Quyết định số 1585/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 1585/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1585/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tổ chức Cán bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1585/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1585/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V T CH C CÁN B T NG THANH TRA Căn c Ngh nh s 178/2007/N - CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a V T ch c Cán b ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho quy nh t i Quy t nh s 1075/Q - TTNN ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a T ng Thanh tra Nhà nư c ban hành Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, ch làm vi c c a các V , Văn phòng và các t ch c s nghi p thu c Thanh tra Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V T CH C CÁN B
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1585/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng V T ch c Cán b là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng tham mưu giúp T ng Thanh tra th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v t ch c, cán b c a cơ quan Thanh tra Chính ph và ngành Thanh tra. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng th ch : a) Xây d ng trình T ng Thanh tra ban hành ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các Văn b n Quy ph m pháp lu t v công tác t ch c cán b c a ngành Thanh tra và cơ quan Thanh tra Chính ph ; b) Giúp T ng Thanh tra xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; c) Tham mưu cho T ng Thanh tra trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v các ch , chính sách i v i cán b , công ch c ngành Thanh tra; d) Ch trì ph i h p v i các ơn v xây d ng, trình T ng Thanh tra ban hành các quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a các v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph ; ) Ph i h p v i các cơ quan liên quan giúp T ng Thanh tra xây d ng, ban hành các thông tư liên t ch hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các cơ quan Thanh tra nhà nư c; e) Xây d ng, trình T ng Thanh tra ban hành các văn b n hư ng d n v ào t o, b i dư ng cán b , thi nâng ng ch thanh tra viên trong toàn ngành Thanh tra; f) Giúp T ng Thanh tra quy nh m u, hư ng d n vi c qu n lý và s d ng th , phù hi u, bi n hi u thanh tra viên; g) Giúp T ng Thanh tra xây d ng, trình B N i v ban hành tiêu chuNn các ng ch thanh tra viên; h) Xây d ng, trình T ng Thanh tra ban hành quy nh v tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v i v i Chánh Thanh tra các b , ngành, a phương; i) Xây d ng, trình T ng Thanh tra ban hành các quy ch v công tác cán b và ào t o, b i dư ng cán b c a Thanh tra Chính ph .
  3. 2. Ch trì xây d ng chương trình, k ho ch, án v công tác t ch c cán b c a ngành Thanh tra và c a Thanh tra Chính ph . 3. Ph i h p v i Trư ng Cán b Thanh tra xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm v ào t o, b i dư ng nghi p v thanh tra cho cán b , công ch c toàn ngành Thanh tra. 4. Giúp T ng thanh tra t ch c thi nâng ng ch thanh tra viên lên thanh tra viên chính, thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao c p. 5. Giúp T ng Thanh tra xem xét, th ng nh t v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nhân s d ki n b nhi m Chánh Thanh tra các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ngh c a B , ngành và a phương. 6. Theo dõi tình hình và th ng kê s lư ng, ch t lư ng chuyên môn, nghi p v i ngũ cán b , thanh tra viên ngành Thanh tra ph c v công tác xây d ng, phát tri n ngành. 7. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t theo phân c p qu n lý i v i thanh tra viên. 8. Tham mưu cho T ng Thanh tra qu n lý t ch c, cán b cơ quan Thanh tra Chính ph : a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v trong Thanh tra Chính ph , xây d ng, trình T ng Thanh tra ban hành và hư ng d n t ch c th c hi n: Quy ho ch cán b , K ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a Thanh tra Chính ph ; b) Trình T ng Thanh tra quy t nh theo thNm quy n các v n v b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c i v i cán b , công ch c lãnh o; thi tuy n, tuy n d ng, ti p nh n, i u ng, bi t phái, phân công công tác, nâng ng ch, chuy n ng ch, nâng b c lương, c i công tác, h c t p, b i dư ng trong và ngoài nư c, khen thư ng, k lu t, thôi vi c, ngh hưu i v i cán b , công ch c; c) Ch trì ph i h p v i các V , ơn v giúp T ng Thanh tra xây d ng k ho ch biên ch hàng năm, trình B N i v xem xét, phân b ; trình T ng Thanh tra phê duy t, phân b biên ch cho các v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph và t ch c th c hi n k ho ch biên ch , ti n lương hàng năm c a cơ quan Thanh tra Chính ph ; d) T ch c th c hi n các quy nh v nh n xét, ánh giá cán b , công ch c, viên ch c; t ng h p k t qu nh n xét, ánh giá công tác hàng năm c a cán b , công ch c, viên ch c thu c cơ quan Thanh tra Chính ph theo các quy nh chung c a cơ quan Nhà nư c và quy nh c a T ng Thanh tra; ) T ch c và ph i h p v i các ơn v thu c Thanh tra Chính ph th c hi n các quy nh c a ng, Nhà nư c và quy nh c a cơ quan v các bi n pháp tăng cư ng k cương, k lu t, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các bi u hi n tiêu c c trong cán b , công ch c cơ quan Thanh tra Chính ph ;
  4. e) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v t ch c cán b c a các ơn v s nghi p thu c Thanh tra Chính ph ; f) Ph i h p v i các V , ơn v có liên quan xu t nhân s tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và các oàn ra nư c ngoài công tác; g) T ch c công tác qu n lý h sơ cán b , công ch c, viên ch c cơ quan theo quy nh c a Nhà nư c và c a T ng Thanh tra. 9. Tham mưu v công tác thi ua - khen thư ng c a cơ quan Thanh tra Chính ph và ngành thanh tra. 10. T ch c th c hi n công tác b o v chính tr n i b theo ch o c a T ng Thanh tra. 11. Th c hi n công tác Văn phòng Ban Cán s ng. 12. Th c hi n công tác Văn phòng ng u , qu n lý h sơ ng viên cơ quan Thanh tra Chính ph . 13. Th c hi n công tác oàn th chính tr - x· héi theo ch o c a T ng thanh tra. 14. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra. 15. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n giao cho V theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. 16. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c V T ch c cán b làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo úng quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a cán b , công ch c và hi u qu trong ho t ng c a V . Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V T ch c Cán b g m: a) Lãnh o V có V trư ng, các Phó v trư ng. b) Các b ph n tr c thu c g m 04 phòng chuyên môn: + Phòng T ch c- Biên ch .
  5. + Phòng Cán b . + Phòng ng, oàn th và B o v chính tr n i b . + Phòng Thi ua - Khen thư ng. 2. Nhi m v , quy n h n c a các phòng chuyên môn do V trư ng phân công. 3. Biên ch c a V T ch c Cán b do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b . i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nhi m v c a V theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này và nh ng công vi c do lãnh o Thanh tra Chính ph giao; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó v trư ng, các phòng tr c thu c và cán b , công ch c trong V . 3. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra u quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c u quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 4. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a V ; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a V . 5. Ph i h p v i v trư ng, c c trư ng, th trư ng các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a V và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 6. Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t, nh ng v n v cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch công tác c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph và c a Chính ph . 7. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó v trư ng 1. Giúp V trư ng qu n lý, i u hành công vi c c a V ; tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a V trư ng.
  6. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c V trư ng phân công và u quy n. 3. Th c hi n ch báo cáo i v i V trư ng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công và u quy n. 4. Ch u trách nhi m cá nhân trư c V trư ng, trư c lãnh o Thanh tra Chính ph và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 5. Ký thay V trư ng các văn b n ư c V trư ng u quy n. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trư ng phòng là ngư i qu n lý, ch o công tác c a phòng, ch u trách nhi m trư c V trư ng và Phó v trư ng ph trách v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng qu n lý, ch o công tác c a phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và lãnh o V v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 3. Nh ng nhi m v c th khác c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng do V trư ng phân công. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c chuyên môn nghi p v 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a V . 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph và các quy nh khác v cán b , công ch c; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh. Ch u trách nhi m cá nhân v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. Chương III. M I QUAN H CÔNG TÁC C A V i u 9. Th c hi n ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph V ch u s lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra, các Phó T ng thanh tra; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc nhi m v ư c phân công, báo cáo k p th i v i lãnh o
  7. Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác theo quy nh; khi c n thi t có ki n ngh v i lãnh o Thanh tra Chính ph v các v n c n gi i quy t trong quá trình th c hi n nhi m v . i u 10. Quan h v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a V T ch c cán b v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau nh m hoàn thành t t nhi m v . 2. Vi c ph i h p v i các v , c c, ơn v khác trong th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . i u 11. Quan h v i Thanh tra b , ngành, a phương 1. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, hư ng d n và n m tình hình t ch c, cán b c a Thanh tra b , ngành, a phương; nh kỳ hàng quý, ph i ch ng làm vi c v i Thanh tra các b , ngành, a phương n m ch c tình hình ho t ng nói chung và công tác t ch c cán b nói riêng. 2. Ph n ánh k p th i v i T ng Thanh tra ho c Phó T ng thanh tra ph trách các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra b , ngành, a phương v công tác t ch c cán b lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h công tác gi a lãnh o V v i c p u và lãnh o các oàn th 1. Lãnh o V t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong V h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v , làm vi c t hi u qu , ch t lư ng cao; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s , k lu t hành chính. 2. Lãnh o V có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a V và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , c ng c m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c trong V ; v công tác t ch c cán b trong V . Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng, các Phó V trư ng, các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c c a V T ch c Cán b có trách nhi m th c hi n Quy nh này.
  8. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. 3. Căn c vào các quy nh hi n hành và Quy nh này, V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 14. S a i, b sung Quy nh V trư ng V T ch c Cán b có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a V T ch c Cán b và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản