Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án “hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT

  1. BỘ TÀI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 1560/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân công công tác (tạm thời) đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” thay ông Trần Thế Ngọc đã chuyển công tác. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan; Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban Dân tộc; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Vĩnh Phạm Khôi Nguyên Long, Bến Tre, Tiền Giang; - Các Thứ trưởng; - Lưu VT, TCCB.HH.50.
Đồng bộ tài khoản