Quyết định số 1586/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 1586/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học (trường tiểu học và mẫu giáo) tại phường Tân Thuận Đông, quận 7) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1586/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ------- ----- Số: 1586/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC (TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẪU GIÁO) TẠI PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Long nay là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng nhà ở tại phường Tân Thuận Đông, quận 7; Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2657/TNMT- QHSDĐ ngày 03 tháng 4 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giao khu đất có diện tích 8.844m2 tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 cho Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học (gồm trường tiểu học và mẫu giáo). - Tiền sử dụng đất: Công ty thực hiện theo quy định. - Thời hạn giao đất: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này.
  2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ 18502/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31 tháng 5 năm 2004. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Cục Thuế thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long có trách nhiệm: 2.1- Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long: - Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định - Đầu tư xây dựng trường học theo đúng quy hoạch được phê duyệt. - Trong thời hạn 12 tháng nếu không triển khai dự án sẽ thu hồi theo quy định. 2.2- Sở Xây dựng: Hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 2.3- Sở Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long theo quy định. 2.4- Cục Thuế thành phố: Thu tiền sử dụng đất theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, quận 7, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TTUB: CT, các PCT; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT, (ĐTMT-PTH) LH Nguyễn Thành Tài
Đồng bộ tài khoản