Quyết định số 159/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 159/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/1999/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho trường Đại học Ngoại ngữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 159/1999/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năn 1998; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4669/SĐH ngày 22 tháng 5 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 1537/BKHCNMT-TCCBKH ngày 10 tháng 6 năm 1999, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ cho Trường Đại học Ngoại ngữ. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Ngoại ngữ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học, Công nghệ Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản