Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 159/2000/QĐ/BTC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU DẠNG LINH KIỆN CKD, IKD CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG THUỘC NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn cứ Điều 2 Quyết định số 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3300/VPCP-KTTH ngày 9/8/2000 của Văn phòng Chính phủ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện rời đồng bộ CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử, quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998, số 67/1999/QĐ/BTC ngày 24/6/1999, số 139/1999/QĐ/BTC ngày 11/11/1999, số 91/2000/QĐ/BTC ngày 2/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo danh mục đính kèm). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 1/1/2001. Vũ Văn Ninh
  2. (Đã ký) DANH MỤC CÁC DÒNG THUẾ BÃI BỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 159/2000/QĐ/BTC ngày 26 tháng 09 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) STT Mô tả mặt hàng Thuế Thuộc nhóm, phân suất nhóm hoặc mã số 1 2 3 4 1 Riêng: + Dạng CKD của động cơ dùng cho xe thuộc nhóm 10 8407 8701 + Dạng IKD của động cơ dùng cho xe thuộc nhóm 5 8407 8701 Riêng: + Dạng CKD 10 84079010 + Dạng IKD 5 84079010 2 Riêng: + Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84081010 10 8408 + Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84082011, 30 8408 84089010 + Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84082012, 20 8408 84089020 + Dạng IKD của mặt hàng thuộc mã số 84081010, 5 8408 84082011, 84082012, 84089010, 84089020. 3 Riêng: + Dạng CKD của phân nhóm 841821, 841822, 25 8418 841829 + Dạng IKD của phân nhóm 841821, 841822, 841829 15 8418 4 Riêng:
  3. + Dạng CKD của phân nhóm 851840, 851850 5 8518 + Dạng IKD của phân nhóm 851840, 851850 1 8518 5 Riêng: + Dạng CKD của nhóm 8519 7 8519 + Dạng IKD của nhóm 8519 3 8519 6 Riêng: + Dạng CKD của phân nhóm 852032, 852033, 7 8520 852039, 852090 + Dạng IKD của phân nhóm 852032, 852033, 3 8520 852039, 852090 7 Riêng: + Dạng CKD của nhóm 8521 15 8521 + Dạng IKD của nhóm 8521 7 8521 8 Riêng: + Dạng CKD của nhóm 8527 (trừ máy nhắn tin) 7 8527 + Dạng IKD của nhóm 8527 (trừ máy nhắn tin) 3 8527 9 Riêng: + Dạng CKD 15 85281200 + Dạng IKD 5 85281200 Riêng: + Dạng CKD 3 85281300 + Dạng IKD 1 85281300 10 Riêng: + Dạng CKD của nhóm 8701, loại có công suất đến 5 8701 15 CV + Dạng IKD của nhóm 8701, loại có công suất đến 15 0 8701 CV 11 Riêng: + Dạng CKD1 của nhóm 8711 60 8711 + Dạng CKD2 của nhóm 8711 55 8711
  4. + Dạng IKD1 của nhóm 8711 30 8711 + Dạng IKD2 của nhóm 8711 15 8711 + Dạng IKD3 của nhóm 8711 10 8711
Đồng bộ tài khoản