Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2002 Số: 157/2002/QĐ-TTG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHU KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - THƯƠNG MẠI CHÂN MÂY THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Tờ trình số : 3135/TM-VTM ngày 12 tháng 8 năm 2002; đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số : 1374/TT-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng diện tích khoảng 1.000 ha, phía Tây giáp Khu trung tâm đô thị Chân Mây, phía Đông giáp mũi Chân Mây Đông, phía Nam giáp quốc lộ 1A, phía Bắc giáp vịnh Chân Mây. Trong Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây được phép thành lập Khu bảo thuế với diện tích 250 ha, cách biệt các khu chức năng khác trong Khu này. Điều 2. Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây được áp dụng các chính sách quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới. Điều 3. Trong quá trình thực hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm : - Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây trong phạm vi quy định tại Điều 1. - Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh. - Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để sử dụng có hiệu quả.
  2. - Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cần thiết. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phan Văn Khải - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương các đoàn thể, - Công báo, - Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc, - Lưu : ĐP1 (5), VT.
Đồng bộ tài khoản