Quyết định số 159/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Huyện Từ Liêm (Phần mở rộng) do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
19
download

Quyết định số 159/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Huyện Từ Liêm (Phần mở rộng) do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 159/2004/qđ-ub về việc: phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện từ liêm (phần mở rộng) do ủy ban ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Huyện Từ Liêm (Phần mở rộng) do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :159/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T (T L 1/500) C m công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/02/2000 và Quy t nh s 61/2003/Q -UB ngày 13/5/2003 c a UBND Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n T Liêm, t l 1/5000 - Ph n Quy ho ch s d ng t, Quy ho ch giao thông và Ph n h t ng k thu t; Căn c Quy t nh s 6513/Q -UB ngày 23/9/2002 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t nhi m v , kinh phí chu n b u tư d án xây d ng C m Công nghi p T Liêm; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1837/TTr-QHKT ngày 08/9/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t (T l 1/500) C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) do Trung tâm Phát tri n vùng SENA thi t l p và hoàn thành tháng 9/2004 v i các n i dung ch y u như sau: 1) V trí, ranh gi i và ph m vi quy ho ch: 1.1/ V trí: C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) thu c a bàn các Xã Minh Khai (145.018m2, chi m 31,64% qu t) và Xã Xuân 2 Phương (313.344m ). 2.2/ Ph m vi và ranh gi i: Khu t l p quy ho ch có ranh gi i ư c xác nh như sau:
  2. - Phía B c: M t ph n giáp ư ng 32, giai o n I c a C m Công nghi p T Liêm và khu v c D án c a T ng công ty Xây d ng Công nghi p Vi t Nam. - Phía ông là tuy n ư ng quy ho ch d ki n và khu v c dân cư Xóm inh, Xã Xuân Phương. - Phía Nam là ư ng Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương - ư ng 70B d ki n. - Phía Tây là ư ng 70 d ki n m r ng. 1.3/ Quy mô khu t quy ho ch: C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) có di n tích kho ng 458.362m2 (g m 454.547m2 theo Quy t nh s 156/Q ngày 08/01//2004 c a UBND Thành ph v vi c thu h i t t m giao cho Ban qu n lý d án C m Công nghi p T Liêm) và kho ng 3.815m2 t b sung, n m phía Tây B c (theo yêu c u c a UBND Huy n T Liêm). 2) M c tiêu: - án Quy ho ch chi ti t C m công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm là bư c tri n khai th c hi n Quy t nh u tư m r ng C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm c a UBND Thành ph . - C th hoá Quy ho ch chi ti t Huy n T Liêm (T l 1/5000) ã ư c UBND Thành ph phê duy t. - M r ng C m công nghi p T Liêm, xây d ng m t khu công nghi p n nh, ng b v h t ng k thu t, ki n trúc và môi trư ng, m b o cho s phát tri n lâu dài và phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c. - Xác nh cơ c u s d ng t, nh hư ng h th ng h t ng k thu t, t ch c không gian ki n trúc c nh quan trong toàn khu v c và trong m i liên h gi a khu công nghi p v i khu v c xung quanh. - xu t các gi i pháp quy ho ch s d ng t và chia lô t xí nghi p công nghi p; các gi i pháp quy ho ch h th ng giao thông và h t ng k thu t làm cơ s cho ch u tư xây d ng cơ s h t ng, t o i u ki n cho các doanh nghi p l p d án u tư vào khu công nghi p. - Làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý xây d ng và ho t ng c a C m Công nghi p cũng như toàn b khu công nghi p. 3) Quy mô, tính ch t: C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) là m t ph n c a Khu Công nghi p t p trung T Liêm. - Khu công nghi p t p trung Huy n T Liêm có di n tích 93,02 ha, bao g m:
  3. a) C m Công nghi p cho các doanh nghi p công nghi p v a và nh Huy n T Liêm có di n tích 71,39 ha. Trong ó Giai o n u v i di n tích 25,55ha ã ư c tri n khai xây d ng và Ph n m r ng (Giai o n 2) có di n tích 45,84ha. b) Khu v c c a T ng công ty Xây d ng Công nghi p Vi t Nam v i di n tích 21,63 ha. - C m công nghi p T Liêm quy mô 71,39ha, có s lư ng công nhân kho ng 7100 ngư i (100 lao ng /ha t công nghi p). - Lo i hình công nghi p a d ng, có m c v sinh công nghi p lo i IV và V, tương ương v i kho ng cách ly t i thi u v i các khu v c dân cư là 100m và 50m. - Khu công nghi p T Liêm là khu công nghi p cho các doanh nghi p công nghi p v a và nh có quy mô kho ng t 0,2ha n 1ha. - Khu công nghi p T Liêm ư c b trí ng b v h th ng h t ng k thu t và m b o các yêu c u v m t môi trư ng. 4) nh hư ng phát tri n không gian và cơ c u s d ng t: - C m công nghi p cho các doanh nghi p v a và nh T Liêm (Ph n m r ng) có di n tích 45,84 ha. Cơ c u s d ng t c a C m Công nghi p Huy n T Liêm (giai o n 2) góp ph n h tr cho cơ c u s d ng t c a giai o n 1 t o cho C m Công nghi p có m t cơ c u s d ng t phù h p v i Quy chuNn v quy ho ch các khu công nghi p. - Trong khu v c C m công nghi p T Liêm: t Nghĩa trang Xã Minh Khai và Xuân Phương gi nguyên hi n tr ng, chuy n thành khu nghĩa trang khô và khu cây xanh, không chôn thêm m m i mà ch th c hi n vi c c i táng. Xung quanh khu v c nghĩa trang dành di n tích t tr ng cây xanh, t o khu v c cách ly và c nh quan khu v c. - Chùa Thanh Lâm ư c b o t n có hành lang cây xanh cách ly v i các công trình công nghi p m b o các yêu c u v m t môi trưòng và ki n trúc c nh quan. - H th ng h t ng k thu t trong C m công nghi p T Liêm (giai o n 2) ư c k t h p v i giai o n 1 t o thành h th ng h t ng k thu t th ng nh t trong toàn c m và có tính n vi c ph c v cho toàn b khu công nghi p t p trung và các khu v c dân cư và qu c phòng lân c n. - Cơ c u s d ng t c a C m công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) tuân theo b ng sau: B NG T NG H P CƠ C U S D NG T C M CÔNG NGHI P HUY N T LIÊM TT Lo i t Giai o n 1 Giai o n 2 Toàn b (Ph n m r ng) C m Công nghi p
  4. Di n T l Di n T l Di n T l tích (%) tích (%) tích (%) (ha) (ha) (ha) 1 t công c ng 0,24 0,94 1,384 3,02 1,624 2,35 d ch v 2 t Xí nghi p 16,95 66,34 23,663 51,63 40,613 58,80 CN 3 t giao thông 7,64 29,90 7,626 16,64 15,266 22,10 C m công nghi p 4 t h t ng k 0,72 2,82 0,818 1,78 1,538 2,23 thu t 5 t cây xanh 0 0,00 10,033 21,89 10,033 14,52 C ng 25,55 100,00 43,524 94,96 69,074 100,00 6 Giao thông ô 0 0 2,312 5,04 2,312 th T ng c ng 25,55 100,00 45,836 100,00 71,386 5) N i dung quy ho ch s d ng t: Khu v c C m công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (giai o n 2) ư c phân thành các khu t v i các ch tiêu kinh t và k thu t sau: a) Khu t xây d ng xí nghi p công nghi p: T ng di n tích 236.629m2 ư c phân b trong 8 ô t, Ký hi u A2.CN1- A2.CN8. b) Khu t xây d ng công trình công c ng d ch v : T ng di n tích 13.834 m2, g m 2 ô t A2.CC1 và A2.CC2. c) Khu t cây xanh: Di n tích 100.334 m2, g m 6 ô t: - Ô t Chùa Thanh Lâm (ký hi u A2.CX1) có di n tích 17.165m2, bao g m Chùa Thanh Lâm (5.475m2) và di n tích cây xanh b o v xung quanh bên ngoài hàng rào Chùa. - Ô t A2.CX2 có di n tích 30.481m2 và ô t A2.CX4 có di n tích 46.874m2. M t ph n trong ô t là Nghĩa trang hi n t i c a các Xã: Minh Khai và Xuân Phương. Nghĩa trang ư c rào kín và tr ng cây xanh cách ly xung quanh nh m h n ch các nh hư ng b t l i v c nh quan và môi trư ng và ư c th c hiên theo d án riêng.
  5. - Ô t A2.CX3 (di n tích 2.750m2); A2.CX5 (di n tích 2.040m2) và A2.CX6 (di n tích 1.024m2) là hành lang cây xanh cách ly cho Chùa Thanh Lâm, cách ly khu v c Nghĩa trang và là hành lang h t ng k thu t. d) t xây d ng công trình u m i h t ng k thu t: t xây d ng công trình u m i h t ng k thu t có di n tích 8.183m2; g m ô t A2.KT1 b trí tr m nư c th i khu v c và ô t A2.KT2 b trí tr m bi n th 110KV/22KV. e) t giao thông: (ph n t t m giao) và giao thông c a c m công nghi p trong khu v c quy ho ch có di n tích 99.382m2. T NG H P CH TIÊU KINH T - K THU T CÁC Ô T C M CÔNG NGHI P T P TRUNG V A VÀ NH HUY N T LIÊM (GIAI O N 2) TT Ký hi u Ch c Di n Di n M S H Di n ô t năng s tích tích XD t ng s s tích d ng (m2) XD (%) TB d ng sàn (m2) t (m2) 1 t Xí 236629 141977 212966 nghi p công nghi p 1.1 A2.CN1 XNCN 26651 15991 60 1,5 0,9 23986 1.2 A2.CN2 XNCN 16787 10072 60 1,5 0,9 15108 1.3 A2.CN3 XNCN 23395 14037 60 1,5 0,9 21056 1.4 A2.CN4 XNCN 38054 22832 60 1,5 0,9 34249 1.5 A2.CN5 XNCN 28411 17047 60 1,5 0,9 25570 1.6 A2.CN6 XNCN 19747 11848 60 1,5 0,9 17772 1.7 A2.CN7 XNCN 44041 26425 60 1,5 0,9 39637 1.8 A2.CN8 XNCN 39543 23726 60 1,5 0,9 35589 2 t 13834 5182 13438 công c ng, d ch v 2.1 A2.CC1 Trưng 10320 4128 bày s n phNm 40 3 1,2 12384 2.2 A2.CC2 Công 3514 1054 c ng d ch v 30 1 0,3 1054 3 t cây 100334 2575 15 1 0,15 2575
  6. TT Ký hi u Ch c Di n Di n M S H Di n ô t năng s tích tích XD t ng s s tích d ng (m2) XD (%) TB d ng sàn (m2) t (m2) xanh 3.1 A2.CX1 Chùa 17165 2575 Thanh Lâm và CX cách ly 2575 3.2 A2.CX2 Nghĩa 30481 trang Xã Minh Khai, cây xanh 3.3 A2.CX3 Cây 2750 xanh cách ly 3.4 A2.CX4 Nghĩa 46874 trang Thôn Hoè Th , cây xanh 3.5 A2.CX5 CX , 2040 hành lang KT 3.6 A2.CX6 CX , 1024 hành lang KT 4 HT k 8183 thu t 4.1 A2.KT1 TXL nu- 5091 c th i 4.2 A2.KT2 TBT 3092 C u Di n 5 Giao 99382 thông 5.1 GT c m 76263 CN 5.2 GT ô 23119 th
  7. TT Ký hi u Ch c Di n Di n M S H Di n ô t năng s tích tích XD t ng s s tích d ng (m2) XD (%) TB d ng sàn (m2) t (m2) C ng 458362 149734 228979 6) Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a) Quy h ach h th ng giao thông: Giao thông ô th : - Giáp phía Tây là tuy n ư ng qu c l 70, ư ng có m t c t r ng 40m, thu c trong ph m vi quy ho ch dài 590m. - Giáp phía Nam là tuy n ư ng Vành ai 3 – M ình – Xuân Phương - ư ng 70B có m t c t d ki n r ng 50m, thu c trong ph m vi quy ho ch dài 637m. ây là các ph n t t m giao làm ư ng thi công và ch ng l n chi m. Vi c xây d ng hoàn ch nh các tuy n ư ng này s ư c th c hi n theo d án riêng. Giao thông c m công nghi p:Bao g m: Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 30m; ư ng r ng 17,5m và ư ng r ng 5,5m cách ly v i Chùa Thanh Lâm dài 210m. T ng chi u dài c a tuy n ư ng chính trong C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm - giai o n 2 ( ư ng r ng 17,5m và ư ng 30m) là 3.485m; M t ư ng 7,7km/km2. Xây d ng các bãi xe riêng trong t ng khu v c ch c năng và các lô t xây d ng công nghi p. b) Quy ho ch h th ng thoát nư c mưa và san n n: Khu v c quy ho ch thu c lưu v c tiêu nư c phía Nam ư ng 32. H th ng thoát nư c mưa trong khu v c bao g m: Các tuy n c ng D600 n D2000, tuy n c ng h p bê tông c t thép H 2500xB3000; H600xB600 thu gom nư c mưa trong toàn b khu v c quy ho ch và các khu v c trong ph m vi nghiên c u r i theo h th ng d n ra Tr m bơm Hoè Th thoát ra Sông Nhu . m b o cho các ho t ng s n xu t nông nghi p t i phía Tây ư ng 70, thay th tuy n mương tư i hi n có b ng tuy n c ng h p BTCT B600xH700 n i v i H Sen và n tr m bơm tư i hi n có. Tr m bơm này hi n ang n m trong ph m vi m r ng ư ng 70, khi m r ng ư ng tr m bơm s d ch chuy n vào khu v c H Sen. Cao san n n trung bình c a toàn b khu v c quy ho ch: 6,6 - 6,7m. Trong t ng ô t, n n ư c san t o mái v i d c i = 0,4%, d c ra các ư ng bao quanh b trí h th ng thoát nư c mưa. c) Quy ho ch h th ng c p nư c
  8. Nhu c u dùng nư c trong ph m vi Quy ho ch C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (giai o n 2): Qtb: 1716 m3/ngày êm Qmax: 2430 m3/ngày êm. Nhu c u dùng nư c trong toàn b khu v c nghiên c u: Qtb: 5120 m3/ngày. êm; Qmax: 7320 m3/ ngày. êm. Ngu n c p nư c: Trư c m t do tr m c p nư c xây d ng trong giai o n 1 cung c p. Tr m ư c d ki n nâng c p v i công su t kho ng 8000m3/ngày êm. Sau này c p nư c cho khu v c quy ho ch thông qua tuy n c p nư c truy n d n F400 c a thành ph d ki n xây d ng d c theo tuy n ư ng vành ai 3 - M ình – Xuân Phương - ư ng 70B và ư ng 70. H th ng c p nư c trong khu v c quy ho ch bao g m các tuy n ng F250, 160 và 110 t o thành các m ch vòng c p nư c n t ng ô t xây d ng. d) Quy ho ch h th ng thoát nư c th i và v sinh môi trư ng Kh i lư ng nư c th i c n x lý trong khu v c quy ho ch - c m công nghi p T Liêm giai o n 2 là 801 m3/ngày. êm. Nhu c u x lý nư c th i c a toàn b khu v c nghiên c u (bao g m toàn b Khu công nghi p t p trung T Liêm và khu v c dân cư lân c n) là 2860m3/ngày êm. H th ng thoát nư c th i là h th ng thoát nư c riêng hoàn toàn v i h th ng thoát nư c mưa. Nư c th i c a các Xí nghi p Công nghi p ư c thu gom vào tuy n c ng D300 – D500 d n n tr m x lý nư c th i v i công su t x lý d ki n 3500m3/ngày. êm t i phía Nam khu v c quy ho ch. Nư c th i sau khi ư c x lý t i tr m x lý nư c th i, áp ng các yêu c u v i u ki n v sinh môi trư ng (tương ng v i ngu n x lo i 2), ư c x vào c ng ra Sông Nhu . T ng kh i lư ng rác th i ph i thu gom x lý trong ph m vi Quy ho ch C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (giai o n 2) là 4,5T/ngày êm, tương ương v i 11m3/ngày êm. T ng kh i lư ng rác th i ph i thu gom trong khu v c nghiên c u vào kho ng 13T/ngày êm, tương ương v i 31m3/ngày êm. Rác th i c h i và không c h i ph i ư c phân lo i và ư c v n chuy n n tr m x lý rác th i chung c a thành ph . e) Quy ho ch h th ng c p i n Nhu c u c p i n trong khu v c Quy ho ch C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (giai o n 2): Ptt = 7.827 KW; Stt = 8.697 KVA.
  9. Nhu c u c p i n cho khu v c nghiên c u: Ptt = 22.840 KW; Stt = 25.308 KVA. Ngu n c p i n cho khu v c quy ho ch là tr m bi n th 110/22KV C u Di n v i công su t d ki n 2x63MVA, s ư c xây d ng theo d án riêng c a ngành i n. Xây d ng các l cáp c p i n cho khu v c quy ho ch và lân c n. Các tuy n 22KV b trí i ng m chôn dư i v a hè ho c ư c t trong các tuynen k thu t. Xây d ng 12 tr m bi n th 22/0,4KV; m b o bán kính ph c v 250 -300 m. g) Quy ho ch h th ng thông tin bưu i n: T ng nhu c u i n tho i c nh thuê bao trong khu v c Quy ho ch C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (giai o n 2) là 309 máy. Nhu c u i n tho i c nh thuê bao trong khu v c nghiên c u 1800 máy. Khu v c quy ho ch ư c áp ng nhu c u i n tho i thuê bao t t ng ài v tinh T Liêm d ki n 4000 s . B trí 2 t cáp có dung lư ng t 200 s n 300 s . Các tuy n cáp i n tho i t t ng ài n t cáp ư c b trí i ng m dư i hè. h) Quy ho ch t ng h p ư ng dây, ư ng ng k thu t: Xây d ng m t tuy n tuy nen b trí t ng h p các tuy n c p i n, nư c và thông tin bưu i n t i tr c ư ng chính có m t c t r ng 30m v i t ng chi u dài 995m. 7) Quy ho ch ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng: Ch gi i xây d ng cho các công trình ư c xác nh như sau: - Ch gi i xây d ng cách các tuy n ư ng ô th và ư ng qu c l là 10m. - Ch gi i xây d ng cách các tuy n ư ng c m công nghi p là 6m. - Ch gi i xây d ng áp ng nhu c u phòng ho : Gi a tư ng c a hai Xí nghi p công nghi p giáp c nh nhau là 6m. Toàn b ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng ư c xác nh trong b n v QH-09. i u 2: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n các b n v kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t (t l 1/500) C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì, ph i h p v i Ch t ch UBND Huy n T Liêm, Ban Qu n lý Khu Cong nghi p t p trung v a và nh Hu en T Liêm t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Ch o, hư ng d n ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án Quy h ach chi ti t C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm (Ph n m r ng) trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng.
  10. Ch t ch UBND Huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, qu n lý, giám sát, xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : S Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Giao thông Công chính, Tài chính, Khoa h c Công ngh ; Ch t ch UBND Huy n T Liêm; Ch t ch UBND các Xã: Minh Khai, Xuân Phương; Ban QLDA C m Công nghi p t p trung v a và nh Huy n T Liêm; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản