Quyết định số 1579/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 1579/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1579/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N GÒ c l p – T do – H nh phúc V P ------- ----- S : 1579/Q -UBND Gò V p, ngày 28 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P PHÒNG QU N LÝ Ô THN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c i u 124 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n – qu n, th xã thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n – huy n; Căn c bi u quy t k t lu n cu c h p UBND qu n Gò V p ngày 26/5/2008; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v t ch c s p x p l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Gò V p; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Phòng Qu n lý ô th tr c thu c y ban Nhân dân qu n Gò V p; Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng, là ơn v d toán thu c Ngân sách nhà nư c qu n, k toán ơn v là công ch c kiêm nhi m ư c b nhi m theo qui nh v phân c p qu n lý cán b hi n hành; Tr s phòng t t i s 19 Quang Trung, phư ng 10, qu n Gò V p. Phòng Qu n lý ô th th c hi n ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n qu n lý nhà nư c v ki n trúc; quy ho ch xây d ng; phát tri n ô th ; nhà và công s ; v t li u xây d ng; giao thông; h t ng k thu t ô th (g m: c p, thoát nư c; công viên, cây xanh; chi u sáng; b n, bãi xe ô th ); phòng ch ng úng, l t, bão; phòng cháy. Ch c năng, nhi m v ư c qu n b sung: Qu n lý v u tư cơ b n; phòng ch ng úng, l t, bão; phòng cháy.
  2. i u 2. Biên ch c a Phòng Qu n lý ô th do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph duy t hàng năm. Lãnh o Phòng Qu n lý ô th g m có Trư ng phòng ph trách chung ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a ơn v trư c Ch t ch UBND và UBND qu n; phòng có t m t n ba Phó Trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng. Lãnh o phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m theo quy trình và phân c p qu n lý cán b . i u 3. Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân và hư ng d n c a Th trư ng c a S - Ngành thành ph liên quan, Trư ng phòng xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t; Căn c ch c năng nhi m v , quy ch t ch c ho t ng, biên ch và nhân s ư c giao Trư ng phòng có trách nhi m phân công công vi c cho công ch c phù h p trình chuyên môn nghi p v m b o hoàn thành t t nhi m v c a ơn v ; Công ch c ư c phân công ch u trách nhi m công vi c trư c Trư ng phòng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 02/6/2008. Ch m d t hi u l c thi hành Quy t nh s 03/2005/Q -UBND ngày 24 tháng 02 năm 2005 c a UBND qu n v vi c s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng phòng Tài chính – K ho ch, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Trư ng phòng Qu n lý ô th có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH -Như i u 5; -S N i v ; -S TN & MT; S XD ( báo cáo); -Thư ng tr c QU,H ND,UBND qu n ( báo cáo); -Ban T ch c Qu n y ( báo cáo); -Lưu: VT,PNV. Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản