Quyết định số 158/2003/QĐ-TCTK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
12
download

Quyết định số 158/2003/QĐ-TCTK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2003/QĐ-TCTK về việc ban hành qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể do Tổng cục Thống kê ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2003/QĐ-TCTK

  1. TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 158/2003/QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH CỤ THỂ HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN (NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC), CÔNG TY HỢP DANH, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê; Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể. Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 thuộc diện qui định tại Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo theo bản Qui định cụ thể này. Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại – Giá cả, Vụ trưởng Vụ Phương pháp, chế độ thống kê Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành thực hiện Quyết định này. Điều 4. Bản qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003./. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Lê Mạnh Hùng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu mau
Đồng bộ tài khoản