Quyết định số 16/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 16/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2002/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔ NG N GH I P C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T VÀ PH ÁT T RI N NAM NÔ NG T H Ô N c l p - T d o - H n h ph ú c S 1 6 / 2 0 0 2 / Q -BN N Hà N i , n g à y 1 2 t h á n g 0 3 n ă m 2 0 0 2 QUY T NNH C A B TR Ư NG B NÔ NG NGH I P VÀ P HÁT TR I N N ÔNG THÔN S 1 6 / 2 0 0 2 / Q -B NN, NG ÀY 1 2 THÁNG 3 NĂM 2 0 0 2 V V I C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C P HÉP S D NG, H N C H S D NG, C M S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 29, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH: i u 1 . Ban hành kèm theo quy t nh này: 1. Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p 1.1.1. Thu c tr sâu: 123 ho t ch t v i 394 tên thương phNm, 1.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 89 ho t ch t v i 287 tên thương phNm, 1.1.3. Thu c tr c : 82 ho t ch t v i 206 tên thương phNm, 1.1.4. Thu c tr chu t: 10 ho t ch t v i 16 tên thương phNm 1.1.5. Ch t kích thích sinh trư ng cây tr ng: 19 ho t ch t v i 35 tên thương phNm, 1.1.6. Ch t d n d côn trùng: 01 ho t ch t v i 02 tên thương phNm, 1.1.7. Thu c tr c sên: 01 ho t ch t v i 03 tên thương phNm, 1.2. Thu c tr m i: 04 ho t ch t v i 04 tên thương phNm, 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 04 ho t ch t v i 05 tên thương phNm, 1.4. Thu c kh trùng kho: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2. Danh m c thu c b o v t th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 2.1. Thu c h n ch s d ng trong Nông nghi p 2.1.1. Thu c tr sâu: 07 ho t ch t v i 14 tên thương phNm, 2.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 01 ho t ch t v i 01 tên thương phNm,
 2. 2.1.3. Thu c tr chu t: 01 ho t ch t v i 03 tên thương phNm, 2.2. Thu c tr m i: 02 ho t ch t v i 02 tên thương phNm, 2.3. Thu c b o qu n lâm s n: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2.4. Thu c kh trùng kho: 03 ho t ch t v i 09 tên thương phNm. 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t nam (có danh m c kèm theo) g m: 3.1. Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n: 20 ho t ch t, 3.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 06 ho t ch t, 3.3 Thu c tr chu t: 01 ho t ch t 3.4. Thu c tr c : 01 ho t ch t. i u 2 . Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này u b bãi b . i u 3 . C c B o v th c v t ch u trách nhi m quy nh v s d ng các thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam. i u 4 . Ông chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh - Ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký) DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 16/Q -BNN-BVTV ngày 12 tháng 3 năm 2002 c a B Nông nghi p và PTNT) TT Tên ho t ch t - Tên thương i tư ng Phòng T ch c xin ăng ký Nguyên li u phNm (TRADE tr (CROP/ Pest) (APPLICANT) (COMMON NAME ) NAME) I. THU C S D NG TRONG NÔNG NGHI P: 1. Thu c tr sâu: 1 Abamectin Abatimec 1.8 Sâu tơ h i b p c i Cty TNHH TM ng EC Xanh Abatin 1.8 EC Sâu xanh da láng Map Pacific Ltd h il c Alfatin 1.8 EC Sâu tơ h i b p c i Alfa Company Ltd Brightin 1.8 EC Sâu tơ h i b p c i Công ty TNHH Hoá
 3. nông Hagrochem T p Kỳ 1.8 EC Sâu tơ h i b p c i Vi n Di truy n Nông nghi p Vertimec 1.8 Sòi c lá h i cà Syngenta Vietnam EC chua, Sâu tơ h i b p Ltd c i 2 Acephate (min Anitox 50 SC R p h i rau Cty v t tư KTNN 97%) C n Thơ Appenphate 75 Sâu c thân h i lúa Handelsgesellschaft SP Detlef Von Appen MBH Asataf 75 SP Sâu xanh h i u Arysta Agro Vietnam tương Corp. Lancer 40 EC, 40 EC: sâu ăn lá United Phosphorus 50 SP, 75 SP h i rau c i, sâu c Ltd thân h i lúa 50 SP: sâu c thân h i lúa, r p v y h i cà phê, sâu khoang h i rau c i 75 SP: r p v y h i cà phê, sâu khoang h i l c, sâu cu n lá h i lúa Mace 75 SP Sâu cu n lá h i lúa Map Pacific Pte Ltd MO - annong B xít h i lúa Công ty TNHH An 40 EC Nông Monster 40 EC, 40 EC: sâu cu n lá, Cty TNHH Nông 75 WP sâu c thân h i dư c i n Bàn lúa; r p sáp h i cà phê; r p h i thu c lá; sâu tơ h i rau c i; r y xanh h i chè 75 WP: sâu c thân h i lúa, r y h i dưa, r p sáp h i cà phê, sâu khoang h i thu c lá Mytox 75 SP Sâu c thân h i lúa Cty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Orthene 97 R p h i thu c lá, Tomen Agro, Inc Pellet sâu tơ h i b p c i, sâu xanh h i cà chua
 4. Pace 75 SP Sâu c thân h i lúa Nagarjuna Agrichem Ltd, India Viaphate 75 Sâu xanh h i u Cty Thu c sát trùng BHN tương Vi t Nam 3 Acetamiprid Mospilan 3 EC R p h i rau, r y Nippon Soda Co., (99.57 %) xanh h i chè, r p Ltd sáp h i cà phê, b trĩ h i dưa h u 4 Acrinathrin Rufast 3 EC Nh n h i chè Aventis Crop Science (min 99.0%) Vietnam 5 Alanycarb (95 Onic 30 EC Sâu xanh da láng Otsuka Chemical %) h il c Co., Ltd 6 Alpha - Alfathrin 5 EC Sâu cu n lá h i lúa, Alfa Company Ltd Cypermethrin r y m m h i rau (min 90 %) Alpha 5 EC Sâu cu n lá h i lúa, Map Pacific PTE Ltd sâu ăn lá h i rau Alphacy 10 EC B xít h i lúa, r p Cty TNHH - TM h i Cây có múi Nông Phát Alphan 5 EC Sâu cu n lá nh h i Cty DV BVTV An lúa, sâu ăn t p h i Giang rau Anphatox 5 EC Sâu khoang h i l c, Cty TNHH An Nông b xít h i lúa Antaphos 5 ND Sâu keo h i lúa Công ty TNHH - TM Hoàng Ân Bestox 5 EC B trĩ h i chè, sâu FMC Asia Pacific tơ h i rau, b xít h i Inc - HK v i thi u, b trĩ h i lúa, r p h i u tương Cyper - Alpha 5 Sâu tơ, sâu ăn t p Cty v t tư KTNN ND h i rau C n Thơ Fastac 5 EC R y h i lúa, r p h i BASF Singapore Pte cà phê Ltd Fastocid 5 EC Sâu cu n lá h i lúa, Cty VT NN Ti n sâu ăn t p h i rau Giang, t.Ti n Giang Fentac 2 EC Sâu c qu h i u Imaspro Resources tương Sdn Bhd Malaysia Fortac 5 EC Sâu c thân, sâu Forward Int Ltd cu n lá, sâu phao, sâu keo, b xít h i
 5. lúa; sâu tơ, sâu xanh, r p h i rau, u; sâu xanh, r p h i bông; b xít, sâu c qu , ru i h i cây ăn qu Motox 5 EC 5 EC: sâu xanh h i Cty TNHH SX -TM cà chua, r p sáp h i & DV Ng c Tùng cà phê, b xít h i lúa 2.5 EC: sâu khoang h i rau c i Pertox 5 EC R y nâu, r y xanh, Cty v t tư BVTV I sâu cu n lá, sâu keo, b xít, châu ch u, sâu năn h i lúa; sâu tơ, sâu xanh, r p, sâu khoang h i rau, u , bông; sâu ăn lá, b xít, r p, dòi c lá, dòi c qu h i cây ăn qu Sapen - Alpha 5 Sâu h ng h i bông, Cty Thu c tr sâu EC sâu tơ h i rau c i Sài Gòn Supertox 5 EC Sâu c thân h i lúa Cty TNHH KD XNK Hoà Bình Tiper - Alpha 5 B xít h i lúa, dòi Cty TNHH Thái EC c qu h i nhãn Phong Unitox 5 EC B xít h i lúa Search Chem. Industries Ltd, India Vifast 5 ND, 10 5 ND: sâu xanh h i Cty Thu c sát trùng SC rau, r y h i u 10 Vi t Nam SC: b xít h i lúa Visca 5 EC Sâu cu n lá h i lúa, Cty v t tư BVTV II b xít h i l c 7 Alpha- Hopfa 41 EC R y nâu, sâu cu n BASF Singapore Pte Cypermethrin lá, b xít h i lúa Ltd 1%+ Fenobucarb 40 % 8 Amitraz (min Mitac 20 EC Nh n h i cây có Aventis Crop Science 97 %) múi Vietnam 9 Artemisinin Visit 5 EC Sâu tơ, sâu xanh, Xí nghi p SX hoá sâu khoang h i rau; ch t NN Hà N i r y xanh h i chè;
 6. r p mu i, b trĩ h i (PAC) cây có múi 10 Azadirachtin Aza 0.15 EC Sâu tơ h i b p c i Magrow Pte Ltd Neem Bond - A Sâu tơ h i b p c i Rangsit Agri - Eco. EC (1000ppm) Ltd Nimbecidine Sâu tơ h i rau T. Stanes & Co., Ltd, 0.03 EC India 11 Bacillus Bacterin B.T Sâu thu c b cánh Cty công nghi p hoá thuringiensis WP v y h i b p c i, u ch t và vi sinh (var.Kurstaki) nành, thu c lá, bông, lúa Batik 11500 Sâu c thân h i Sivex (EMC-SCPA) IUT.ni/mg SC lúa, sâu tơ h i b p c i Biobit 16 K Sâu tơ, sâu o, sâu Forward Int Ltd WP, 32 B FC xanh h i b p c i; sâu xanh h i bông; sâu róm, sâu c n h i cây r ng . Biocin 16 WP, 16 WP: sâu tơ h i Cty Thu c tr sâu 8000 SC rau c i, sâu xanh da Sài Gòn láng h i u 8000 SC: sâu tơ h i rau c i, b p c i; sâu xanh da láng h i u Delfin WG (32 Sâu tơ h i rau, sâu SDS Biotech K.K BIU) oh i u Japan Dipel 3.2 WP, 3.2 WP: sâu tơ h i Valent BioSciences 6.4 DF rau, sâu xanh da Corporation USA láng h i u 6.4 DF: sâu tơ h i b p c i Forwabit 16 Sâu xanh h i b p Forward Int Ltd WP, 32 B FC c i, sâu ăn lá h i bông Kuang Hwa Sâu tơ, sâu bư m Kuang Hwa Chem Bao WP 16000 tr ng h i b p c i Co., Ltd IU / mg MVP 10 FS Sâu tơ, sâu xanh h i Cali - Parimex Inc rau Thuricide HP, HP: sâu tơ h i b p SDS Biotech K.K OF 36 BIU c i, sâu xanh h i cà Japan chua OF 36 BIU:
 7. sâu tơ h i b p c i V.K 16 WP, 32 Sâu tơ h i rau; sâu Cty v t tư BVTV I WP xanh, sâu khoang h i ay, bông, thu c lá; sâu róm h i cây lâm nghi p 12 Bacillus Aztron 7000 Sâu tơ h i rau, sâu Tan Quy Co., tp. H thuringiensis DBMU xanh da láng h i Chí Minh (var. aizawai) u Bathurin S 3 x Sâu tơ h i rau; sâu Vi n công ngh sau 109 - 5 x 109 xanh, sâu xanh da thu ho ch bt/ml láng h i hoa Xentari 35 35 WDG: sâu tơ h i Valent BioSciences WDG, 15 FC b p c i, sâu khoang Corporation USA h i nho 15 FC: sâu tơ h i b p c i 13 Bacillus Bitadin WP Sâu ăn lá, sâu tơ, Vi n Di truy n Nông thuringiensis sâu xanh, sâu nghi p var. kurstaki khoang h i rau; sâu 16.000 IU + xanh, sâu xanh da Granulosis láng, sâu khoang, virus sâu c thân, sâu 100.000.000 c qu h i bông, PIB thu c lá; sâu c thân, sâu cu n lá h i lúa 14 Beauveria Boverit 5.0 x R y nâu h i lúa, sâu Vi n B o v th c v t bassiana Vuill 10 8 o xanh h i ay, sâu róm h i thông, bào t /g sâu kèn h i keo tai tư ng Beauverin Sâu tơ h i b p c i, Cty TNHH TM - DV sâu c qu h i xoài Thanh Sơn Hoá Nông 15 Beta - Bulldock 025 Sâu khoang, r p h i Bayer Agritech Sài Cyfluthrin EC l c; b xít h i lúa; Gòn (min 96.2 %) sâu xanh h i cà chua, bông; sâu xanh, sâu cu n lá h i u tương; sâu xanh, r p h i thu c lá; r p h i dưa h u; sâu ăn lá h i nho; sâu c qu h i cà phê; sâu bư m m t r n h i cây có múi;
 8. sâu khoang h i b p c i; dòi c lá h i hành; sâu c thân, r p h i ngô; sâu xanh da láng h i nho; b xít mu i h i chè. 16 Chlorpyrifos Bull Star 262.5 B xít h i nhãn Bayer Agritech Sài Ethyl 250 g/l + EC Gòn Beta - cyfluthrin 12.5 g/l 17 Beta - Chix 2.5 EC Sâu cu n lá, b xít ELF Atochem Agri Cypermethrin h i lúa; sâu khoang (min 98.0 %) h i l c; r p sáp h i cà phê. 18 Benfuracarb Oncol 20 EC, 20 EC, 25 WP: b Otsuka Chemical (min 92 %) 25 WP, 5 G trĩ h i dưa h u; sâu Co., Ltd c thân, sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; sâu tơ h i b p c i; r p v y, tuy n trùng h i cà phê. 5 G: sâu c thân, sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; r p v y, tuy n trùng h i cà phê 19 Buprofezin Aklaut 10 WP R y nâu h i lúa Công ty TNHH TM - (min 98 %) DV Thanh Sơn Hoá Nông Applaud 10 10 WP: r y h i lúa, Nihon Nohyaku Co., WP, 25 SC 25 SC: r y nâu h i Ltd lúa Apolo 25 WP R y nâu h i lúa, r p Cty TNHH - TM sáp h i cà phê Thái Nông Butal 10 WP R y nâu h i lúa Jiangyin Jianglian Ind. Trade Co., Ltd Butyl 10 WP R y nâu h i lúa, r y Cty Thu c tr sâu xanh h i chè Sài Gòn Difluent 10 10 WP: r y nâu h i Cty TNHH Nông WP, 25 WP lúa 25 WP: r y nâu dư c i n Bàn h i lúa, r p sáp h i na Encofezin 10 R y nâu h i lúa, r y Encochem Int. Corp WP xanh h i chè
 9. Profezin 10 WP R y nâu h i lúa Cty c ph n H c Môn, TP HCM Ranadi 10 WP R y nâu h i lúa Cty TNHH Thương m i ng Xanh Viappla 10 R y nâu h i lúa Cty Thu c sát trùng BTN Vi t Nam 20 Buprofezin 7 Applaud - Bas R y nâu h i lúa Cty Thu c sát trùng %+ 27 BTN Vi t Nam Fenobucarb 20 % 21 Buprofezin 5.0 Applaud - Mipc R y các lo i h i lúa; Cty Thu c sát trùng %+ 25 BHN r y xanh h i u, Vi t Nam Isoprocarb nho, khoai tây; r p 20.0 % sáp h i cây ăn qu Apromip 25 R y h i lúa, r y h i Alfa Company Ltd WP xoài 22 Carbaryl (min Carbavin 85 R p h i cà chua; r y Kuang Hwa 99.0 %) WP h i hoa c nh Chem.Co., Ltd Comet 85 WP R y nâu, b xít, sâu Connel Bros Co., Ltd keo, châu ch u h i lúa; r p, sâu ăn lá, b cánh c ng, sâu non b cánh ph n h i b p c i, dưa h u, b u bí; ru i, r p v y, r p sáp h i xoài, nhãn, cây có múi, nho, v i; châu ch u h i ng c ; b cánh c ng, r p, sâu ăn lá h i cây c nh Forvin 85 WP Sâu c thân h i Forward Int Ltd lúa, sâu ăn lá h i u Para 43 SC Sâu c qu h i Cty TNHH TM - DV nhãn Thanh Sơn Hoá Nông Saivina 430 SC R y nâu h i lúa Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Sebaryl 85 R y nâu h i lúa, sâu Cty VT NN Ti n BHN c qu h i u Giang, t.Ti n Giang xanh Sevin 43 FW, 43 FW: ru i h i Aventis Crop Science
 10. 85 S l c, r y ch ng cánh Vietnam h i cây có múi 85 S: r y h i cây có múi, b cánh c ng h i xoài Baryl annong Sâu c thân h i Công ty TNHH An 85 BTN cây có múi, sâu c Nông qu h i xoài 23 Carbosulfan Marshal 200 200SC: sâu c FMC Asia Pacific (min 93%) SC, 5 G thân, r y nâu h i Inc - HK lúa; b trĩ h i dưa h u; r p sáp h i cà phê; 5G: sâu c thân, r y nâu h i lúa; tuy n trùng h i cà phê Carbosan 25 R y nâu h i lúa Brightonmax Sdn EC Bhd, Malaysia 24 Cartap (min 97 Alfatap 95 SP Sâu cu n lá h i lúa, Alfa Company Ltd %) sâu v bùa h i cây có múi Cardan 95 SP Sâu c thân, sâu Cty v t tư KTNN cu n lá h i lúa C n Thơ Ledan 95 SP Sâu c thân h i lúa Công ty TNHH TM Bình Phương Mapan 95 SP, 95 SP: sâu cu n lá Map Pacific PTE Ltd 10 G h i lúa, sâu ăn lá h i l c 10 G: sâu c thân h i lúa, mía Padan 50 SP, 50 SP: sâu c Takeda Chem Ind 95 SP, 4 G thân h i lúa, ngô 95 Ltd SP: sâu c thân h i mía; sâu cu n lá, sâu c thân, r y nâu h i lúa; r y xanh h i chè, sâu v bùa h i cây có múi, sâu khoang h i l c 4 G: sâu c thân h i mía; sâu cu n lá, sâu c thân, r y nâu h i lúa Patox 95 SP, 50 Sâu c thân h i Cty v t tư BVTV I SP, 4 G lúa, mía Gà nòi 95 SP Sâu c thân h i lúa Cty Thu c tr sâu
 11. Sài Gòn Tigidan 95 95 BHN: sâu c Cty VT NN Ti n BHN, 4 G thân h i lúa, ngô 4 Giang, t.Ti n Giang G: sâu c thân h i lúa, sâu trong t h i cà chua Vicarp 95 95 BHN: sâu c Cty Thu c sát trùng BHN, 4 H thân h i lúa, sâu Vi t Nam xanh h i rau 4 H: sâu c thân h i lúa 25 Cartap 4 % + Vipami 6.5 H Sâu c thân h i lúa Cty Thu c sát trùng Isoprocarb 2.5 Vi t Nam % 26 Chlorfenapyr Secure 10 EC Sâu tơ h i b p c i BASF Singapore Pte Ltd 27 Chlorfluazuro Atabron 5 EC Sâu tơ h i b p c i Ishihara Sangyo n (min 94%) Kaisha Ltd 28 Chlorpyrifos Bullet 48 EC Sâu khoang h i l c Imaspro Resources Ethyl (min 94 Sdn Bhd Malaysia %) Chlorban 20 Sâu cu n lá h i lúa United Phosphorus EC Ltd Lorsban 30 EC, 30EC: sâu c Dow AgroSciences 15 G thân h i lúa; sâu xanh da láng h i u tương, l c 15G: sâu c thân h i lúa Mapy 48 EC R p sáp h i cà phê Map Pacific PTe Ltd Pyrinex 20 EC Sâu xanh da láng Makhteshim Chem. h i l c; sâu tơ h i Ltd b p c i; x lý t, x lý h t gi ng Sanpyriphos 20 20 EC: sâu c Forward Int Ltd EC, 48 EC thân h i lúa 48 EC: sâu khoang h i l c Tricel 20 EC Sâu xanh h i u Excel Industries Ltd tương Vitashield 40 Sâu v bùa h i cây Cty TNHH TM - DV EC có múi Thanh Sơn Hoá Nông 29 Chlorpyrifos Sago - Super 20 20 EC: r p sáp h i Công ty Thu c tr Methyl (min EC, 3 G cà phê 3 G: sâu sâu Sài Gòn 96 %) c thân h i lúa
 12. Taron 50 EC B xít h i lúa Map Pacific PTe Ltd 30 Chlorpyrifos Nurelle D Sâu c thân, sâu Dow AgroSciences 250 g/l + 25/2.5 EC cu n lá h i lúa; sâu Cypermethrin xanh h i bông, cà 25 g/l chua; sâu tơ h i b p c i; dòi c lá h i rau c i 31 Cypermethrin Dragon 585 EC R p h i cây có múi Imaspro Resources 5,5 % + Sdn Bhd Malaysia Chlorpyriphos 53,0 % 32 Chromafenozi Phares 50 EC Sâu xanh da láng Nippon Kayaku Co., de (91%) h i u tương Ltd 33 Cyfluthrin Baythroid 5 SL 5 SL: sâu xanh, Bayer Agritech Sài (min 93%) sâu h ng h i bông; Gòn sâu xanh, b cánh c ng, sâu tơ, sâu khoang h i rau; sâu ăn lá, sâu xanh h i cây ăn qu 34 Cypermethrin Andoril 10 ND Sâu keo h i lúa Công ty TNHH - TM (min 90 %) Hoàng Ân Appencyper 35 Sâu tơ h i b p c i Detlef Von Appen EC MBH Arrivo 5 EC, 10 R y xanh h i lúa, FMC Asia Pacific EC, 25 EC sâu xanh da láng h i Inc - HK u tương Carmethrin 10 10 EC: sâu c qu Cty v t tư KTNN EC, 25 EC h i táo 25 EC: sâu C n Thơ tơ, sâu xanh h i rau Cymbush 5 EC, B xít h i lúa, r p Syngenta Vietnam 10 EC h i ngô, sâu khoang Ltd h i l c, r y h i xoài Cymerin 5 EC, 5 EC, 25 EC: sâu Cty v t tư BVTV I 10 EC, 25 EC cu n lá nh , r y, sâu keo, b xít h i lúa; sâu tơ, sâu xanh, r p, sâu khoang, dòi c lá, dòi c qu h i rau; sâu xanh, r p h i thu c lá; sâu xanh, sâu h ng h i bông; sâu ăn lá, sâu c b p h i ngô; r p
 13. sáp, sâu ăn lá h i cà phê; nh n , sâu ăn lá, sâu v bùa, b xít h i cây ăn qu 10 EC: sâu xanh h i rau c i, sâu c qu h i v i Cymkill 10 EC, Sâu ăn lá, b cánh Forward Int Ltd 25 EC c ng, sâu c thân h i khoai tây, cà chua; sâu c n , sâu xanh, sâu o, sâu khoang h i bông; sâu o, sâu ăn lá, b cánh c ng, sâu khoang h i u tương . Cyper 25 EC R p h i rau, b xít Cty v t tư BVTV II h i u tương Cyperan 5 EC, Sâu cu n lá h i lúa, Cty DV BVTV An 10 EC, 25 EC sâu xanh h i u Giang Cyperkill 10 10EC: sâu ăn lá h i Mitchell Cotts Chem EC, 25 EC, 5 u tương; sâu c Ltd EC c h i khoai tây; sâu tơ h i b p c i; r y xanh, b trĩ h i lúa; b xít h i v i 25EC: sâu tơ h i b p c i, r y xanh h i lúa, b xít h i v i, sâu c qu h i u tương, sâu c c h i khoai tây 5EC: sâu tơ h i b p c i; sâu khoang h i u tương; b trĩ, b xít h i lúa Cypermap 10 10 EC: sâu cu n lá Map Pacific PTE Ltd EC, 25 EC h i lúa 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, b xít h i cà phê Cypersect 5 5 EC: sâu ăn lá h i Kuang Hwa Chem. EC, 10 EC khoai tây, r p h i Co., Ltd rau 10 EC: b xít h i lúa, r p h i rau Cyrin 25 EC, 20 EC: b trĩ h i Cty TNHH - TM lúa, sâu xanh h i cà
 14. 20 EC, 10 EC chua 10EC: sâu keo Nông Phát h i lúa, sâu c qu h i xoài Cyrux 25 EC Sâu xanh h i bông, United Phosphorus sâu tơ h i b p c i Ltd Dibamerin 5 Sâu c thân h i Cty TNHH Nông EC, 10 EC, 25 lúa, sâu ăn lá h i dư c i n Bàn EC rau Nockthrin 10 R y lá h i lúa, sâu Chiatai Co., Ltd EC, 25 EC c thân h i ngô Power 5 EC Sâu ăn lá, b cánh Imaspro Resources c ng, r y h i b p Sdn Bhd c i; sâu ăn lá, r y, b xít, b trĩ, sâu c qu h i cà chua, t, u; sâu ăn lá, b u dài, r y, b xít h i l c, thu c lá, ngô; r y, sâu cu n lá h i lúa; sâu ăn lá, ru i, sâu c qu , b u dài, r p h i d a, cà phê, cây ăn qu Punisx 5.5 EC, 5.5 EC: sâu cu n lá Zagro Group, 25 EC h i lúa, dòi c lá Singapore Pvt Ltd h i cà phê 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu c qu h i xoài Pycythrin 5 EC Sâu xanh h i b p Forward Int. Ltd c i, sâu c qu h i xoài Ralothrin 20 E Sâu xanh h i u, Rallis India Ltd sâu cu n lá h i lúa SecSaigon 5 5 EC: r p h i cây Cty Thu c tr sâu EC, 10 EC, 25 có múi, sâu xanh Sài Gòn EC, 30 EC, 50 h i rau 10 EC: nh n EC, 10 ME, 5 h i bông, sâu ME khoang h i u 25 EC: sâu h ng h i bông 5 ME, 30 EC, 50 EC, 10 ME: sâu tơ h i rau b p c i Sherbush 5 ND, 25 ND: sâu keo h i Cty VT NN Ti n 10 ND, 25 ND lúa, sâu tơ h i rau Giang, t.Ti n Giang 5ND: sâu khoang
 15. h i l c, sâu keo h i lúa 10 ND: r p h i cây có múi, b xít, sâu keo h i lúa Sherpa 10 EC, Sâu cu n lá h i lúa Aventis Crop Science 25 EC Vietnam Shertox 5 EC, 5 EC, 10EC: b xít Cty TNHH An Nông 10 EC, 25 EC h i lúa 25 EC: sâu khoang h i l c Southsher 10 Sâu khoang h i l c Cty TNHH TM - DV EC Thanh Sơn Hoá Nông Superrin 10 EC B trĩ h i lúa Cty TNHH KD XNK Hoà Bình Tiper 25 EC Sâu c thân h i Cty TNHH Thái lúa, sâu xanh h i Phong rau Tornado 10 EC Sâu cu n lá, sâu Connel Bros Co., Ltd phao, sâu keo, b trĩ, b xít, r y xanh h i lúa; sâu tơ, sâu o, sâu keo, châu ch u h i b p c i, xúp lơ, cà chua, dưa h u, b u bí; sâu o, b cánh c ng, sâu ăn lá, sâu xanh h i u; sâu c thân, c qu , r p, b trĩ h i xoài, i, v i, nhãn Tungrin 10 EC B xít h i lúa Cty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng Ustaad 5 EC, 5 EC: r p h i cà United Phosphorus 10 EC phê, sâu khoang h i Ltd l c, sâu tơ h i b p c i 10 EC: sâu xanh h i bông, sâu tơ h i b pc i Visher 25 ND, 25ND: sâu xanh h i Cty Thu c sát trùng 10 EW, 25 EW rau, sâu c qu h i Vi t Nam u 10 EW, 25 EW: sâu xanh h i cà chua, thu c lá; sâu phao h i lúa;
 16. r p h i cây có múi 35 Cypermethrin Metox 809 8 Sâu cu n lá h i lúa Cty Thu c tr sâu - 2.0 % + EC B Qu c phòng Isoprocarb 6.0 % 36 Cypermethrin Forwatrin C 44 Sâu xanh h i rau, Forward Int Ltd 40 g/l + WSC b xít h i xoài Profenofos 400 g/l Polytrin C 440 Sâu xanh h i bông Syngenta Vietnam EC Ltd Polytrin P 440 Sâu tơ h i b p c i, Syngenta Vietnam EC nh n h i cây có Ltd múi 37 Cyromazine Trigard 75 WP, 75 WP: dòi c lá Syngenta Vietnam 100 SL h i dưa chu t, cà Ltd chua 100 SL: dòi c lá h i dưa chu t 38 Deltamethrin Bitam 2.5 EC B xít h i lúa Aventis CropScience (min 98 %) Vietnam (Decamethrin) Decis 2.5 EC, 2.5 EC: sâu cu n lá Aventis Crop Science 25 tab h i lúa, sâu xanh Vietnam h i rau 25 tab: b xít, sâu cu n lá h i lúa; r p h i rau Deltaguard 2.5 Sâu cu n lá h i lúa Map Pacific Pte Ltd EC Delta 2.5 EC Sâu khoang h i c i Cty TNHH TM - DV xanh Thanh Sơn Hoá Nông Deltox 2.5 EC Sâu tơ h i b p c i Cty v t tư KTNN C n Thơ Meta 2.5 EC Sâu keo, sâu phao Cty TNHH - TM Tân h i lúa Thành Toxcis 2.5 EC Sâu tơ h i b p c i, Cty TNHH An Nông b xít h i lúa Videci 2.5 ND Sâu phao h i lúa, Cty Thu c sát trùng sâu khoang h i u Vi t Nam 39 Deltamethrin Dadeci EC R y nâu, sâu cu n Aventis Crop Science 6.25% + lá h i lúa Vietnam Buprofezin 50 % 40 Diafenthiuron Pegasus 500 SC Sâu tơ, sâu xanh, Syngenta Vietnam
 17. (min 97 %) (Polo 500 SC) sâu ăn lá h i súp lơ, Ltd b p c i; sâu xanh, sâu ăn lá h i cà chua, dưa chu t; sâu c qu , sâu ăn lá h i bông; r p sáp, r p, nh n h i cây c nh . 41 Diazinon (min Agrozinon 60 Sâu c thân h i Agrorich Int. Corp 95 %) EC lúa, cà phê Azinon 50 EC Sâu c thân h i Cty TNHH - TM lúa, sâu ăn lá h i Nông Phát rau c i Basudin 40 EC Sâu cu n lá, b trĩ Cty DV BVTV An h i lúa Giang Basitox 40 EC B xít h i lúa, sâu Công ty v t tư b o v khoang h i rau c i th c v t I Basudin 50 EC, 50 EC: sâu c Syngenta Vietnam 10 G thân h i lúa, cà phê Ltd 10 G: sâu c thân h i lúa, r p sáp h i r cà phê Basutigi 40 40 ND: sâu c Cty VT NN Ti n ND, 50 ND, 10 thân h i lúa 50 ND, Giang, t.Ti n Giang H 10 H: sâu c thân h i lúa, sâu c qu h il c Cazinon 50 50 ND: sâu c Cty v t tư KTNN ND, 10 H thân h i lúa, b xít C n Thơ h i mía 10 H: sâu c thân h i lúa, tuy n trùng h i ngô Diaphos 50EC, 50EC: sâu c Cty Thu c tr sâu 10 G thân h i ngô, sâu Sài Gòn c qu h i u 10 G: sâu c thân h i lúa, r p g c h i cà phê, b cánh c ng h i d a Diazan 60 EC, Sâu c thân h i Cty DV BVTV An 50 ND, 10 H lúa, sâu ăn lá h i Giang rau Diazol 60 EC R p sáp h i d a, Makhteshim Chem. sâu c thân h i Ltd ngô
 18. Kayazinon 40 40 EC: sâu cu n lá Nippon Kayaku Co., EC, 50 EC, 60 h i lúa, r p h i mía Ltd EC, 5 G, 10 G 50 EC: sâu cu n lá h i lúa, r p h i cây có múi 60 EC: sâu cu n lá h i lúa, b trĩ h i rau 5 G: sâu c thân h i lúa, mía 10 G: sâu cu n lá, sâu c thân h i lúa; sâu c n gié h i ngô; sâu c thân h i mía Phantom 60 EC Sâu c thân, sâu Connel Bros Co., Ltd cu n lá, r y ăn lá, b xít h i lúa; r p, dòi c lá, b trĩ, nh n h i rau; r p, nh n, r p v y, sâu c thân h i cây c nh; r p, sâu v bùa, b trĩ, nh n h i cây ăn qu Subaru 10 H Sâu c thân h i Cty TNHH Thanh lúa, sâu c qu h i Sơn Hoá Nông u tương Tizonon 50 EC Sâu c thân h i Cty TNHH Thái lúa, b xít h i nhãn Phong Vibasu 40 ND, 40 ND: sâu c Cty Thu c sát trùng 50 ND, 5 H, 10 thân h i lúa; r p Vi t Nam H, 10 BR sáp, sâu v bùa h i cây có múi 50 ND: b xít h i lúa, r p h i cây có múi 5 H: sâu c thân h i lúa 10 H: sâu c thân h i lúa, ngô 10 BR: sâu xám h i rau 42 Diazinon 30 % Vibaba 50 ND, 50 ND: sâu c Cty Thu c sát trùng (6 %) + 10 H thân h i lúa, sâu Vi t Nam Fenobucarb 20 c qu h i u % (4 %) tương, r p sáp h i mãng c u, cây có múi 10 H: sâu c thân h i lúa, sâu h i trong t h i cây có múi
 19. 43 Diazinon 5% + Diamix 5/5 G Sâu c thân, r y Cty v t tư KTNN Isoprocarb 5% h i lúa C n Thơ 44 Dimethoate Arriphos 40 EC B xít h i lúa Cty TNHH - TM (min 95 %) Thái Nông Bai 58 40 EC B xít hôi h i lúa, Bailey Trading Co., sâu c qu h i cà phê Bi - 58 40 EC R p sáp h i cây có BASF Singapore Pte múi, r p h i rau Ltd Bian 40 EC, 50 B xít h i lúa, r p Cty DV BVTV An EC h i cà phê Giang Bini 58 40 EC R p h i cà phê, Cty Thu c tr sâu - nh n h i cây có B Qu c phòng múi Binh - 58 40 B trĩ h i dưa Jiangyin Jianglian EC chu t; b trĩ, b xít, Ind. Trade Co., Ltd r y xanh h i lúa; r p h i u xanh, thu c lá; r p sáp h i cà phê; r p sáp, sâu v bùa h i cây có múi; r p bông xơ h i mía; r p sáp h i h ng xiêm Bitox 40 EC, R p, r p sáp, b xít, Cty v t tư BVTV I 50 EC dòi c lá, c q a h i cây ăn qu ; r p mu i, b trĩ, dòi c lá, c thân h i rau, u, bông, thu c lá; r y xanh, b xít, sâu gai h i lúa By 90 40 EC B xít h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Canthoate 40 B trĩ h i lúa, nh n Cty v t tư KTNN EC, 50 EC h i cà phê C n Thơ Dibathoate 40 R y h i lúa, nh n Cty TNHH Nông EC, 50 EC h i cà phê dư c i n Bàn Dimecide 40 B xít h i lúa, r p Kuang Hwa EC h i cà chua Chem.Co., Ltd Dimenat 40 EC R p h i cà phê Cty Thu c tr sâu Sài Gòn
 20. Dithoate 40 EC R p sáp h i cà phê, Cty TNHH - TM r y h i xoài Nông Phát Fezmet 40 EC Sâu xanh h i cà Zuellig (T) Pte Ltd chua, sâu ăn lá h i hoa c nh Forgon 40 EC, Sâu cu n lá h i lúa, Forward Int Ltd 50 EC sâu khoang h i rau c i Nugor 40 EC Sâu ăn lá h i l c, United Phosphorus r p h i rau, b xít Ltd h i lúa, nh n h i cây có múi, r p sáp h i cà phê Perfekthion 40 B xít h i lúa, r p BASF Singapore Pte EC h i cây có múi Ltd Pyxoate 44 EC R y h i ngô, r p h i Forward Int. Ltd cây có múi Tigithion 40 Sâu ăn lá h i cây có Cty VT NN Ti n EC, 50 EC múi, r p sáp h i cà Giang, t.Ti n Giang phê Vidithoate 40 R y h i rau c i, r p Cty Thu c sát trùng ND h i dưa h u Vi t Nam Watox 400 EC B xít h i lúa Cty TNHH Vi t Th ng - B c Giang 45 Dimethoate 20 Bifentox 30 ND B xít h i lúa, r p Cty Thu c sát trùng %+ h i u Vi t Nam Fenvalerate 10 % 46 Dimethoate Cyfitox 300 EC R p sáp h i cà phê Cty TNHH KD XNK 280 g/l + Hoà Bình Alpha - Cypermethrin 20 g/l 47 Dimethoate 8 Cypdime (558) Sâu c thân h i lúa Cty TNHH DV - DL- %+ 10 EC TM Chí Thành Cypermethrin 2% 48 Dimethoate 37 Diditox 40 EC R y nâu h i lúa, r p Công ty v t tư b o v %+ sáp h i cà phê th c v t I Cypermethrin 3% 49 Dimethoate Nitox 30 EC Sâu cu n lá h i lúa Cty Thu c tr sâu - 27.0 % + B Qu c phòng Cypermethrin
Đồng bộ tài khoản