Quyết định số 159/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 159/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh, để Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 159/2002/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH I U CH NH N I DUNG QUY NNH T I KHO N 4, I U 8 QUY T NNH S 72/2001/Q -UB NGÀY 17/9/2001 C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ban hành quy nh v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng và m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 U ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i t trên a ban thành ph ; Xét th c t công tác n bù, gi i phóng m t b ng trên a b ng thành ph và ngh c a Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , Giám c S Tài chính - V t giá. QUY T NNH i u 1: i u ch nh n i dung quy nh t i kho n 4, i u 8 c a Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17/9/2001 c a U ban nhân dân thành ph (v vi c ban hành quy nh v trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph ), như sau: "4/- Trong trư ng h p phương án b i thư ng thi t h i ã ư c l p và phê duy t theo úng trình t , chính sách hi n hành, n u m t s h dân v n c tình ch ng i, không th c hi n bàn giao m t b ng theo úng ti n ho c có d u hi u vi ph m pháp lu t thì Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n ch trì cùng Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph ki m tra l i chính sách và phương án b i thư ng thi t h i c a các i tư ng này. Sau khi ki m tra, n u phương án b i thư ng thi t h i ã tuân th úng chính sách c a Nhà nư c và H i ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n ã ph i h p v i các t ch c, oàn th gi i thích, v n ng mà các h dân v n c tình không ch p hành phương án b i thư ng thi t h i ư c duy t th Ch t ch U ban hành chính kiên quy t (cư ng ch ) t ch c di chuy n, thu h i t bàn giao m t b ng cho ch u tư qu n lý, s d ng và tri n khai d án theo úng các quy nh c a pháp lu t, m b o k cương, pháp lu t c a Nhà nư c.
  2. Khi Ch t ch U ban nhân dân qu n (huy n) có quy t nh cư ng ch b ng l c lư ng c a chính quy n a phương, H i ng Gi i phóng m t b ng có trách nhi m hư ng d n, giám sát các l c lư ng ti n hành cư ng ch và xác nh n vi c bàn giao gi a l c lư ng ti n hành cư ng ch v i ch d án; n u có v n phát sinh, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân qu n (huy n) x lý". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành c a thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản