Quyết định số 1589/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 1589/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1589/2001/QĐ-BYT về việc công bố 3 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1589/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1589/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B Y T S 1589/2001/Q -BYT NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C CÔNG B 3 HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 1654/1999/Q -BYT ngày 29/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Xét ngh c a H i ng th m nh, xét duy t hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t t i cu c h p H i ng ngày 02 tháng 3 năm 2001 và ngày 29 tháng 4 năm 2001; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay công b 3 hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Các ơn v có hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ph i in s ăng ký ã c p lên nhãn, n i dung nhãn ph i theo úng n i dung ã ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành và ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan t i vi c qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v có hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1589/2001/Q -BYT ngày 18 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Y t TT Tên thương Tên chung và hàm Tên ơn v ăng ký S ăng ký m i lư ng 1 FORCE prallethrin 0,1% + Công ty TNHH VNDP-HC-066- MAGIC Cyphenothrin 0.2% Thương m i - D ch 05-01 v LB 2 MOSFLY D-tetramethrin Công ty liên doanh VNDP-HC-067- AEROSOL (Neopynamin forte) Mosfly Vi t Nam 05-01 0.4 0.1% Cyphenothrin (Gokilaht) 0,3% 3 ARS-3 Prallethrin 0,06% + Công ty TNHH VNDP-HC-068- Cyphenothrin Thương m i Vi n 05-01 0.05% Phát
Đồng bộ tài khoản