Quyết định số 157/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 157/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2003/QĐ-UB về việc cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 157/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP CHUY N TRUNG TÂM C P C U TRƯNG VƯƠNGTHÀNH B NH VI N C P C U TRƯNG VƯƠNG TR C THU C S Y T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành quy ch b nh vi n ; Căn c Quy t nh s 1047/Q -BYT ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Y t v phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i b nh vi n Vi t Nam n năm 2005 và 2010 ; Xét ngh c a Giám c S Y t t i Công văn s 2373/SYT-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2003 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 95/TCCQ ngày 11 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay cho phép chuy n Trung tâm C p c u Trưng Vương thành B nh vi n C p c u Trưng Vương tr c thu c S Y t . B nh vi n C p c u Trưng Vương là ơn v s nghi p y t có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngu n ngân sách s nghi p y t c a thành ph và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph . B nh vi n C p c u Trưng Vương t t i s 266, ư ng Lý Thư ng Ki t, phư ng 14, qu n 10. i u 2.- B nh vi n C p c u Trưng Vương có nhi m v : 2.1- Th c hi n các ch c năng, nhi m v c a b nh vi n a khoa (theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t ). 2.2- V n chuy n c p c u, c p c u, khám ch a b nh c p c u. 2.3- T ng bư c phát tri n, hi n i hóa các chuyên khoa sâu : Gan m t, tim m ch, l ng ng c, b ng, ng c, c ch t.
  2. 2.4- Th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, ng d ng và ph bi n ti n b khoa h c-k thu t. 2.5- Ch o và h tr tuy n dư i v chuyên môn k thu t ; t ng bư c hình thành “H th ng c p c u và i u tr b nh c p c u thành ph H Chí Minh”. 2.6- T ch c tuyên truy n, hư ng d n phòng b nh, ch a b nh c p c u ; xây d ng và ch o h th ng c p c u tuy n cơ s . 2.7- M r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c c p c u và i u tr b nh c p c u. 2.8- Qu n lý và s d ng có hi u qu lao ng, v n, tài s n, qu c a b nh vi n theo úng các quy nh c a Nhà nư c. i u 3.- B nh vi n C p c u Trưng Vương do Giám c ph trách và m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c S Y t có trách nhi m ch o B nh vi n C p c u Trưng Vương s p x p t ch c b máy, b trí cán b chuyên môn theo úng tiêu chuNn và t l do B Y t quy nh ; xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a b nh vi n phù h p v i quy ch b nh vi n ( ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t ), m b o th c hi n t t nhi m v c p c u, khám, ch a b nh cho nhân dân. Biên ch c a B nh vi n ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p y t c a S Y t . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1979/Q -UB-VX ngày 06 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v cho phép sáp nh p Khoa c p c u ngo i vi n c a Trung tâm C p c u thành ph vào B nh vi n Trưng Vương t ch c l i thành Trung tâm C p c u Trưng Vương tr c thu c S Y t . i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Y t , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Giám c B nh vi n C p c u Trưng Vương có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 CH TNCH -B Yt - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y - Ban VHXH/H ND thành ph - Công an thành ph (PC.13) - Kho b c Nhà nư c thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB : Các PVP, T VX, TH - Lưu (VX-Ph)
Đồng bộ tài khoản