Quyết định số 16/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2002/QĐ-BTC về việc triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp tiền thuế Hộ kinh doanh cá thể công thương nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2002/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2002 Số: 16/2002/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC THU, NỘP TIỀN THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính ; Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 281/HĐBT ngày 07/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước; Để tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước; Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Trưởng ban Quản lý ứng dụng Tin học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp tiền thuế hộ kinh doanh cá thể công thương nghiệp đính kèm Quyết định này. Điều 2. Giao Kho bạc Nhà nước TW thống nhất với Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về: Quy trình nghiệp vụ thu thuế; thiết kế, tổ chức in và quản lý giấy nộp tiền để triển khai thực hiện đề án này. Điều 3. Thành lập Ban quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp tiền thuế hộ kinh doanh cá thể công thương nghiệp (Phụ lục đính kèm). Ban quản lý dự án có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo việc thực hiện đề án theo đúng tiến độ đã được Bộ phê duyệt; được trưng dụng một số cán bộ của Kho bạc Nhà nước TW, Tổng cục thuế, Ban quản lý ứng dụng Tin học giúp việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều 4. Giao Kho bạc Nhà nước TW làm chủ dự án, phối hợp với Tổng cục thuế và Ban quản lý ứng dụng tin học nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật và chương trình phần mềm tin học để ứng dụng thống nhất tại các đơn vị thực hiện đề án.
  2. Điều 5. Giao Ban Quản lý ứng dụng Tin học tổng hợp dự trù kinh phí thực hiện đề án để trình Bộ Tài chính phê duyệt và cấp kinh phí cho Ban Quản lý dự án. Điều 6. Giao Kho bạc Nhà nước TW, Tổng cục thuế, Ban Quản lý ứng dụng tin học phối hợp thực hiện thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, sơ kết đánh giá kết quả và trình Bộ Tài chính xem xét, cho thực hiện triển khai mở rộng theo dự án. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế , Trưởng ban Quản lý ứng dụng tin học, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Kho bạc Nhà nước TW - Tổng cục thuế - Ban QLUDTH - Lưu VP Phạm Văn Trọng Phụ lục: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC THU, NỘP TIỀN THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2002/QĐ-BTC ngày 22/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I/ TRƯỞNG BAN Đồng chí Đặng Văn Thanh - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước II/ UỶ VIÊN 1/ Đồng chí Trần Xuân Trí - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước 2/ Đồng chí Nguyễn Thế Lân - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước 3/ Đồng chí Nguyễn Đình Vu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế 4/ Đồng chí Trần Nguyên Vũ - Phó trưởng Ban Quản lý ứng dụng Tin học
Đồng bộ tài khoản