Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM GIÁM NNH Y KHOA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V i u tr , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 4212/1999/Q -BYT, ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v c a Phòng Giám nh Y khoa thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V i u tr - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM GIÁM NNH Y KHOA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo quy t nh s 16/2006/Q – BYT ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, vai trò c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh Trung tâm Giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Trung tâm Giám nh Y khoa t nh) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c aB Yt . i u 2. Tư cách pháp nhân c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh Trung tâm Giám nh Y khoa t nh là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ch c năng c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh Trung tâm Giám nh Y khoa t nh là cơ quan thư ng tr c v giám nh y khoa c a H i ng Giám nh Y khoa t nh, có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t v công tác giám nh y khoa c a t nh; t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng giám nh y khoa trên a bàn t nh. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các ho t ng giám nh y khoa c a t nh trên cơ s nh hư ng chi n lư c c a B Y t và tình hình th c t a phương trình Giám c S Y t phê duy t. 2. Th c hi n các ho t ng sau: a) T ch c khám giám nh s c kho , khám giám nh thương t t, khám giám nh tai n n lao ng, khám giám nh b nh ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; b) Khám phúc quy t khi có khi u n i ho c yêu c u c a các cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng lao ng, ngư i lao ng theo phân c p;
  3. c) Khám tuy n, khám s c kho nh kỳ và hư ng d n ngư i lao ng ch n ngành ngh phù h p v i kh năng lao ng c a các i tư ng (n u có i u ki n theo quy nh); d) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b khoa h c k thu t v lĩnh v c giám nh y khoa; ) Tham gia ào t o và ào t o l i v chuyên môn, nghi p v cho cán b làm công tác giám nh y khoa; e) Th c hi n công tác qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; g) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, nghi p v Giám nh Y khoa. 4. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm Giám nh Y khoa t nh có Giám c và các Phó Giám c. 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng T ch c - Hành chính - K toán; b) Phòng Khám giám nh. i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch và nh m c lao ng c a Trung tâm Giám nh Y khoa t nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Ngân sách s nghi p y t . 2. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v các Phòng 1. Phòng T ch c - Hành chính - K toán:
  4. a) Ch u trách nhi m xây d ng k ho ch ho t ng tháng, quý, năm c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c tri n khai th c hi n k ho ch; b) T ch c th c hi n nhi m v hành chính, qu n tr , t ch c cán b c a Trung tâm; c) Th c hi n ch , chính sách i v i cán b theo quy nh c a Nhà nư c; ph i h p v i phòng khám giám nh t ch c ào t o, ào t o l i v Giám nh Y khoa; d) Qu n lý tài chính, tài s n c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n t ng h p th ng kê, báo cáo các ho t ng c a Trung tâm theo quy nh. 2. Phòng Khám giám nh: a) T ch c khám giám nh s c kho , khám giám nh thương t t, khám giám nh tai n n lao ng, khám giám nh b nh ngh nghi p; b) Khám phúc quy t khi có khi u n i, yêu c u c a t ch c, cá nhân s d ng lao ng và c a ngư i lao ng; c) Khám tuy n, khám s c kho nh kỳ và hư ng d n ch n ngành ngh phù h p v i kh năng lao ng c a các i tư ng khi có yêu c u; d) Ch u trách nhi m t ng h p, hoàn thi n h sơ và các n i dung liên quan i v i các trư ng h p giám nh thu c ph m vi nhi m v và thNm quy n gi i quy t c a H i ng Giám nh Y khoa t nh; ) Ph i h p v i phòng T ch c - Hành chính - K toán th c hi n các ho t ng ào t o l i, nghiên c u khoa h c và áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t v giám nh y khoa./.
Đồng bộ tài khoản