Quyết định số 158/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 158/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiếtKhu đô thị mới Cổ Nhuế, tỉ lệ 1/500 Địa điểm : xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 158/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C NHU , T L 1/500 a i m : Xã C Nhu - Huy n T Liêm - Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 157/2004/Q -UB ngày 19 tháng 10 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu , t l 1/500; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu t l 1/500, a i m: xã C Nhu , huy n T Liêm, Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài chính, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã C Nhu ; Giám c Công ty trách nhi m h u h n Thương m i và Du l ch Nam Cư ng; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C NHU T L 1/500 a i m : Xã C Nhu - Huy n T Liêm - Hà N i (Ban hành theo Quy t nh s 158/2004/Q -UB ngày 19 tháng 10 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i C Nhu t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s . 157/2004/Q -UB, ngày19 tháng 10 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu ô th m i C Nhu còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c qu n lý xây d ng trong Khu ô th m i C Nhu theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô quy ho ch: * V trí : Khu ô th m i C Nhu thu c a gi i hành chính xã C Nhu , huy n T Liêm , Hà N i * Ranh gi i: + Phía ông và ông B c giáp khu dân cư xã C Nhu
  3. + Phía Tây giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3). + Phía Nam giáp ư ng quy ho ch phân khu v c và khu dân cư phư ng Nghĩa Tân, qu n C u Gi y. * Quy mô: T ng di n tích t: 176 016 m2 T ng s dân kho ng: 1900 ngư i i u 6: Khu ô th m i C Nhu ư c quy ho ch s d ng t như sau: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch 176016 m2 100,00 % Bao g m: 1/ th nh p 5016 m2 2,85 % t cơ quan, vi n nghiên c u, 2/ trư ng ào t o 36019 m2 20,46 % 3/ t ư ng ngoài ơn v 33923 m2 19,27 % t cây xanh cách ly tuy n i n cao 4/ th 3215 m2 1,83 % t ư ng ơn v ( ư ng giao 5/ thông & bãi xe) 23987 m2 13,63 % 6/ t trư ng h c, nhà tr , m u giáo 27496 m2 15,62 % 7/ t cây xanh, th d c th thao 4353 m2 2,47 % 8/ t 42007 m2 23,87 % Toàn b di n tích t xây d ng trong ranh gi i quy ho ch ư c chia thành các ô t ch c năng và ư ng giao thông th hi n trên b n quy ho ch s d ng t (QH05) c a án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i C Nhu t l 1/500. V i các ch c năng như sau: - t h n h p, g m 01 ô (có ký hi u HH). - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o, g m 04 ô (có ký hi u CQ1, CQ2, CQ3, CQ4). - t cây xanh cách ly tuy n i n cao th , g m 01 ô (có ký hi u CL). - t xây d ng trư ng ti u h c, g m 01 ô (có ký hi u TH2). - t xây d ng trư ng trung h c cơ s , g m 01 ô (có ký hi u TH1). - t xây d ng nhà tr , m u giáo, g m 01 ô (có ký hi u NT).
  4. - t xây d ng nhà g m 07 ô t. Bao g m : + 03 ô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (có ký hi u CT1, CT2, CT3). + 04 ô t th p t ng (có ký hi u t TT1, TT2, TT3, TT4). i u 7: - t có t ng di n tích 42007m2 g m 7 ô t Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th như sau: Ch c Di n Di n Di n M XD H s T ng Ký năng ô tích t tích XD tích sàn SD cao BQ hi u t m2 m2 m2 % l n t ng Chung cư 4-5 TT1 t ng 5187 2177 8708 41.97 1.68 4.00 t bi t TT2 th 5048 1254 3762 24.84 0.75 3.00 t bi t TT3 th 3430 627 1881 18.28 0.55 3.00 t bi t TT4 th 5692 1443 4329 25.35 0.76 3.00 t cao CT1 t ng 2736 844 8004 30.85 2.93 9.48 t cao CT2 t ng 7276 2186 21178 30.04 2.91 9.69 t cao CT3 t ng 12638 3323 38767 26.29 3.07 11.67 - Ch tiêu chung: + t cao t ng chi m kho ng 53,92% t ng di n tích t . M t xây d ng bình quân: 28,05% H s s d ng t bình quân: 3,00 l n. T ng cao bình quân kho ng: 10,70 t ng + Nhà th p t ng chi m kho ng 46,08% t ng di n tích t .
  5. M t xây d ng bình quân: 28,42% H s s d ng t bình quân: 0,97 l n. T ng cao bình quân kho ng: 3,40 t ng * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : - Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. - M t ng ngoài nhà c a nhóm các công trình cùng công năng th hi n ng nh t v hình kh i, ch t li u, màu s c ... t o phong cách ki n trúc riêng cho khu ô th . - Các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. - Công trình nhà cao t ng ư c xây d ng theo d ng h p kh i, hi n i và hài hoà v i công trình xung quanh. - Công trình bi t th , nhà vư n có th s d ng hàng rào xung quanh, song cao dư i 2 mét, thoáng, không che ch n t m nhìn. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m i v i nhà cao t ng và 3m i v i bi t th , nhà vư n. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. - m b o các y u t kh ng ch chung cho t ng ô nhà. - m b o ánh sáng, thông thoáng trong t ng công trình và t ng ô t. - m b o ch u l c, phòng ch ng cháy n , ng t... theo úng quy nh hi n hành. i u8: - t trư ng ph thông, nhà tr m u giáo có t ng di n tích 27496m2, g m 3 ô t. * Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th như sau: Ch c Di n tích Di n Di n M H s T ng cao Ký năng ô t tích XD tích sàn SD BQ hi u t XD m2 m2 m2 % l n t ng t nhà tr , m u NT giáo 3000 605 1210 20.17 0.40 2.00
  6. t trư ng TH2 ti u h c 12529 2680 7545 21.39 0.60 2.82 t trư ng trung h c TH1 cơ s 11967 2698 7562 22.55 0.63 2.80 * Ch tiêu chung: M t xây d ng bình quân: 21,76% H s s d ng t bình quân: 0,59 l n. T ng cao bình quân kho ng: 2,73 t ng * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Khi thi t k xây d ng công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, c bi t phù h p v i t ng c p h c, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a khu dân cư. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - Tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và tiêu chuNn quy ph m v trư ng h c ph thông, nhà tr m u giáo. - Các công trình khi thi t k và thi công c n chú ý cho i tư ng h c sinh khuy t t t (n u có). i u 9: - t h n h p (có ký hi u HH) v i di n tích 5016m2, g m 01 ô t. Ký Ch c Di n Di n Di n tích M XD H s T ng hi u năng ô tích t tích XD sàn SD cao BQ t m2 m2 m2 % l n t ng HH th n h p 5016 2476 10496 49.36 2.09 4.24 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - S d ng v i các m c ích như: tr s văn phòng, công trình công c ng, gi i quy t lao ng vi c làm cho ngư i dân. Ch c năng c a t ng công trình s ư c l p d án c
  7. th và h s s d ng t trong quá trình l p d án có th cao hơn so v i xu t trong án, nhưng ph i n m trong ph m vi cho phép c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ph n tr s , văn phòng, công c ng ư c b trí phía ư ng Ph m Văn ng, ph n t chuy n i lao ng vi c làm b trí phía sau. - Thi t k c a các công trình ph i ư c cơ quan có thNm quy n duy t m b o hình th c ki n trúc hài hoà v i c nh quan xung quanh, óng góp vào b m t ki n trúc c a ư ng ph và khai thác các ô t m t ư ng có hi u qu . Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i qui chuNn xây d ng Vi t Nam ã ban hành. i u 10: - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o (có ký hi u CQ) v i di n tích 36019m2, g m 04 ô t. Ch c Di n Di n Di n M H s T ng Ký hi u năng ô tích t tích XD tích sàn SD cao BQ t XD m2 m2 m2 % l n t ng CQ2 3636 1018 9992 28.00 2.75 9.82 t cơ CQ1 quan 8067 t cơ CQ3 quan 5181 Th c hi n theo d án riêng ơc c p thNm quy n t cơ phê duy t quan, vi n nghiên c u, trư ng CQ4 ào t o 19135 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o u ã ư c c p thNm quy n c p t ho c ã ch p thu n quy ho ch t ng m t b ng. Do v y các ch tiêu và kh ng ch nêu trên ch có tính tham kh o. Các ô t này ph i tuân th tuy t i theo các i u ki n kh ng ch ư c c p thNm quy n phê duy t. - Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th thay i khác v i quy nh trong b n v quy ho ch s d ng t (QH05), nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  8. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - m b o phòng ho và thi t b phòng ho theo úng quy nh hi n hành. i u 11: - t cây xanh th d c th thao (có ký hi u CX) v i di n tích 4353m2, g m 01 ô t. Ch c năng Di n tích Di n tích Di n tích M t H s T ng cao Ký hi u t xd sàn XD SD BQ ô t (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) Cây xanh CX 3430 TDTT 435 435 10.00 0.10 1.00 - Ch y u tr ng cây xanh, th m c và các sân t p th d c th thao và m t s công trình ph c v như quán hoa, quán sách, không xây d ng công trình có ch c năng khác. - Khi thi t k c th ph i m b o h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh k t h p v i sân luy n t p, sân chơi, t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư và ph i ư c các c p có thNm quy n duy t và cho phép. i u 12: - t cây xanh cách ly tuy n i n cao th (có ký hi u CL) v i di n tích 3215m2, g m 01 ô t. Ch c năng Di n tích Di n tích Di n tích M t H s T ng cao Ký t xd sàn XD SD BQ hi u ô t (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) Cây xanh CL 3215 cách ly * Các ch tiêu cho ô t ư c quy nh c th như sau: - Tuy t i không xây d ng công trình trong khu v c này. - Ch y u tr ng cây xanh, th m c óng góp c nh quan cho khu v c. - Hành lang cách ly tuy n i n cao th tuân th theo úng Ngh nh c a Chính ph S 54/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, v b o v an toàn lư i i n cao áp.
  9. - Trong trư ng h p tuy n i n cao th này ư c di chuy n ho c i ng m, thì khu v c này ư c tr ng cây xanh và bãi xe, tuy t i không s d ng v i m c ích nào khác. i u 13: Các công trình u m i và các tuy n h t ng k thu t : - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các ng giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau : + M ng lư i c p nư c là m ng vòng k t h p m ng c t. + i v i các công trình th p t ng(£ 5 t ng), nư c ư c c p tr c ti p t các tuy n ng phân ph i, ư c u n i v i các tuy n ng phân ph i chính. + i v i các công trình cao t ng (> 5 t ng), ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a. + B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu v c. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22 KV. - M ng lư i trung th 22 KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - i v i các y u t môi trư ng khác c n ph i x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a cơ quan qu n lý môi trư ng. i u 14: H th ng giao thông: - Các tuy n ư ng t phân khu v c tr lên, bao g m: + Tuy n ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3) N m phía Tây khu ô th có m t c t ngang r ng 68m, ây là tuy n ư ng c p thành ph ph i ư c tuân th theo quy ho ch chung thành ph . + Tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang 25m v i b r ng lòng ư ng là 15m có 4 làn xe, v a hè m i bên 5m. - M ng lư i ư ng nhánh: + ư ng có m t c t ngang B= 17,5m có b r ng lòng ư ng là 7,5m (2 làn xe), v a hè m i bên 5m.
  10. + M ng ư ng có m t c t ngang B = 15,5 m bao g m lòng ư ng r ng 7,5 m (2 làn xe), v a hè r ng m i bên 4m. - Bãi xe: Ph i m b o ch xe công c ng cho khu v c và nhu c u xe c a khu t, cho t ng lo i công trình như công c ng, nhà chung cư, nhà th p t ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu t l 1/500 ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 18: án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i C Nhu t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i - S Xây d ng - S Quy ho ch Ki n trúc - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND huy n T Liêm - Công ty Trách nhi m h u h n Thương m i và Du l ch Nam Cư ng
Đồng bộ tài khoản