Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500Địa điểm:xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
7
download

Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500Địa điểm:xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500Địa điểm:xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500Địa điểm:xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 157/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C NHU , T L 1/500 NA I M: XÃ C NHU - HUY N T LIÊM, HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (ph n quy ho ch ki n trúc, giao thông), t l 1/5000 và Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (ph n h t ng k thu t), t l 1/5000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/02/2000 và Quy t nh s 61/2003/Q -UB, ngày 13/05/2003; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 2048/TTr-QHKT ngày 01/10/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu , t l 1/500 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 8 năm 2004 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1 V trí: Khu ô th m i C Nhu n m phía Tây trung tâm thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính xã C Nhu , huy n T Liêm.. 1.2 Ranh gi i: + Phía ông và ông B c giáp khu dân cư xã C Nhu + Phía Tây giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3).
  2. + Phía Nam giáp ư ng quy ho ch phân khu v c và khu dân cư phư ng Nghĩa Tân, qu n C u Gi y. 1.3 Quy mô: T ng di n tích t khu ô th kho ng: 17,6016 Ha. T ng s dân d ki n kho ng: 1900 ngư i. 2. M c tiêu: - L p quy ho ch chi ti t s d ng t v i các ch c năng phù h p Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm và Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Tây H Tây. - Quy ho ch m t khu ô th m i khang trang, hi n i, ng b v h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t và ki n trúc c nh quan, môi trư ng. Gi i quy t k p th i nhu c u v h t ng xã h i trong khu v c, ng th i t o i u ki n và môi trư ng s ng n nh cho khu v c dân cư hi n có. - Xác nh ch gi i m ư ng, bao g m các tuy n ư ng khu v c và ư ng nhánh trong ph m vi khu ô th m i C Nhu . - xu t gi i pháp t i ưu v t ch c không gian ki n trúc trong khu v c, m b o hài hòa ki n trúc và môi trư ng s ng. - Thi t k h th ng h t ng k thu t trong khu ô th m i theo tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành và phù h p v i quy ho ch chung khu v c. - Làm cơ s pháp lý qu n lý u tư và xây d ng trong khu ô th m i C Nhu . 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T TRONG TOÀN KHU T ng di n tích t khu ô th m i C Nhu : 176016 m2 100,00 % Bao g m: 1/ th nh p 5016 m2 2,85 % 2/ t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o 36019 m2 20,46 % 3/ t ư ng ngoài ơn v 33923 m2 19,27 % 4/ t cây xanh cách ly tuy n i n cao th 3215 m2 1,83 % t ư ng ơn v ( ư ng giao thông & bãi 5/ xe) 23987 m2 13,63 % 6/ t trư ng h c, nhà tr , m u giáo 27496 m2 15,62 %
  3. 7/ t cây xanh, th d c th thao 4353 m2 2,47 % 8/ t 42007 m2 23,87 % B NG CÁC CH TIÊU KINH T K THU T TRONG DI N TÍCH T Nhà cao t ng Nhà th p t ng T ng c ng H ng m c ơn v tính ch tiêu t l ch tiêu t l ch tiêu t l Di n tích t nhà m2 22650 53,92% 19357 46,08% 42007 100% Di n tích xây d ng m2 6353 53,59% 5501 46,41% 11854 100% Di n tích sàn m2 67949 78,44% 18680 21,56% 86629 100% M t xây d ng % 28,05 28,42 26,05 H s s d ng t l n 3,00 0,97 1,96 T ng cao bình quân t ng 10,70 3,40 7,50 S ngư i d ki n ngư i 1462 392 1629 B NG CH TIÊU S D NG T TRONG T NG Ô T TT Các ch tiêu s d ng ât Ký DT HS Ch c năng hi u ô D.T t T l DTXD SÀN M XD SD TCBQ s d ng t t m2 % % m2 m2 % l n A th nh p HH 5016 2.85 2476 10496 49.36 2.09 4.24 B t cơ quan, vi n n/c u, trư ng ào t o CQ 36019 20.46 15588 67499 43.28 1.87 4.33 CQ1 8067 6375 24760 79.03 3.07 3.88 CQ2 3636 1797 4403 34.68 0.85 2.45 CQ3 5181 6398 28344 33.46 1.48 4.43 CQ4 19135 C t ư ng ngoài ơn v 33923 19.27
  4. t ư ng Ph m Văn ng ( - ư ng vành ai 3) GTTP 13619 t ư ng có m t c t ngang 25m (phía Nam RGNC) 13244 t ư ng giao thông có m t c t ngang 25m 7060 D t cây xanh cách ly tuy n i n cao th CL 3213 1.83 E t ư ng ơn v ( ư ng giao thông & bãi xe) 23987 13.63 ư ng giao thông có m t c t ngang 17,5m 11176 ư ng giao thông có m t c t ngang 13,5m - 15,5m 12367 t bãi xe P 444 G t trư ng h c, nhà tr , m u giáo TH,NT 27496 15.62 5983 16317 21.76 0.59 2.73 t nhà tr , m u giáo NT 3000 605 1210 20.17 0.4 2 t trư ng ti u h c TH2 12529 2680 7545 21.39 0.6 2.82 t trư ng trung h c cơ s TH1 11967 2698 7562 22.55 0.63 2.8
  5. H t cây xanh, th d c th thao CX 4353 2.47 435 435 10 0.1 1 K CT, t TT 42007 23.87 11854 86629 28.22 2.06 7.31 t th p t ng TT 19357 46.08 5501 18680 28.42 97 3.4 Dành cho qu nhà c a thành ph TT1 5187 2177 8708 41.97 1.68 4 Bi t th TT2 5048 1254 3762 24.84 0.75 3 Bi t th TT3 3430 627 1881 18.28 0.55 3 Bi t th TT4 5692 1443 4329 25.35 76 3 t cao t ng CT 22650 53.92 6353 67949 28.05 3 10.7 t cao t ng CT1 2736 844 8004 30.85 2.93 9.48 Dành cho qu nhà c a thành ph CT2 7276 2186 21178 30.04 2.91 9.69 t cao t ng CT3 12638 3323 38767 26.29 3.07 11.67 T ng c ng 176016 100 36336 181376 20.64 1.03 4.99 Trong ó ph i dành 20% qu t giao l i cho Thành ph th c hi n Quy t nh s 123/2001/ Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph t i các ô t có ký hi u TT1 và CT2. 3.2. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: Các công trình cao t ng cơ quan, tr s văn phòng h n h p b trí d c tuy n ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3) và tuy n ư ng phân khu v c phía Nam ranh gi i t o b m t ki n trúc ô th . Các công trình th p t ng b trí g n không gian cây xanh, trư ng h c, nhà tr hài hòa v i không gian khu v c làng xóm hi n có lân c n. Các công trình cao t ng nhà và h n h p ư c xây d ng h p kh i có hình th c ki n trúc p, hài hoà v i c nh quan xung quanh và các công trình ã ư c phê duy t t o thành qu n th ki n trúc khang trang, hi n i.
  6. 3. 3. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a. Quy ho ch giao thông: - ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3) và ư ng phân khu v c ư c th c hi n theo d án riêng. - M ng ư ng nhánh g m : + ư ng có m t c t ngang B= 17,5m có b r ng lòng ư ng là 7,5m, v a hè m i bên 5m. + ư ng có m t c t ngang B = 15,5 m có b r ng lòng ư ng là 7,5m, v a hè r ng m i bên 4m. - Bãi xe: B trí 1 bãi xe t p trung có ký hi u P v i di n tích 444 m2. Trong khuôn viên c a t ng công trình ph i b trí ch xe ph c v các ho t ng trong công trình ó. b. San n n, thoát nư c mưa : * San n n - Cao kh ng ch t 6,80m ¸ 7,40m, v i d c n n i ³ 0,004 ph i m b o yêu c u thoát nư c cho t ng ô t xây d ng công trình. * Thoát nư c mưa : H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn v i thoát nư c bNn. Nư c mưa trong ô t xây d ng công trình ư c thoát vào các tuy n c ng thoát nư c mưa xây d ng d c các tr c ư ng xung quanh ô t, r i ch y vào tuy n c ng thoát nư c mưa phía Tây ch y ra mương C Nhu . c. Quy ho ch c p nư c : * Ngu n nư c: Ngu n nư c c p cho khu d án ư c c p t nhà máy nư c Cáo nh và nhà máy nư c Mai D ch thông qua tuy n ng c p nư c phân ph i D160 b trí d c ư ng Ph m Văn ng. * M ng lư i c p nư c : - M ng lư i c p nư c là m ng vòng k t h p m ng c t, c p nư c tr c ti p t m ng phân ph i và c p nư c gián ti p thông qua tr m bơm b ch a, m b o c p nư c an toàn và liên t c n t ng công trình.
  7. - i v i các công trình th p t ng, nư c ư c c p tr c ti p t các tuy n ng phân ph i, ư c u n i v i các tuy n ng phân ph i chính. - i v i các công trình cao t ng, ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a ( ư c thi t k riêng cho t ng công trình). * C p nư c ch a cháy : Các h ng c u h a ư c u n i vào m ng lư i c p nư c phân ph i và ư c b trí nh ng v trí thu n l i v giao thông v i kho ng cách t 100m n 150m. d. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : * Thoát nư c b n: H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng v i h th ng nưóc mưa và ư c thi t k n t ng ô t xây d ng công trình. Các c ng thu gom nư c th i là c ng bê tông c t thép D300mm, có b trí các gi ng thăm ch v i kho ng cách theo quy chuNn. i v i các ô t xây d ng nhà th p t ng, bi t th , nhà vư n, các c ng thu gom nư c th i ư c b trí trên hè, ph i m b o kho ng cách i v i các công trình k thu t h t ng khác. i v i các ô t xây d ng nhà cao t ng, h th ng c ng ư c thi t k c th theo quy mô công trình. * V sinh môi trư ng: Ph i b trí h th ng thu gom rác th i văn minh, thu n ti n cho m i công trình. Rác th i ph i ư c v n chuy n an toàn, m b o v sinh môi trư ng, n nơi quy nh c a Thành ph . e. Quy ho ch c p i n: *Ngu n c p i n: Ngu n i n c p cho khu ô th ư c l y t tr m 110/22KV Nghĩa ô thông qua tuy n cáp 22KV xây d ng trên tr c ư ng quy ho ch phía Nam. Trong khi chưa xây d ng ư c tuy n cáp này, ngu n ư c l y t ư ng dây 10KV phía Nam (t tr m 110/22KV Nghĩa ô t i). Sau khi tr m 110/22KV-HNT1 công su t 2x63MVA ư c xây d ng thì s l y ngu n trung th t tr m này. * Tr m bi n th : V trí các tr m bi n th ph i t g n trung tâm ph t i (v i bán kính ph c v kho ng 300 mét), g n ư ng giao thông ti n thi công và qu n lý. * Hư ng tuy n cao th :
  8. Tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th ư c thi t k i b ng cáp ng m, d c theo các ư ng quy ho ch. Ngu n trung th 22KV c p cho các tr m bi n th , khi thi t k chi ti t có th ư c vi ch nh k t h p v i các tuy n h t ng k thu t khác cho phù h p. * Chi u sáng ư ng: Chi u sáng trên các tr c ư ng ph và ư ng n i b b ng èn thu ngân cao áp. Ngu n chi u sáng ư c l y t các tr m h th trong khu v c. f. Quy ho ch h th ng thông tin: Các thuê bao thu c khu ô th m i C Nhu ư c ph c v t t ng ài i u khi n 20.000 s (T ng ài Nam Thăng Long 1). T t ng ài này b trí các tuy n cáp g c n các t cáp t trong khu ô th . i u 2: - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i C Nhu t l 1/500 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm và Công ty Trách nhi m h u h n Thương m i và Du l ch Nam Cư ng t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu ô th m i C Nhu ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Khi l p d án u tư xây d ng khu ô th m i C Nhu , Ch u tư có trách nhi m t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t khu ô th m i này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Xây d ng, Giao thông Công chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã C Nhu ; Giám c Công ty Trách nhi m h u h n Thương m i và Du l ch Nam Cư ng; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  9. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản