Quyết định số 159/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 159/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/QĐ-QLD về việc gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành mỹ phẩm do Cục quản lý dược Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C QU N LÝ DƯ C VN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 159/Q -QLD Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH V VI C GIA H N HI U L C S ĂNG KÝ LƯU HÀNH M PH M C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các v , c c, văn phòng thanh tra - B Yt ; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c V t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con như c nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a Phòng Qu n lý m ph m; QUY T NNH: i u 1. Nay gia h n hi u l c s ăng ký lưu hành i v i 45 m phNm (có Danh m c kèm theo) n h t ngày 31/12/2006. i u 2. ơn v s n xu t, ăng ký lưu hành m phNm ph i gi nguyên các n i dung như h sơ ăng ký lưu hành m phNm c a ơn v ã ư c thNm nh lưu t i C c Qu n lý dư c Vi t Nam và th c hi n úng các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Trư ng các phòng thu c C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám c các ơn v kinh doanh m phNm có s n phNm gia h n s ăng ký thu c danh m c kèm theo Quy t nh này ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. C C TRƯ NG Cao Minh Quang
  2. DANH M C M PH M Ư C GIA H N HI U L C S ĂNG KÝ LƯU HÀNH NH T NGÀY 31/12/2006 (kèm theo Quy t nh s 159/Q -QLD ngày 26 tháng 9 năm 2006 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam) 1. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH i Phúc a ch : 16 ư ng s 1 Hoàng Hoa Thám, phư ng 13, qu n Tân Bình, TP. H Chí Minh. 1.1. Tên nhà s n xu t: Kose’ corporation a ch : 3-6-2 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8251, Japan. TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Rutina Refreshing Toner NSX 36 tháng LHMP-0230- 01 2 Rutina Pure White Cleansing Cream NSX 36 tháng LHMP-0220- 01 3 Rutina Pure White Cleansing lotion NSX 36 tháng LHMP-0221- 01 4 Rutina Pure White Washing Cream NSX 36 tháng LHMP-0227- 01 5 Rutina Pure White nourishing serum I/II NSX 36 tháng LHMP-0226- 01 6 Rutina Pure White Day Care Essence NSX 36 tháng LHMP-0222- 01 7 Rutina Pure White icy Mask NSX 36 tháng LHMP-0225- 01 8 Rutina face Powder Compact UV NSX 36 tháng LHMP-0212- 01 9 Rutina Perfect Finish Pact UV Lasting Type NSX 36 tháng LHMP-0219- (các màu s 400,410) 01 10 Rutina Face Conditioning UV (2 d ng) NSX 36 tháng LHMP-0210- 01 11 Grandaine Lift Precious NSX 36 tháng LHMP-0190- 01 12 Sekkisei (S a thoa m t) NSX 36 tháng LHMP-0235- 01 13 Sekkisei Cream (Kem thoa m t) NSX 36 tháng LHMP-0236- 01
  3. 14 Seikisho NSX 36 tháng LHMP-0234- 01 15 Junkisui NSX 36 tháng LHMP-0196- 01 16 Super Dual Clear NSX 36 tháng LHMP-0237- 01 17 Kose Vague Lip NSX 36 tháng LHMP-0197- 01 18 Perfect Make-up Remover NSX 36 tháng LHMP-0203- 01 2. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH Thương m i và d ch v H i Thông a ch : 912 Nguy n trãi, phư ng 14, Qu n 5, TP. H Chí Minh. 2.1. Tên nhà s n xu t: CAN AM S.Corp a ch : 6B16 No 5, See, 5 HSIN-YI Rd, Taipei-Taiwan R.O.C TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Cecily beauty cream NSX 36 tháng LHMP-0277- 01 2 Halog medicated cream NSX 36 tháng LHMP-0278- 01 3 Madonna medicated cream NSX 36 tháng LHMP-0279- 01 4 San Ing face cream NSX 36 tháng LHMP-0280- 01 5 Topsyne beauty cream NSX 36 tháng LHMP-0281- 01 3. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH Procter & Gamble Vi t Nam a ch : L u 6 Diamond Plaza, 34 Lê DuN Qu n 1, TP. H Chí Minh n, 3.1. Tên nhà s n xu t: The Procter & Gamble Company a ch : 2 Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202-3314, USA TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Head & Shoulders classic clean 2 in 1 NSX 24 tháng LHMP-0077- 01
