Quyết định số 158/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 158/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 158/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Tờ trình số 28/TTr-VKSTC- VP ngày 01 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 114/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 1 cá nhân thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 01. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 02. Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La; 03. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; 04. Viện Kiểm sát nhân dân Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; 05. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 06. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; 07. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 08. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; 09. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai; 10. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 01. Ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản