Quyết định số 16/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
7
download

Quyết định số 16/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2004/Q -BTS Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM QU C GIA GI NG H I S N MI N TRUNG B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Xét t trình s 48/TTr-TT3 ngày 15/3/2004 c a Trung tâm Nghiên c u th y s n III; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Qu c gia gi ng H i s n mi n Trung, tr c thu c Trung tâm Nghiên c u th y s n III. Trung tâm Qu c gia gi ng H i s n mi n Trung (dư i ây g i là Trung tâm) là ơn v s nghi p, có d u và tài kho n riêng. Tr s chính t t i thôn Xuân ông, xã V n Hưng, huy n V n Ninh, t nh Khánh Hoà. i u 2. Trung tâm có ch c năng, nhi m v : A. Ch c năng. Nghiên c u khoa h c công ngh v gi ng và nuôi h i s n khu v c mi n Trung B. Nhi m v : 1. Nghiên c u, th c nghi m nâng cao ch t lư ng di truy n các loài h i s n nư c m n, nư c l t o ra các s n phNm gi ng h i s n có ch t lư ng cao, s ch b nh. 2. Nghiên c u xây d ng quy trình công ngh lưu gi gien, công ngh s n xu t gi ng và công ngh nuôi các loài h i s n nư c m n, nư c l , xây d ng tiêu chuNn k thu t, quy ch lưu gi àn gi ng g c m b o ch t lư ng, bao g m các gi ng a phương, các gi ng m i gia hoá ho c gi ng nh p n i ã thu n hoá t k t qu . 3. m b o cung c p gi ng g c h i s n, k thu t nuôi cho các Trung tâm th y s n t nh, các tr i gi ng c p I và các thành ph n kinh t tham gia s n xu t gi ng. Th c hi n vi c nghiên c u phát tri n nuôi bi n.
  2. 4. Kh o nghi m các lo i gi ng m i, th c ăn, ch phNm sinh h c, hoá ch t và thu c thú y th y s n ph c v cho nuôi tr ng thu s n. 5. Ph i h p v i Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia, các ơn v trong và ngoài ngành có ch c năng khuy n ngư chuy n giao các ti n b khoa h c công ngh , tham gia ào t o, b i dư ng cán b k thu t, cán b khuy n ngư cho các t nh mi n Trung. 6. Trao i thông tin khoa h c công ngh , kinh t và qu n lý trong lĩnh v c nghiên c u nuôi và s n xu t gi ng h i s n. 7. Tham gia các ho t ng v h p tác qu c t , trao i v t li u di truy n h i s n v i các nư c theo s phân công c a B . 8. Qu n lý, s d ng úng m c ích, hi u qu cơ s v t ch t, ngu n v n và lao ng c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 9. Th c hi n m t s nhi m v khác do B giao, thông qua Trung tâm Nghiên c u th y s n III. i u 3. Trung tâm có 1 Giám c, 1-2 phó Giám c. Giám c Trung tâm do B trư ng B Thu s n b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm Nghiên c u thu s n III, Phó Giám c Trung tâm Qu c gia gi ng do Giám c Trung tâm Nghiên c u th y s n III b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm. Trung tâm có 04 b ph n: 1. Văn phòng. ( T ng h p, Thông tin, Hành chính, K toán …) 2. Phòng Nghiên c u Khoa h c công ngh v gi ng 3. Phòng Nghiên c u Khoa h c công ngh nuôi tr ng H i s n. 4. Trung tâm Nghiên c u Phát tri n nuôi bi n Sông Lô (Nha Trang). Biên ch và qu lương c a Trung tâm ư c l y t biên ch và qu lư&# 417;ng c a Trung tâm Nghiên c u th y s n III, ngoài ra Trung tâm ư c tuy n d ng lao ng h p ng theo nhu c u công vi c. Lương và các quy n l i khác c a lao ng h p ng do Trung tâm chi tr theo quy nh c a Lu t Lao ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 k t ngày ăng công báo. Các ông: Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra, Giám c các S Thu s n, Giám c các S nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n, Giám c Trung tâm Nghiên c u thu s n III, Giám c Trung tâm Qu c gia gi ng H i s n mi n Trung ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Vi t Th ng
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản