Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
6
download

Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1555/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1555/1999/QĐ-BTM NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT THƯ NG XU T KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu h tr xu t kh u; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Quy ch xét thư ng xu t kh u kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Các cơ quan ch c năng c a B Thương m i và c a các B , Ngành có liên quan và các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành cho vi c khen thư ng thành tích trong ho t đ ng xu t kh u t năm 1999. Mai Văn Dâu (Đã ký) QUY CH XÉT THƯ NG XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 1. Vi c xét thư ng xu t kh u đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 195/1999/QĐ- TTg ngày 27/9/1999 c a Chính ph . Đi u 2. Hàng năm B Tài chính chi thư ng xu t kh u (t Qu h tr xu t kh u) cho các doanh nghi p đ t các tiêu chu n quy đ nh trong Quy ch này theo quy t đ nh c a B trư ng B Thương m i. Đi u 3. Nh ng m t hàng xu t kh u đ ngh xét thư ng xu t kh u là nh ng m t hàng Nhà nư c khuy n khích xu t kh u theo hư ng d n c a B Thương m i, tr m t hàng g o, d u thô, và s lư ng hàng xu t kh u theo h n ng ch ho c ch tiêu đư c giao. Kim ng ch xu t kh u đư c tính c ph n xu t kh u chính ng ch và xu t kh u ti u ng ch (không tính tr giá hàng t m nh p, tái xu t, chuy n kh u). Chương 2 Đ I TƯ NG, TIÊU CHU N XÉT KHEN THƯ NG VÀ M C THƯ NG Đi u 4. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t có thành tích tr c ti p xu t kh u xu t s c, hi u qu cao đ t tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 5 dư i đây đ u đư c xét khen thư ng theo quy ch này. Đi u 5. Tiêu chu n xét khen thư ng: Doanh nghi p thu c di n quy đ nh t i Đi u 4 xu t kh u hàng hoá đ t m t trong các tiêu chu n quy đ nh dư i đây đ u đư c xét khen thư ng. Trong trư ng h p doanh nghi p đ t đư c nhi u tiêu chu n cùng m t lúc thì m i tiêu chu n đư c xét khen thư ng riêng, nhưng t ng m c khen thư ng t i đa không vư t quá 300 tri u đ ng: 5.1. Xu t kh u m t hàng (ho c m t ch ng lo i c a m t hàng) s n xu t t i Vi t Nam mà l n đ u tiên tiêu th đư c th trư ng nư c ngoài, đư c b sung vào danh m c hàng xu t kh u c a Vi t Nam (không ph i m t hàng ho c m t ch ng lo i c a m t hàng mà doanh nghi p l n đ u tiên xu t kh u ra nư c ngoài) và/ho c l n đ u tiên tiêu th đư c th trư ng xu t kh u m i có hi u qu v i kim ng ch đ t t 100.000 USD/năm tr lên. Riêng đ i v i các t nh mi n núi, h i đ o kim ng ch đ t t 50.000 USD/năm tr lên. Tiêu chu n này đư c tính chung cho c hai trư ng h p (m t hàng m i, th trư ng m i). N u m t trong hai trư ng h p đ t m c 100.000 USD/năm (ho c 50.000 USD/năm) ho c thành tích c a c hai trư ng h p g p l i đ t m c nêu trên thì doanh nghi p đư c đ ngh xét thư ng. Hi u qu xu t kh u tính toán trên cơ s t ng m t hàng c th đ ngh xét thư ng. Nh ng tiêu th c ch y u đ xác đ nh hi u qu là vi c xu t kh u m t hàng đó thu đư c đ v n, có lãi. 5.2. M r ng th trư ng xu t kh u đã có ho c m thêm th trư ng m i, có hi u qu v i m c tăng trư ng kim ng ch xu t kh u năm sau so v i năm trư c, trư c m t áp d ng m c tăng trư ng là 20%, riêng các t nh mi n núi, h i đ o là 15%; v i m c tăng kim ng ch t 200.000 USD đ n 500.000 USD tuỳ theo t ng ngành hàng và t ng vùng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.3. Các m t hàng xu t kh u có ch t lư ng cao đư c huy chương t i tri n lãm - h i ch qu c t t ch c nư c ngoài ho c đư c các t ch c qu c t v ch t lư ng hàng hoá c p ch ng ch ho c xác nh n b ng văn b n. 5.4. Xu t kh u m t hàng đư c gia công - ch bi n b ng nguyên v t li u trong nư c chi m 60% tr giá tr lên ho c m t hàng s n xu t thu hút nhi u lao đ ng trong nư c theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c như: hàng th công m ngh , hàng nông, lâm, thu h i s n ch bi n, hàng may m c, giày, dép..., v i m c kim ng ch xu t kh u c a đơn v v nh ng lo i hàng này đ t t 10 tri u USD/năm tr lên, riêng đ i v i hàng th công m ngh là t 3 tri u USD/năm tr lên. 5.5. Xu t kh u các m t hàng ngoài h n ng ch ho c ngoài ch tiêu đư c phân giao đ t kim ng ch t 50 tri u USD/năm tr lên. Đ i v i doanh nghi p thư ng theo tiêu chu n 5.4 và 5.5 t l n th 2 tr đi ph i đ m b o m c tăng trư ng như quy đ nh c a tiêu chu n 5.2. Đi u 6. Hình th c khen thư ng và m c khen thư ng: Ngoài b ng khen do B Thương m i c p (trư ng h p doanh nghi p có thành tích đ c bi t xu t s c thì B trư ng B Thương m i đ ngh Th tư ng Chính ph khen), doanh nghi p đ t tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 5 còn đư c thư ng ti n t Qu h tr xu t kh u theo m c quy đ nh sau: 6.1. Doanh nghi p đ t tiêu chu n quy đ nh t i đi m 5.1 (Đi u 5) đư c thư ng 1% kim ng ch xu t kh u tính b ng ti n Vi t Nam theo tr giá FOB, theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t Liên Ngân hàng gi a đ ng Vi t Nam và đ ng USD do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i đi m xét thư ng, nhưng t i đa không quá 150 tri u đ ng Vi t Nam cho m t trư ng h p. 6.2. Các doanh nghi p đ t tiêu chu n quy đ nh t i các đi m 5.2, 5.4, 5.5 (Đi u 5) đư c xét x p h ng theo t ng tiêu chu n và c m i tiêu chu n ch n 10 doanh nghi p đ ng đ u đ thư ng v i m c t 50 đ n 100 tri u đ ng cho m i doanh nghi p v m t tiêu chu n; Nh ng doanh nghi p còn l i đư c thư ng khuy n khích v i m c th p hơn, nhưng m c thư ng không quá 50% m c th p nh t c a 10 doanh nghi p đ ng đ u. 6.3. Doanh nghi p đ t tiêu chu n 5.3 (Đi u 5) đư c thư ng 40 tri u đ ng cho m i trư ng h p nh n đư c huy chương ho c văn b ng xác nh n ch t lư ng hàng hoá. Đi u 7. Doanh nghi p đư c thư ng ph i chuy n s ti n đư c thư ng vào qu khen thư ng c a đơn v và có quy n s d ng ti n thư ng đ phát tri n kinh doanh và/ho c phân chia ti n thư ng c a mình cho các t p th , cá nhân trong và ngoài đơn v (k c t p th , cá nhân trong các cơ quan đ i di n và thương v c a Vi t Nam nư c ngoài, các đơn v u thác xu t kh u... có công s c đóng góp vào thành tích chung. Trư ng h p t p th , cá nhân nêu trên có thành tích đ c bi t xu t s c, doanh nghi p có th đ ngh B Thương m i xét thư ng b sung. Chương 3 TH T C XÉT KHEN THƯ NG
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 8. Căn c tiêu chu n quy đ nh theo Quy ch này, doanh nghi p đ ngh xét khen thư ng g i đ n B Thương m i h sơ g m nh ng văn b n sau: 1. Báo cáo thành tích xu t kh u c a doanh nghi p (ghi rõ tên, đ a ch , s đi n tho i, fax, s tài kho n ti n Vi t Nam và tên Ngân hàng m tài kho n) theo t ng tiêu chu n, có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p. 2. Tuỳ theo yêu c u đ i v i t ng tiêu chu n (theo m u hư ng d n c a B Thương m i), doanh nghi p ph i g i thêm các văn b n, th ng kê v thành tích đ t đư c; C th : Đ i v i tiêu chu n 5.1: - C n gi i trình c th v quy trình công ngh k thu t đ s n xu t m t hàng xu t kh u m i (có nh s n ph m kèm theo), - H p đ ng xu t kh u và các b n sao t khai H i quan ch ng minh chính xác, đ y đ tr giá lô hàng đ ngh xét thư ng. 3. B n tính hi u qu cho m i tiêu chu n. Đi u 9. Đ giúp cho B trư ng B Thương m i xem xét quy t đ nh vi c khen thư ng có H i đ ng xét thư ng g m: - Th trư ng B Thương m i là Ch t ch H i đ ng. - M t cán b c p V , V Xu t nh p kh u B Thương m i là U viên thư ng tr c. - Đ i di n B Tài chính (c p V ), U viên. - M t cán b c p V , V K ho ch th ng kê B Thương m i là U viên. - M t cán b c p V , V Tài chính - K toán B Thương m i là U viên M i v c t m t đ n hai chuyên viên giúp vi c cho lãnh đ o v đ t p h p, th lý h sơ trình h i đ ng xét thư ng xem xét. Đi u 10. Căn c báo cáo đ ngh xét thư ng c a doanh nghi p (H sơ xét thư ng đư c l p thành hai b g i v B Thương m i, m t b g i V KHTK, m t b g i V XNK) H i đ ng xét thư ng có trách nhi m ki m tra đ i chi u v i s li u th ng kê c a H i quan, T ng c c Th ng kê đ xem xét và ki n ngh B trư ng B Thương m i quy t đ nh khen thư ng cho t ng doanh nghi p đ t tiêu chu n quy đ nh. H n n p h sơ trư c ngày 31 tháng 3 hàng năm. Đi u 11. Vi c xét thư ng đư c ti n hành trong Quý II/hàng năm. Trư c khi công b quy t đ nh khen thư ng doanh nghi p đ t tiêu chu n 5.1, H i đ ng xét thư ng thông báo l y ý ki n trên m t s phương ti n thông tin đ i chúng đ xác đ nh tính chính xác c a thành tích xét thư ng. Riêng vi c xét thư ng thành tích v ch t lư ng hàng xu t kh u quy đ nh theo đi m 5.3 (Đi u 5) đư c ti n hành trong vòng 45 ngày ngay sau khi nh n đư c báo cáo đ ngh xét thư ng c a doanh nghi p.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12. Các Quy t đ nh khen thư ng c a B trư ng B Thương m i đư c công b công khai trên báp Thương m i. Đi u 13. Hàng năm H i đ ng xét thư ng xu t kh u có d toán chi cho ho t đ ng xét thư ng c a H i đ ng (như s d ng vào công tác th m đ nh h sơ xét thư ng, in n tài li u, b ng khen đăng đưa tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng, t ch c các cu c h p xét thư ng và t ng k t hàng năm...) đ B Tài chính t ng h p đưa vào d toán chung. Chương 4 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 14. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành và áp d ng cho vi c khen thư ng thành tích trong ho t đ ng xu t kh u t năm 1999. Vi c s a đ i, b sung Quy ch do B trư ng B Thương m i quy t đ nh sau khi trao đ i ý ki n v i B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản