
  3. 6.2. Th c hi n báo cáo, h ch toán k toán và quy t toán các kho n thu trái phi u và thanh toán trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo ch quy nh. 6.3. Quy t nh th i i m, kh i lư ng và lãi su t c a t ng phiên u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c trong ph m vi tr n lãi su t do B trư ng B Tài chính quy nh cho t ng th i kỳ. i u 7. Quy t nh này có hi u l c k t ngày Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 5/9/2003 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản