Quyết định số 1592/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 1592/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1592/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1592/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1592/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A C C CH NG THAM NHŨNG T NG THANH TRA Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a C c trư ng C c Ch ng tham nhũng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a C c Ch ng tham nhũng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th cho Quy t nh s 2222/2006/Q -TTCP ngày 23 tháng 11 năm 2006 c a T ng Thanh tra v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Ch ng tham nhũng, Quy t nh s 2353/Q -TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2007 c a T ng Thanh tra v vi c thành l p Phòng Qu n lý d li u v phòng, ch ng tham nhũng. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Ch ng tham nhũng, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o TTCP; - Lưu: VP, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A C C CH NG THAM NHŨNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1592/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C HO T NG i u 1. V trí và ch c năng C c Ch ng tham nhũng (sau ây g i t t là C c IV) là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng giúp T ng Thanh tra th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng tham nhũng; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra ch ng tham nhũng theo thNm quy n c a Thanh tra Chính ph . C c có con d u riêng; tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. C c giúp T ng Thanh tra th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c:
  2. a) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph án, chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, 05 năm, hàng năm v công tác phòng, ch ng tham nhũng; b) Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, án, chi n lư c, chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t v công tác phòng, ch ng tham nhũng; c) T ch c, ch o, hư ng d n công tác thanh tra, ki m tra trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. 2. Ti p nh n, thu th p, x lý ơn thư t cáo, thông tin ph n ánh v các v vi c có d u hi u tham nhũng; qu n lý cơ s d li u chung và c ng thông tin phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . 3. Thanh tra các v vi c có d u hi u tham nhũng thu c thNm quy n c a Thanh tra Chính ph ; theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý sau thanh tra và các v vi c khác do C c ch trì th c hi n. 4. T ch c, theo dõi, ki m tra ho t ng c a các oàn thanh tra do C c ch trì ho c do cán b , công ch c c a C c làm trư ng oàn; t ng h p k t qu và xây d ng báo cáo t ng k t các cu c thanh tra di n r ng ư c phân công. 5. T ng h p, báo cáo k t qu công tác phòng, ch ng tham nhũng; sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác phòng, ch ng tham nhũng. 6. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra. 7. Qu n lý cán b , công ch c, con d u và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. 8. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. C c Ch ng tham nhũng làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo úng quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a cán b , công ch c và hi u qu trong ho t ng c a C c. 2. Cán b , công ch c c a C c khi tham gia các oàn thanh tra còn ph i tuân theo “Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn thanh tra” do T ng Thanh tra ban hành. Chương II. CƠ C U T CH C, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Cơ c u t ch c c a C c g m: a) Lãnh o C c có C c trư ng và các Phó C c trư ng. b) Các ơn v tr c thu c C c: + Phòng t ng h p; + Phòng Thanh tra ch ng tham nhũng khu v c 1 và kh i kinh t ngành (g i t t là Phòng I); + Phòng Thanh tra ch ng tham nhũng khu v c 2 và kh i n i chính, kinh t t ng h p (g i t t là Phòng II); + Phòng Thanh tra ch ng tham nhũng khu v c 3 và kh i văn hoá, xã h i (g i t t là Phòng III). 2. Nhi m v , quy n h n c a các phòng do C c trư ng quy nh. 3. Biên ch c a C c Ch ng tham nhũng do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a C c trư ng C c Ch ng tham nhũng và V trư ng V T ch c cán b . i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a C c trư ng
  3. 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nh ng nhi m v c a C c theo i u 2 c a Quy nh này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó C c trư ng, các phòng tr c thu c và cán b , công ch c trong C c. 3. Ch o vi c xây d ng cương, k ho ch ti n hành thanh tra; xu t vi c b trí cán b tham gia các oàn thanh tra ư c phân công th c hi n, sau khi trao i v i V trư ng V T ch c cán b ; tr c ti p làm Trư ng oàn thanh tra i v i các cu c thanh tra có quy mô l n, có n i dung ph c t p khi ư c T ng Thanh tra giao. 4. Giúp T ng Thanh tra theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra, ki m tra mà C c ư c phân công th c hi n, m b o th c hi n úng k ho ch và ti n thanh tra ư c phê duy t; tham gia ý ki n trong quá trình xây d ng báo cáo, k t lu n thanh tra, ki m tra i v i các oàn thanh tra, ki m tra do C c ch trì ho c do cán b , công ch c thu c C c làm trư ng oàn. 5. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra u quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c u quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 6. C c trư ng ư c ký ban hành các văn b n: gi i thi u, c các t công tác kh o sát, n m tình hình t i các b , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c có liên quan ph c v cho vi c xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra; ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n thanh tra; hư ng d n, trao i chuyên môn, nghi p v v i Thanh tra các B , ngành, a phương; ký các văn b n trong qu n lý, i u hành n i b c a C c. 7. Ch u trách nhi m v vi c qu n lý và s d ng con d u c a C c. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a C c; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a C c. 8. Ph i h p v i v trư ng, c c trư ng, th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a C c và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 9. Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t, nh ng v n v cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch công tác c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph và c a Chính ph . 10. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó C c trư ng 1. Phó C c trư ng giúp C c trư ng qu n lý, ch o m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a C c trư ng; ch u trách nhi m trư c pháp lu t, T ng Thanh tra và C c trư ng v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Khi c n thi t m t Phó c c trư ng ư c C c trư ng u nhi m i u hành các ho t ng c a C c. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c C c trư ng phân công và u quy n. 3. Th c hi n ch báo cáo v i C c trư ng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. 4. Giúp C c trư ng theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra, ki m tra mà C c ư c phân công th c hi n khi ư c C c trư ng giao; tr c ti p làm trư ng oàn thanh tra, ki m tra khi ư c T ng Thanh tra giao. 5. Ký thay C c trư ng các văn b n ư c C c trư ng phân công, u quy n; ch u trách nhi m cá nhân trư c C c trư ng, Lãnh o Thanh tra Chính ph và trư c pháp lu t v các ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v ; v n i dung, hình th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao trong lĩnh v c ư c phân công. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng
  4. 1. Trư ng phòng là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Lãnh o C c và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o C c tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c C c IV do C c trư ng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a C c Ch ng tham nhũng. 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph và các quy nh khác v cán b , công ch c; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh. Ch u trách nhi m cá nhân v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 4. Cán b , công ch c thu c C c ư c giao nhi m v làm Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m ch o, theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a các thành viên oàn thanh tra mà mình ư c phân công làm Trư ng oàn; báo cáo C c trư ng v ti n , k t qu thanh tra; thông báo thư ng xuyên v i Trư ng phòng v tình hình cán b , công ch c c a phòng tham gia oàn thanh tra. Chương III. QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Th c hi n s ch o c a Lãnh o Thanh tra Chính ph C c Ch ng tham nhũng ch u s lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra và các Phó T ng Thanh tra ư c T ng Thanh tra u quy n; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc nhi m v ư c phân công, báo cáo v i Lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác theo quy nh. i u 10. Quan h v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph Quan h gi a C c v i các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau hoàn thành nhi m v và t dư i s ch o t p trung, th ng nh t c a Lãnh o Thanh tra Chính ph ; th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . i u 11. Quan h v i Thanh tra b , ngành, a phương 1. Thư ng xuyên theo dõi, ôn c, hư ng d n và n m tình hình công tác phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra b , ngành, a phương. 2. Ph n ánh k p th i các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra b , ngành, a phương v công tác phòng, ch ng tham nhũng Lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h v i các ơn v chuyên trách ch ng tham nhũng Quan h gi a C c v i C c C nh sát i u tra t i ph m tham nhũng thu c B Công an, V th c hành quy n công t và ki m sát i u tra án tham nhũng thu c Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, các v thu c Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ư c th c hi n trên cơ s Quy ch ph i h p gi a Thanh tra Chính ph v i B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng và ý ki n ch o c a Lãnh o Thanh tra Chính ph , trên nguyên t c ph i h p ch t ch , ch ng, t o i u ki n t t nh t các ơn v chuyên trách th c thi ch c trách, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Quan h công tác gi a Lãnh o C c v i chi u và các oàn th trong C c 1. Lãnh o C c t o i u ki n t ch c ng, các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i chi u t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong C c h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v , làm vi c t hi u qu , ch t lư ng cao, m b o quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan, xây d ng n p s ng văn minh nơi công s , k lu t hành chính.
  5. 2. Lãnh o C c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng c a C c và quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c cùng c p u ng, Lãnh o các oàn th giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , tăng cư ng m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c và th c hi n chính sách cán b , công tác t ch c cán b c a C c. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 14. Trách nhi m thi hành 1. C c trư ng, các Phó c c trư ng, các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c C c Ch ng tham nhũng có trách nhi m th c hi n Quy nh này. C c trư ng C c Ch ng tham nhũng có trách nhi m ph bi n quy nh này n toàn th cán b , công ch c thu c C c t ch c th c hi n. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a C c mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph , Quy ch oàn thanh tra và các văn b n pháp lu t hi n hành v thanh tra, khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 3. Căn c vào các quy nh hi n hành và Quy nh này, C c trư ng C c Ch ng tham nhũng có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 15. S a i, b sung Quy nh C c trư ng C c Ch ng tham nhũng và V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a C c và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản