Quyết định số 1586/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 1586/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1586/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1586/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1586/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A VĂN PHÒNG THANH TRA CHÍNH PH T NG THANH TRA Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và Chánh văn phòng Thanh tra Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a Văn phòng Thanh tra Chính ph ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 819/Q - TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 c a T ng Thanh tra ban hành Quy nh v t ch c và ho t ng c a Văn phòng Thanh tra Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3: - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, V TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A VĂN PHÒNG THANH TRA CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1586/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng Văn phòng Thanh tra Chính ph là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng giúp T ng Thanh tra v công tác tham mưu, t ng h p ho t ng c a Thanh tra Chính ph và toàn ngành Thanh tra; i u ph i ho t ng c a các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph theo chương trình, k ho ch công tác; là u m i x lý ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân; t ch c th c hi n công tác thông tin, hành chính, văn thư, lưu tr , tài chính, qu n tr , ph c v m b o các ho t ng c a cơ quan Thanh tra Chính ph theo yêu c u lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra. Văn phòng có con d u riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì vi c t ng h p, xây d ng chương trình, k ho ch dài h n, hàng năm và các chương trình k ho ch khác v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra Chính ph ; ôn c, ki m tra các V , C c, ơn v th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c T ng Thanh tra phê duy t. 2. Th c hi n ch thông tin, t ng h p, báo cáo: a) T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và các công tác khác thu c ch c năng nhi m v ư c giao theo quy nh c a Thanh tra Chính ph ; b) Giúp T ng Thanh tra th c hi n ch thông tin, báo cáo c a thành viên Chính ph theo quy nh c a Lu t T ch c Chính ph và Quy ch làm vi c c a Chính ph ; c) Giúp lãnh o Thanh tra Chính ph trong vi c cung c p thông tin v ho t ng c a Thanh tra Chính ph cho các cơ quan thông tin i chúng, các t ch c, cá nhân. 3. Giúp lãnh o Thanh tra Chính ph : L p chương trình, l ch làm vi c hàng ngày, hàng tu n; chuNn b n i dung, chương trình các cu c h p, bu i làm vi c, ghi biên b n và thông báo, k t lu n c a lãnh o; thNm nh các văn b n, h sơ c a các V , C c, ơn v trình lãnh o Thanh tra Chính ph gi i quy t công vi c; ch trì vi c chuNn b các bài vi t, tr l i ph ng v n c a báo, ài, t p chí, tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i, ki n ngh c a c tri thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph theo s ch o c a T ng thanh tra. 4. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra.
  3. 5. T ch c qu n lý và hư ng d n th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr ; Qu n lý con d u c a cơ quan Thanh tra Chính ph và c a Văn phòng theo pháp lu t và quy nh c a T ng Thanh tra. 6. Là u m i c a Thanh tra Chính ph trong vi c ti p nh n ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a công dân; t ch c nghiên c u x lý, phân lo i theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo; t ng h p báo cáo và xu t v i T ng Thanh tra hư ng x lý nh ng ơn thư thu c thNm quy n; theo dõi, ôn c các ơn v ư c T ng Thanh tra giao xem xét, gi i quy t. 7. Là u m i giao d ch v i các cơ quan, t ch c, cá nhân bên ngoài cơ quan; T ch c, ph c v các cu c h p, h i ngh , h i th o c a Thanh tra Chính ph . 8. m b o an toàn, tr t t , k cương trong cơ quan; ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph , N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph . 9. Giúp T ng thanh tra xây d ng và trình Chính ph d toán ngân sách hàng năm c a Thanh tra Chính ph ; quy t nh vi c phân b , theo dõi, ki m tra vi c th c hi n ngân sách c a các ơn v tr c thu c; ki m tra các ơn v s nghi p th c hi n công tác qu n lý tài chính, k toán hàng năm. 10. Qu n lý cơ s v t ch t, m b o phương ti n và i u ki n làm vi c, qu n lý tài s n, kinh phí ph c v ho t ng c a cơ quan Thanh tra Chính ph . 11. Qu n lý cán b , công ch c, h sơ, tài li u, tài s n ư c giao theo pháp lu t và quy nh c a T ng Thanh tra. 12. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c Văn phòng làm vi c theo ch th trư ng, m b o nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo úng quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a m i cán b , công ch c và hi u qu ho t ng c a Văn phòng. Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Cơ c u t ch c c a Văn phòng g m: a) Lãnh o Văn phòng có Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng. b) Các ơn v tr c thu c Văn phòng: + Phòng Hành chính;
  4. + Phòng T ng h p; + Phòng X lý ơn thư; + Phòng Tài v ; + Phòng Qu n tr ; + i xe. 2. Nhi m v , quy n h n c a các phòng và i xe do Chánh văn phòng quy nh. 3. Biên ch c a Văn phòng do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Chánh văn phòng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nhi m v c a Văn phòng theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này và nh ng công vi c do lãnh o Thanh tra Chính ph giao; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó văn phòng, Th trư ng các ơn v tr c thu c và cán b , công ch c thu c Văn phòng. 3. Th c hi n nhi m v Ngư i phát ngôn chính th c c a Thanh tra Chính ph . 4. Chánh Văn phòng ư c T ng Thanh tra u nhi m làm ch tài kho n c a cơ quan Thanh tra Chính ph và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, th c hi n ch chi tiêu tài chính c a cơ quan Thanh tra Chính ph . 5. Ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a Văn phòng và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 6. Qu n lý cán b , công ch c thu c Văn phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a Văn phòng; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong Văn phòng. 7. Ch u trách nhi m v vi c qu n lý và s d ng con d u c a Văn phòng, con d u c a cơ quan Thanh tra Chính ph ; qu n lý, s d ng có hi u qu , ti t ki m kinh phí, phương ti n trang thi t b c a Văn phòng và c a Thanh tra Chính ph . 8. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra y quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c y quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph ; ký gi y i ư ng cho cán b , công
  5. ch c c a cơ quan i công tác và các văn b n hành chính thu c ph m vi trách nhi m c a Văn phòng. 9. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t, nh ng v n v cơ ch , chương trình, k ho ch c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph . 10. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a các Phó chánh văn phòng 1. Giúp Chánh Văn phòng qu n lý, i u hành công vi c c a Văn phòng; tr c ti p ch o, ôn c, ki m tra ho t ng c a m t s phòng, lĩnh v c công tác theo s phân công c a Chánh Văn phòng. Khi c n thi t m t Phó chánh Văn phòng ư c Chánh Văn phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Văn phòng. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c Chánh Văn phòng phân công và y quy n; Th c hi n ch báo cáo i v i Chánh Văn phòng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công. 3. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Chánh Văn phòng, lãnh o Thanh tra Chính ph và pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu vi c th c hi n nhi m v ; v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 5. Ký thay Chánh văn phòng các văn b n ư c Chánh văn phòng phân công, u quy n. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trư ng phòng, i trư ng i xe (sau ây g i chung là Trư ng phòng) là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng, i xe và ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng, i xe và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng, i phó i xe (sau ây g i chung là Phó trư ng phòng) là ngư i giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Lãnh o Văn phòng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o Văn phòng tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c Văn phòng do Chánh Văn phòng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c thu c Văn phòng
  6. 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a Văn phòng. 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph ; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng phòng, trư c Chánh Văn phòng và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v . Chương III. QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Th c hi n ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph Văn phòng ch u s lãnh o, ch o tr c ti p c a T ng Thanh tra, các Phó T ng Thanh tra; th c hi n nghiêm túc các ý ki n ch o, báo cáo y và k p th i v k t qu th c hi n nhi m v ư c giao. i u 10. Quan h v i các ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a Văn phòng v i các V , C c, V , ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau hoàn thành nhi m v . 2. Vi c ph i h p v i các V , C c, ơn v khác trong quá trình th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph do T ng Thanh tra ban hành. i u 11. Quan h công tác v i Thanh tra b , ngành, a phương 1. Hư ng d n, theo dõi, ôn c Thanh tra các b , ngành a phương th c hi n nghiêm túc ch thông tin, báo cáo. 2. Báo cáo, ph n ánh k p th i v i T ng Thanh tra ho c Phó T ng thanh tra ph trách v các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra các b , ngành a phương lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h gi a lãnh o Văn phòng v i c p y và lãnh o các oàn th c a Văn phòng 1. Lãnh o Văn phòng t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong Văn phòng h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s , k lu t hành chính.
  7. 2. Lãnh o Văn phòng có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a Văn phòng và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o, giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , tăng cư ng m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c trong Văn phòng; v công tác t ch c cán b trong Văn phòng. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c thu c Văn phòng có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Văn phòng mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. 3. Căn c vào các quy nh hi n hành và Quy nh này, Chánh Văn phòng có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 14. S a i, b sung Quy nh Quá trình th c hi n Quy nh này n u có vư ng m c phát sinh thì Chánh Văn phòng ph i h p v i V trư ng V T ch c Cán b t ng h p, nghiên c u xu t k p th i v i T ng Thanh tra s a i, b sung, b o m Quy nh áp ng yêu c u công tác c a Văn phòng và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản