Quyết định số 1571/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
18
lượt xem
2
download

Quyết định số 1571/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1571/2006/QĐ-UBND-QNg về việc phân khai kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo đợt II năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1571/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1571/2006/QĐ-UBND- Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 06 năm 2006 QNG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN KHAI KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO ĐỢT II NĂM 2006 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ Thông báo số 1215/NHCS-KH ngày 30/5/2006 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thông báo bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2006; Theo đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 212/NHCS-KHNV ngày 9/6/2006 về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay hộ nghèo năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân khai chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo đợt II năm 2006 (có bảng phân khai kèm theo). Điều 2. - Trên cơ sở chỉ tiêu được phân khai tại Điều 1 Quyết định này, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố quyết định phân khai chỉ tiêu cho vay hộ nghèo cho UBND cấp xã. - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành phố triển khai cho vay hộ nghèo đúng kế hoạch được phân khai. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
  2. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Thị Loan BẢNG PHÂN KHAI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO ĐỢT II NĂM 2006 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Kế hoạch đợt II 1 Bình Sơn 1.000 2 Sơn Tịnh 2.000 3 Tư Nghĩa 2.000 4 Nghĩa Hành 2.500 5 Mộ Đức 2.000 6 Ba Tơ 1.500 7 Đức Phổ 2.000 8 Sơn Hà 3.000 9 Sơn Tây 500 10 Minh Long 1.000 11 Lý Sơn 2.000 12 Thành phố QN 500 Tổng cộng 20.000
Đồng bộ tài khoản