Quyết định số 159/2005/QÐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 159/2005/QÐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2005/QÐ-CT về việc thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2005/QÐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 159/2005/QÐ-CT B c Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 QUY T ÐNNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM PHÒNG, CH NG HIV/AIDS T NH, TR C THU C S Y T T NH B C NINH U BAN NHÂN DÂN T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 c a B Chính tr , v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i; Căn c Quy t nh s 36/2004/QÐ-TTg ngày 17/03/2004 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t chi n lư c qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV, ngày 12/4/2005 c a Liên b : Y t - N i v , hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v Y t a phương; Căn c Quy t nh s 25/2005/QÐ-BYT, ngày 05/9/2005 c a B trư ng B Y t , v vi c ban hành “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a S Y t và S N i v t i T trình s 134/TTr-SNV, ngày 17/11/2005, QUY T ÐNNH: Ði u 1: Thành l p Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh. Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t v các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh; ng th i là cơ quan thư ng tr c v phòng, ch ng HIV/AIDS c a Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm t nh B c Ninh; ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c a B Y t . Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Tr s c a Trung tâm: Ð t t i th xã B c Ninh, t nh B c Ninh. Ði u 2: Nhi m v , quy n h n, t ch c và kinh phí ho t ng c a Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh: 1, Nhi m v , quy n h n:
  2. 1.1, Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a t nh trên cơ s chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS và tình hình th c t d a phương trình Giám c S Y t phê duy t ho c Giám c S Y t trình UBND t nh phê duy t theo thNm quy n. 1.2, Ch o và t ch c th c hi n các ho t ng sau: - Ph i h p v i các cơ quan liên quan trên a bàn t nh ch o và t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông thay i hành vi d phòng lây nhi m HIV; - Hư ng d n t ch c th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; huy ng gia ình, cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia phòng ch ng HIV/AIDS; - Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghi m HIV; tư v n cho ngư i nhi m HIV; công tác chăm sóc, di u tr HIV/AIDS, phòng, ch ng nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c; d phòng lây truy n HIV t m sang con, an toàn truy n máu và các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS khác theo qui nh; - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; - Tham gia ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS theo k ho ch c a a phương và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác; - Làm u m i qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n d án phòng, ch ng HIV/AIDS qu c gia, các d án liên quan và các d án qu c t v phòng, ch ng HIV/AIDS ư c giao theo qui nh c a pháp lu t; - Th c hi n qu n lý cán b , viên ch c; ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; - Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các qui nh v phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh; - Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo qui nh c a pháp lu t; - Th c hi n các nhi m v khác do Giám c S Y t giao. 2, T ch c b máy: - Lãnh o Trung tâm: G m có Giám c và các Phó Giám c. - Các khoa, phòng chuyên môn, nghi p v . 3, Biên ch và nh m c lao ng:
  3. Biên ch và nh m c lao ng c a Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 4, Kinh phí ho t ng: - Ngân sách s nghi p y t ; - Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia; - Thu phí theo qui nh c a pháp lu t; - Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. Ði u 3: Giám c S Y t có trách nhi m xây d ng qui ch làm vi c; quy t nh thành l p và qui nh ch c năng, nhi m v các khoa, phòng thu c Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh theo úng qui nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý công tác t ch c và cán b c a UBND t nh B c Ninh. Ði u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Th tru ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S N i v , S Y t , S Tài chính, Công an t nh, Kho b c nhà nư c t nh, UBND các huy n, th xã; các cơ quan, ơn v có liên quan và Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS t nh B c Ninh căn c quy t nh thi hành. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản