Quyết định số 1571/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1571/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1571/QĐ-TTg về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1571/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1571/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C XÁC NNH TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A T NH BÌNH THU N VÀ T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 3296/TTr-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2006 v vi c xác nh ư ng a gi i hành chính gi a hai t nh Bình Thu n và Bà R a - Vũng Tàu và t i công văn s 3877/BNV-CQ P ngày 30 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Tuy n a gi i hành chính gi a t nh Bình Thu n và t nh Bà R a - Vũng Tàu ư c th hi n trên 04 (b n) m nh b n a hình t l 1/50.000 h VN-2000 do B Tài nguyên và Môi trư ng xu t b n năm 2004, có s hi u: C-48-35-B (6430 I), C-48- 35-D (6430 II), C-48-36-A (6530 IV), C-48-36-C (6530 III), kh i u t ngã ba a gi i gi a ba t nh: ng Nai, Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu, t i nh núi Mây Tào theo hư ng chính là hư ng Nam - ông Nam n i m thư ng ngu n nhánh phía Tây c a su i Tà Răng, i gi a nhánh phía Tây c a su i Tà Răng n ngã ba gi a su i Tà Răng v i su i u , i gi a su i u n ngã ba gi a su i u , su i Bang và sông Chùa, t ây i n ngã ba ư ng t nh v i ư ng 331, i gi a ư ng 331 n ngã ba ư ng 331 v i ư ng mòn, t ây i n c u Nư c M n, ti p n i cát ng Bà Mư i, t i mép nư c bi n ông. (Có ph l c chi ti t và b n kèm theo). i u 2. Giao cho B N i v , B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân hai t nh Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu căn c vào i u 1 trên ây xác nh tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh và c m m c trên th c a. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 763/TTg ngày 22 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c xác nh tuy n a gi i hành chính gi a t nh Bình Thu n và t nh Bà R a - Vũng Tàu. i u 4. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân hai t nh Bình Thu n và Bà R a - Vũng Tàu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  2. Nơi nh n: TH TƯ NG - y ban Thư ng v Qu c h i ( b/c); - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, Tư pháp, Qu c phòng, Công an, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Ban Dân nguy n c a y ban Thư ng v Qu c h i; - UBND t nh Bình Thu n; - UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, các V : TH, P, NN, TCCB, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). PH L C MÔ T TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A T NH BÌNH THU N VÀ T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1571/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Tuy n ư ng a gi i hành chính gi a t nh Bình Thu n và t nh Bà R a - Vũng Tàu ư c th hi n trên 04 (b n) m nh b n a hình t l 1/50.000 h VN-2000 do B Tài nguyên và Môi trư ng xu t b n năm 2004, có s hi u: C-48-35-B (6430 I) C-48-35-D (6430 II) C-48-36-A (6530 IV) C-48-36-C (6530 III). Tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh, kh i u t ngã ba a gi i gi a ba t nh: ng Nai, Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu t i nh núi Mây Tào ư c ánh d u trên b n b ng i m c trưng có ký hi u ( N-BT-BRVT), theo hư ng chính là hư ng Nam - ông Nam, ch y u i theo sông, su i và theo các a v t có trên t li n ra n sát bi n ông. T ng chi u dài là 28.740 m, g m 8 c trưng ư c chia làm 8 o n, chi u dài các o n và t a các i m c trưng o trên b n , mô t c th như sau: o n 1: Kh i u t ngã ba a gi i ba t nh: ng Nai, Bình Thu n, Bà R a - Vũng Tàu, theo hư ng Nam - Tây Nam ư ng a gi i hành chính i n i m thư ng ngu n nhánh phía Tây c a su i Tà Răng r i chuy n hư ng ông Nam i theo nhánh su i này n ngã ba su i, ây là i m c trưng s 1 ( i m có t a X = 1 189 230; Y = 48 773 875) o n này dài 3.390 m. o n 2: T i m c trưng s 1, theo hư ng ông Nam ư ng a gi i hành chính i gi a su i Tà Răng n ngã ba gi a su i Tà Răng v i su i u , ây là i m c trưng s 2 ( i m có t a X = 1 184 760; Y = 48 778 070). o n này dài 7.000 m. o n 3: T i m c trưng s 2, theo hư ng chính là hư ng Nam - ông Nam ư ng a gi i hành chính i gi a su i u n ngã ba gi a su i u , su i Bang và sông Chùa, ây là i m c trưng s 3 ( i m có t a X = 1 174 750; Y = 48 780 750). o n này dài 12.250 m.
  3. o n 4: T i m c trưng s 3, theo hư ng Tây - Tây B c ư ng a gi i hành chính i gi a su i Bang n i m ngo t c a su i Bang, t i ây ư ng a gi i hành chính chuy n hư ng Tây - Tây Nam n ngã ba ư ng t nh v i ư ng 331, ây là i m c trưng s 4 ( i m có t a X = 1 174 700; Y = 48 780 300). o n này dài 450 m. o n 5: T i m c trưng s 4, theo hư ng Nam - ông Nam, ư ng a gi i hành chính i gi a ư ng 331 n ngã ba gi a ư ng 331 v i ư ng mòn, ây là i m c trưng s 5 ( i m có t a X = 1 173 115; Y = 48 781 250). o n này dài 1.950 m. o n 6: T i m c trưng s 5, theo hư ng Nam - Tây Nam, ư ng a gi i hành chính i n ngã ba dư i c a su i Nư c Nóng, ây là i m c trưng s 6 ( i m có t a X = 1 171 435; Y = 48 780 815). o n này dài 1.740 m. o n 7: T i m c trưng s 6, theo hư ng Nam - ông Nam, ư ng a gi i hành chính i gi a su i Nư c Nóng n c u Nư c M n, ây là i m c trưng s 7 ( i m có t a X = 1 170 890; Y = 48 780 985). o n này dài 630 m. o n 8: T i m c trưng s 7, theo hư ng Nam - Tây Nam, ư ng a gi i hành chính i gi a su i Nư c Nóng n i m ngo t su i Nư c Nóng r i chuy n hư ng Nam lên nh i ng Ph t, ti p t c hư ng Nam - ông Nam i n i cát ng Bà Mư i, t i mép nư c bi n ông, ây là c trưng s 8, i m có t a X = 1 169 615; Y = 48 781 065. o n này dài 1.330 m ./.
Đồng bộ tài khoản