  4. 2 Head & Shoulders Dry Sealp Care NSX 24 tháng LHMP-0078- 01 3 Pantene Pro-V Shampoo Smooth & Sleek NSX 36 tháng LHMP-0023- 01 4 Pantene Pro-V Shampoo classically Clean NSX 36 tháng LHMP-0032- 01 5 Pantene Pro-V 2 in 1 Dandruff Shampoo + NSX 24 tháng LHMP-0318- Conditioner 01 6 Head & Shoulders classic clean NSX 24 tháng LHMP-0317- 01 4. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH thương m i và xu t nh p kh u Dương T Kinh a ch : 27 Tân Sơn Hòa, P.2, Qu n Tân Bình, TP. H Chí Minh 4.1. Tên nhà s n xu t: Re-X Products Co.,Ltd. a ch : 41/1Moo 1 Nonthaburi 1 Rd, Meung, Nonthaburi 11000, Thailand. TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Civie whitening body lotion NSX 36 tháng LHMP-0034- 01 2 Civie whitening cleansing scrub cream NSX 36 tháng LHMP-0035- 01 5. Tên cơ s ăng ký: Văn phòng i di n Johnson & Johnson (Thailand) a ch : L u 12-01, 35 Nguy n Hu , Qu n 1, TP. H Chí Minh 5.1. Tên nhà s n xu t: Công ty Johnson & Johnson (Thailand) Ltd a ch : 106 Lat Krabang Industrial Estate, Chalong-Krung Road, Lat Krabang Bangkok 10520, Thailand. TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 D u Johnson’s baby (Johnson’s baby Oil) NSX 24 tháng LHMP-0182- 01 2 Kem dư ng da Johnson’s baby (Johnson’s NSX 24 tháng LHMP-0183- baby cream) 01 6. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH Th Trư ng Qu c T
  5. a ch : 26 Tôn c Th ng, Phư ng Cát Linh, Q. ng a, Tp. Hà N i 6.1. Tên nhà s n xu t: Lisap Laboratori Cosmetic SP.A a ch : Via monte Lungo, 59,20027 Rescaldina (Milano), Italia TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Thu c nhu m tóc ESCALATION NSX 36 tháng LHMP-0168- 01 2 Thu c nhu m tóc LK NSX 36 tháng LHMP-0169- 01 7. Tên cơ s ăng ký: Công ty c ph n thương m i xu t nh p kh u Thiên Nam a ch : 432 Lý Thái T , Ph.10, Q.10, Tp. H Chí Minh 7.1. Tên nhà s n xu t: Shie Ching Hsien Chemical Industrial Co.,Ltd a ch : 518 Chung Chung Road, A-lien Kaohsiung Taiwan 822 R.O.C TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Valanna hydrating & Whitening Cream NSX 60 tháng LHMP-0705- (Night Cream) 02 2 Valanna Whitening Sunblock Cream (Day NSX 60 tháng LHMP-0706- Cream) 02 8. Tên cơ s ăng ký: Công ty TNHH thương m i V nh L i a ch : s 6/23, cư xá Bình Th i, Ph.8, Q.11, Tp. H Chí Minh 8.1. Tên nhà s n xu t: Trinity Solution Co.,Ltd a ch : 20/4 Moo 3 Soi Jatuchote, Sukhapiban 5 Rd, Au-Ngen Saimai Bangkok, Thailand. TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Tog Fruitamin Cream NSX 36 tháng LHMP-0530- 01 9. Tên cơ s ăng ký: Bridge Healtheare Pty Ltd a ch : Unit 25/53 Burdett Street Hornsby NSW 2077 Autralia 9.1. Tên nhà s n xu t: Milpharma Pty. Ltd
  6. a ch : 13B Clearview Place, Brookvale NSW 2100 PO Box 711, Brookvale NSW 2100 Australia TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Bridge heel balm NSX 24 tháng LHMP-0185- 01 10. Tên cơ s ăng ký: S.L.A (Tenamyd Canada) Inc a ch : 640 Marlatt Street, St-Laurent, Quebee, Canada H4M2H3 Văn phòng i di n t i Vi t Nam S.L.A (Tenamyd Canada) Inc: 23 Kim ng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà N i 10.1. Tên nhà s n xu t: Cosmax Inc a ch : 902-4 Sang Sin Ri, Hyang Nam Myoen, Wha Sung Kun, Kyeong Ki Do, Korea TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Platinum Pure White NSX 36 tháng LHMP-0068- 01 2 Newage Makeup colour sheer lipstick NSX 36 tháng LHMP-0071- 01 3 Fresh Eye and lip Makeup Remover NSX 36 tháng LHMP-0703- 01 4 Platinum Timeless Eye cream NSX 36 tháng LHMP-0704- 01 10.2. Tên nhà s n xu t: Korea Kolmar Co.,Ltd a ch : 170-7 Sojong-Ri, Chonui-Myun, Yongi-Gun, Chung-Nam, Korea TT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuN n 1 Newage Makeup colour last lipstick NSX 36 tháng LHMP-0070- 01 2 Newage Makeup flawless skin foundation NSX 36 tháng LHMP-0072- 01
Đồng bộ tài khoản