Quyết định số 16/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 16/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc ************* S : 16/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA V THÔNG TIN, GIÁO D C VÀ TRUY N THÔNG THAY Đ I HÀNH VI PHÒNG, CH NG HIV/AIDS Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/03/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chương trình hành đ ng qu c gia v thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS đ n năm 2010 (b n kèm theo) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu Chương trình hành đ ng qu c gia v thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS đ n năm 2010 a) M c tiêu chung: Nâng cao nh n th c, thay đ i thái đ và hành vi c a m i ngư i v phòng, ch ng HIV/AIDS, góp ph n th c hi n thành công các m c tiêu c a Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. b) M c tiêu c th đ n năm 2010: - M r ng di n bao ph thông tin, cung c p tài li u và tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng ch ng HIV/AIDS t i t t c các c p, các ngành và ngư i dân. - Nâng cao nh n th c, hi u bi t và thay đ i hành vi c a các nhà lãnh đ o, cán b công ch c, viên ch c và ngư i dân, đ c bi t là nh ng ngư i có hành vi nguy cơ cao v HIV/AIDS và các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. - Góp ph n tăng t l ngư i dân, nh t là nh ng ngư i thu c các nhóm có hành vi nguy cơ cao th c hành các hành vi an toàn d phòng lây nhi m HIV. - Góp ph n gi m kỳ th , phân bi t đ i x v i ngư i nhi m HIV và gia đình h ; tăng cư ng s chăm sóc, h tr và đi u tr ngư i nhi m HIV; t o môi trư ng thu n l i đ ngư i nhi m HIV hoà nh p c ng đ ng. - Nâng cao năng l c c a h th ng v qu n lý, t ch c, th c hi n công tác thông tin giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Các gi i pháp th c hi n a) Gi i pháp xã h i: - Tăng cư ng s lãnh đ o c a Đ ng, chính quy n và đoàn th các c p đ i v i công tác thông tin, giáo d c, truy n thông phòng, ch ng HIV/AIDS; - Ph i h p liên ngành và huy đ ng c ng đ ng t ch c và tham gia các ho t đ ng thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS;
  2. b) Gi i pháp chuyên môn k thu t: - Tri n khai m nh m và đ ng b các ho t đ ng thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS; - Xây d ng và phát tri n các k năng cá nhân trong d phòng và chăm sóc HIV/AIDS; - Nâng cao s lư ng, ch t lư ng các tài li u và thông đi p truy n thông; - L ng ghép thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS v i các chương trình phát tri n kinh t xã h i khác; - B o đ m t t c các gi i pháp, các ho t đ ng c a Chương trình thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi đ u đư c thi t k và tri n khai d a trên các b ng ch ng khoa h c và th c ti n. c) Gi i pháp nâng cao năng l c v qu n lý và tăng cư ng ngu n l c: - Hoàn thi n cơ ch qu n lý,đi u hành chương trình; - Huy đ ng ngu n l c và h p tác qu c t . Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Y t : là đ u m i ph i h p v i các các b , ngành, đoàn th Trung ương xây d ng k ho ch, ch đ o và t ch c th c hi n Chương trình hành đ ng qu c gia v thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS đ n năm 2010 theo h th ng ngành d c t trung ương đ n đ a phương, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a các c p, các ngành, các đoàn th đư c quy đ nh t i Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS và Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. Ngành Y t các c p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c cung c p chính xác và khoa h c các thông tin v HIV/AIDS; h tr k thu t cho các cơ quan, t ch c, đơn v cùng c p xây d ng k ho ch, ch đ o, t ch c th c hi n, giám sát, đánh giá công tác thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS . 2. Các B , Ngành, đoàn th Trung ương:Căn c vào các m c tiêu đ nh hư ng c a Chương trình hành đ ng qu c gia v thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS; các quy đ nh c a Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam và Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020xây d ng k ho ch hành đ ng và đ u tư ngu n l c cho các ho t đ ng thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS c a b , ngành, đoàn th mình, trong đó t p trung vào các đ i tư ng và đ a bàn ưu tiên thu c ph m vi qu n lý; theo dõi, giám sát, đánh giá vi c t ch c tri n khai các ho t đ ng c a Chương trình theo ngành d c. 3. U ban nhân dân các c p: Căn c vào các m c tiêu đ nh hư ng c a Chương trình hành đ ng thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi, các quy đ nh c a Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam và Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020xây d ng k ho ch hành đ ng, đ u tư ngu n l c và t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDS trên đ a bàn đ a phương, trong đó t p trung vào các đ i tư ng và đ a bàn ưu tiên;qu n lý, theo dõi, giám sát vi c t ch c tri n khai các ho t đ ng c a Chương trình các c p mình. 4. Các cơ quan thông tin đ i chúng: ưu tiên v th i đi m, th i lư ng phát sóng thông tin, giáo d c và truy n thông thay đ i hành vi phòng, ch ng HIV/AIDStrên đài phát thanh, đài truy n hình; dung lư ng và v trí đăng trên báo in, báo hình, báo đi n t theo các quy đ nh c a B Văn hóa - Thông tin. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./.
  3. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Chuong trinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản