Quyết định số 16/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 16/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 16/2000/qđ-btc', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 16/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2000 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2711 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chit ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Tham kh o ý ki n c a B Thương m i t i Công văn s 0697/TM-XNK ngày 15/2/2000 và c a Ban V t giá Chính ph t i Công văn s 113/BVGCP ngày 15/2/2000; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a m t s m t hàng thu c nhóm 2711 quy đ nh t i Quy t đ nh s 100/1999/QĐ/BTC ngày 28/8/1999 c a B trư ng B Tài chính, thành m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi m i như sau: Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 1 2 3 4 5 2711 Khí đ t t d u m và các lo i khí hydrocacbon khác - Hoá l ng: 2711 11 00 -- Khí t nhiên 0
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2711 12 00 -- Propane 0 2711 13 00 -- Butanes 0 2711 14 00 -- Ethylene, propylene, butylene và butadienne 0 2711 19 00 -- Lo i khác 0 - D ng khí: 2711 21 00 -- Khí t nhiên 1 2711 29 00 -- Lo i khác 1 Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 20/2/2000. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản