Quyết định số 1579/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 1579/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc Trung tướng Nguyễn Chiến, nguyên Trưởng ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1579/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1579/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C TRUNG TƯ NG NGUY N CHI N, NGUYÊN TRƯ NG BAN CƠ Y U CHÍNH PH , B N I V NGH HƯU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng t i văn b n s 5362/BQP-CV, ngày 15 tháng 10 năm 2008; c a B N i v t i văn b n s 3310/TTr-BNV, ngày 30 tháng 10 năm 2008. th c hi n chính sách cán b , QUY T NNH: i u 1. Trung tư ng Nguy n Chi n, nguyên Trư ng ban Cơ y u Chính ph , B N i v , ngh hưu theo ch k t ngày 15 tháng 11 năm 2008. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Qu c phòng và Trung tư ng Nguy n Chi n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th , V NC, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản