Quyết định số 1572/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 1572/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1572/QĐ-BNN về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1572/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 1572/Q -BNN Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 38/2007/TT-BNN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 02 năm 2002; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ho t ng Công báo Trung ương; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính Thông tư 38/2007/Q -BNN như sau: TT Tên văn b n Trang ã in là S a l i là 1 Thông tư hư ng d n trình 16 5. Xác nh tr 5. Xác nh tr t , th t c giao r ng, cho lư ng r ng lư ng r ng thuê r ng, thu h i r ng cho t ch c, h gia ình, a) a) cá nhân và c ng ng dân cư thôn b) b) d) c) ) d) 2 Thông tư hư ng d n trình 21 7. Trách nhi m c a 8. Trách nhi m t , th t c giao r ng, cho ch r ng c a ch r ng
  2. thuê r ng, thu h i r ng cho t ch c, h gia ình, a) a) cá nhân và c ng ng dân cư thôn b) b) 3 Ph l c 3 26 H và tên ngư i xin 1. H và tên giao r ng ( ch vi t ngư i xin giao M u ơn xin giao r ng ( in hoa) r ng (ch vi t in dùng cho h gia ình cá hoa) nhân) 2. a ch thư ng trú 2. a ch thư ng trú 4 Ph l c 7 42 V trí khu r ng giao, a) V trí khu r ng cho thuê, thu h i … giao, cho thuê, Xác nh c i m khu thu h i… r ng S d ng b n ó i chi u v i th c S d ng b n a… ó i chi u v i th c a… b) Ranh gi i khu r ng Nhà nư c b) Ranh gi i khu giao… r ng Nhà nư c giao… 5 Ph l c 7 43 II. XÁC NNH TR IV. XÁC NNH LƯ NG R NG TR LƯ NG Xác nh c i m khu R NG r ng 6 Ph l c 7 44 a) Di n tích và kích Di n tích và kích thư c ô tiêu chuNn thư c ô tiêu Xác nh c i m khu … chuNn … r ng - - - - 7 Ph l c 7 45 c) Tính tr lư ng b) Tính tr lư ng Xác nh c i m khu - - r ng - - 8 Ph l c 7 46 IV. M U BI U O V. M U BI U M XÁC NNH O M XÁC Xác nh c i m khu C I M KHU NNH C r ng R NG I M KHU R NG i u 2. Quy t nh này có hiê l c thi hành k t ngày ký.
  3. i u 3. Các ông Chánh văn phòng, V Trư ng V pháp ch , Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh
Đồng bộ tài khoản