Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN về việc Ban hành “Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S ố : 16/2006/Q Đ -BKHCN H à N ộ i, ngày 23 tháng 8 n ă m 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2006- 2010” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Theo đề nghị của T ổ ng c ụ c tr ưở ng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH : Đ i ề u 1. B an hành kèm theo Quy ế t đ ị nh này "Quy đ ị nh v ề v i ệ c t ổ c h ứ c th ự c hi ệ n các nhi ệ m v ụ t hu ộ c Đ ề á n tri ể n khai th ự c hi ệ n Hi ệ p đ ị nh hàng rào k ỹ t hu ậ t trong th ươ ng m ạ i giai đoạn 2006-2010". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Th ủ t r ưở ng các đ ơ n v ị t hu ộ c B ộ v à các c ơ q uan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Công báo; - Lưu VT, TĐC. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản