Quyết định số 1554/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
11
lượt xem
2
download

Quyết định số 1554/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1554/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1554/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1554/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 ‘ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Tờ trình số 3834/CT-HSSV ngày 12 tháng 10 năm 2007 và Tờ trình số 4197/CT-HSSV ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1529/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 07 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Điều 2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2. Khối Trung học phổ thông Chuyên Toán Tin, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 3. Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 4. Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 5. Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 6. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; 7. Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 8. Bộ môn Địa chính, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; 9. Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 10. Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 11. Ông Đinh Văn Hường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 12. Ông Nguyễn Văn Mậu, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 13. Bà Lê Thị Chính, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  3. 14. Ông Nguyễn Xuân Uyên, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 15. Ông Đào Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 16. Ông Nguyễn Quang Bình, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trung tâm Nội trú Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 17. Ông Lê Kim Sơn, Cán bộ Trung tâm Nội trú Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản