Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ NAM c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 16/2007/Q -UBND Ph Lý, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH HÀ NAM NĂM 2008 U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ NAM Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 Ngh nh c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s : 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s : 188/2004/N -CP; Căn c Ngh quy t s : 13/2007/NQ-H ND ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân t nh Hà Nam kỳ h p th 12 khoá XVI v giá các lo i t năm 2008 trên a bàn t nh Hà Nam; Xét ngh c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v giá các lo i t trên a bàn t nh Hà Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2008. Thay th Quy t nh s : 40/2006/Q -UB ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh Hà Nam v vi c ban hành giá các lo i t trên a bàn t nh Hà Nam năm 2007. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh này thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TC, TP, TN&MT, XD; - Website Chính Ph ; - TT TU, TT H ND, UBND t nh; - Như i u3; Tr n Xuân L c - TTLT-CB,TTTH; - Lưu VT, TCTM Q 02 GD 2008 QUY NNH GIÁ CÁC LO I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 16 /2007/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Văn b n này quy nh b ng giá t áp d ng trên a bàn t nh Hà Nam năm 2008. i u 2. Ph m vi áp d ng: 1. Giá t do UBND t nh quy nh ư c s d ng làm căn c : a, Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. b, Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a lu t t ai năm 2003. c, Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003. d Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003. e, Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t. f, Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003. g, Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao t, cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t, ho c u th u d án có s d ng t, thì m c gía trúng u giá quy n s d ng t ho c trúng u th u d án có s d ng t không ư c th p hơn m c gía do U ban dân nhân t nh quy t nh theo quy nh này. i u 3. Nguyên t c, phương pháp xác nh gía các lo i t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph V phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s : 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s : 188/2004/N -CP; giá các lo i t phù h p v i gía chuy n như ng quy n s d ng t th c t ph bi n trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng trên a bàn t nh Hà Nam. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. Nhóm t nông nghi p ư c chia theo khu v c: Khu v c xã ng b ng, xã mi n núi và th tr n Ki n Khê; Khu v c Th Tr n: Bình M , Vĩnh Tr , Hoà M c, ng Văn, Qu ; Khu v c Th xã Ph Lý; trong m i khu v c xã chia theo lo i t và m c ích s d ng t. 1. Khu v c xã ng b ng, xã mi n núi và th tr n Ki n Khê a- t tr ng cây hàng năm và t nuôi tr ng thu s n: ơn v tính: ng/m2
 3. t tr ng cây hàng năm t nuôi tr ng thu s n Lo i t Xã ng b ng Xã mi n núi Xã ng b ng Xã mi n núi Lo i 1 27.000 14.500 27.000 14.500 Lo i 2 22.700 12.000 22.700 12.000 Lo i 3 18.000 9.600 18.000 9.600 Lo i 4 14.000 7.300 14.000 7.300 Lo i 5 10.000 4.800 10.000 4.800 Lo i 6 4.000 1.300 4.000 1.300 b- t tr ng cây lâu năm và t r ng s n xu t: ơn v tính: ng/m2 t tr ng cây lâu năm Lo i t t r ng s n xu t Xã ng b ng Xã mi n núi Lo i 1 32.400 17.400 6.200 Lo i 2 27.200 14.500 5.200 Lo i 3 22.000 11.500 4.200 Lo i 4 16.500 8.800 3.200 Lo i 5 11.000 5.700 2.000 Lo i 6 4.400 1.550 550 c- Ph m vi áp d ng i v i các xã mi n núi và th tr n Ki n Khê: - Nh ng khu v c t tr ng cây hàng năm ( t ch tr ng ư c1v /năm), t nuôi tr ng thu s n và t tr ng cây lâu năm, có i u ki n s n xu t khó khăn, trên vùng t cao, t trên núi i và xen k núi i áp d ng theo bi u giá xã mi n núi. - Nh ng khu v c có i u ki n s n xu t tương ương khu v c xã ng b ng áp d ng bi u giá xã ng b ng. 2. Khu v c th xã Ph Lý và các th tr n: Bình M , Vĩnh Tr , Hoà M c, ng Văn, Qu : a- t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng thu s n: ơn v tính: ng/m2 t tr ng cây hàng năm t nuôi tr ng thu s n Lo i t Th tr n Th xã Ph Lý Th tr n Th xã Ph Lý Lo i 1 31.000 35.000 31.000 35.000 Lo i 2 26.000 29.500 26.000 29.500 Lo i 3 21.000 23.500 21.000 23.500 Lo i 4 13.300 18.000 13.300 18.000 Lo i 5 10.300 11.600 10.300 11.600 Lo i 6 4.200 4.700 4.200 4.700
 4. b- t tr ng cây lâu năm: ơn v tính: ng/m2 t tr ng cây lâu năm Lo i t Th tr n Th xã Ph Lý Lo i 1 37.200 42.000 Lo i 2 31.300 35.300 Lo i 3 25.000 28.200 Lo i 4 19.000 21.500 Lo i 5 12.300 14.000 Lo i 6 5.000 5.600 3. i v i t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c xác nh là t , khu v c nông thôn thì giá t ư c xác nh b ng: 1,5 l n m c giá t tr ng cây lâu năm lo i cao nh t cùng vùng. 4. i v i t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c xác nh là t , khu v c ô th thì giá t ư c xác nh b ng: 2,0 l n m c giá t tr ng cây lâu năm lo i cao nh t cùng vùng. 5. i v i nhóm t nông nghi p khi thu h i, áp d ng m c giá c a lo i cao nh t theo lo i t và khu v c trên b i thư ng. 6. Lo i t nông nghi p tương ng v i h ng t nông nghi p tính thu s d ng t nông nghi p. i u 5. t phi nông nghi p t i nông thôn: 1. Giá t phi nông nghi p chia làm 4 khu v c: VT: 1000 /m2 V trí 1 Khu v c Xã ng b ng Xã mi n núi t t SX-KD t t SX-KD Khu v c 1 350 210 210 126 Khu v c 2 250 150 150 90 Khu v c 3 180 108 108 65 Khu v c 4 120 72 72 45 2. M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; h s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,8; V trí 3: H s : 0,6; V trí 4: H s : 0,4 3. i v i xã mi n núi: - Nh ng khu v c t cao có i u ki n sinh ho t kém, s n xu t kinh doanh d ch v khó khăn, i u ki n h t ng kém, áp d ng theo bi u giá xã mi n núi.
 5. - Nh ng khu v c có i u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh d ch v , i u ki n h t ng, tương ương khu v c xã ng b ng áp d ng bi u giá xã ng b ng. 4. Xác nh các khu v c: Vi c phân lo i khu v c xác nh giá t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Khu v c 1: t có m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng giao thông chính n m t i trung tâm xã ho c c m xã (g n UBND nhân dân xã, trư ng h c, ch , tr m y t ) g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p; ho c không n m t i khu v c trung tâm xã nhưng g n u m i giao thông ho c g n ch nông thôn; khu v c có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. - Khu v c 2: N m ven tr c ư ng giao thông liên thôn, liên xã, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã, khu thương m i và d ch v , khu du l ch, i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 1. Tr c ư ng giao thông liên xã, ư ng không có s có i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng và kh năng sinh l i kém hơn khu v c 1. - Khu v c 3: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 2. Tr c ư ng giao thông liên thôn; Là khu dân cư ã hình thành n nh, có i u ki n h t ng cơ s kém hơn khu v c 2. - Khu v c 4: Khu v c còn l i trên a bàn xã - Khu v c t giáp ranh gi a các khu v c: + Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 300m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). + M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh. 5. Xác nh các v trí: V trí trong t ng khu v c ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i m t ti n c a các tr c ư ng giao thông và i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v theo nguyên t c v trí s 1 có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c ư ng giao thông chính nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng giao thông - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng giao thông. - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2 - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém. i u 6. t phi nông nghi p t i các th tr n 1. Giá t t i th tr n: Chia làm 4 khu v c; m i khu v c có 4 v trí VT: 1000 /m2 V trí 1 TT Th tr n Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 Khu v c 4
 6. 1 Th tr n ng văn Th tr n Hoà m c 3.000 2.100 1.500 600 Th tr n Bình m 2 Th Tr n Vĩnh tr 2.500 1.750 1.250 500 3 Th tr n Qu 2.000 1.400 1.000 400 4 Th tr n Ki n khê 800 600 400 160 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 2. t s n xu t kinh doanh d ch v t i th tr n: Chia làm 4 khu v c; m i khu v c chia làm 4 v trí: VT: 1000 /m2 V trí 1 TT Th tr n Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 Khu v c 4 1 Th tr n ng văn Th tr n Hoà m c 1.800 1.260 900 360 Th tr n Bình m 2 Th Tr n Vĩnh tr 1.500 1.050 750 300 3 Th tr n Qu 1.200 840 600 240 4 Th tr n Ki n khê 480 360 240 96 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 3. Xác nh các lo i khu v c: Vi c phân lo i khu v c xác nh giá t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Khu v c 1: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. Là khu trung tâm th tr n, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng t t nh t. - Khu v c 2: t có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 1. i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng và kh năng sinh l i kém hơn khu v c 1. - Khu v c 3: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 2. Là khu dân cư ã hình thành n nh, có i u ki n h t ng cơ s kém hơn khu v c 2. - Khu v c 4: Là khu dân cư m i hình thành, i u ki n kinh t xã h i, cơ s h t ng chưa thu n l i. - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c
 7. + Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). + M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh. 4. Xác nh các lo i v trí: V trí trong t ng khu v c ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i m t ti n c a các tr c ư ng giao thông và i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v theo nguyên t c v trí s 1 có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c ư ng giao thông chính nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng giao thông - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng giao thông, (xe ô tô xe 3 bánh vào ư c t n nơi) - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2; có i u ki n giao thông kém v trí 2. - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém. i u 7. t phi nông nghiêp t i th xã Ph lý 1. t chia theo lo i ư ng ph và m i lo i ư ng có 4 v trí VT: 1000 /m2 ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 7.000 4.200 2.520 1.512 Lo i 2 5.000 3.000 1.800 1.080 Lo i 3 3.000 1.800 1.080 650 Lo i 4 2.000 1.200 720 435 Lo i 5 1.200 720 435 260 Các lo i ư ng còn l i, ngo i th xã 800 480 290 175 2. t s n xu t kinh doanh d ch v chia theo lo i ư ng ph và m i lo i ư ng có 4 v trí: VT: 1000 /m2 ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 4.200 2.520 1.512 907 Lo i 2 3.000 1.800 1.080 650 Lo i 3 1.800 1.080 650 390 Lo i 4 1.200 720 435 260 Lo i 5 720 435 260 155 Các lo i ư ng còn l i, ngo i th xã 480 290 175 105 3. Xác nh lo i ư ng ph :
 8. Lo i ư ng ph trong ô th ư c xác nh căn c ch y u vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, kho ng cách t i khu trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch. ư ng ph trong ô th ư c phân thành các lo i ư ng ph có s th t t 1 tr i. ư ng ph lo i 1 áp d ng i v i t t i trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch; có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; các lo i ư ng ph ti p sau ó theo th t t lo i 2 tr i áp d ng i v i t không trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch có m c sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. Trư ng h p m t ư ng ph g m nhi u o n ư ng ph có kh năng sinh l i khác nhau, có k t c u h t ng khác nhau thì t ng o n ư ng ph ó ư c x p vào lo i ư ng ph tương ng. - ư ng lo i 1: ư ng ph có cơ s h t ng hoàn ch nh, trung tâm văn hoá, chính tr , kinh t , thương m i, có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. Là khu trung tâm th xã, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng t t nh t. - ư ng lo i 2: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 1, có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém ư ng lo i 1. - ư ng lo i 3: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 2; có i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém ư ng ph lo i 2; cơ s h t ng m c trung bình. - ư ng lo i 4: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 3; có i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t m c trung bình kém ư ng ph lo i 3; cơ s h t ng m c trung bình. - ư ng lo i 5: Bao g m các ư ng ph , o n ph còn l i, i u ki n kinh t xã h i, cơ s h t ng chưa hoàn ch nh. 4. Xác nh các v trí: V trí trong t ng lo i ư ng ph c a t ng lo i ô th ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , kho ng cách so v i tr c ư ng giao thông. V trí t trong t ng lo i ư ng ph c a ô th ư c phân thành các lo i v trí có s th t t 1 tr i. V trí s 1 áp d ng i v i t li n c nh ư ng ph (m t ti n) có m c s nh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i áp d ng i v i t không li n c nh ư ng ph có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng ph - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng ph . - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2; có i u ki n giao thông kém v trí 2. - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém 5. Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c phư ng, xã và gi a các khu v c trên tr c ư ng Qu c l 1A và Qu c l 21A: - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh. i u 8. t phi nông nghi p có v trí ven các tr c ư ng giao thông Qu c l , T nh l (ngoài các khu v c ã phân lo i khu v c th tr n, th xã, khu v c nông thôn ):
 9. 1. Tr c ư ng giao thông Qu c l : - ư ng Qu c l 1A: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 1A t t SX-KD - Khu v c c u G ng (huy n Thanh Liêm ) 3.000 1.800 - Khu v c ph Tâng, ph Cà, ph Quang Trung (Trung tâm huy n) 1.650 990 c u oan Vĩ (huy n Thanh Liêm) - Các khu v c còn l i a ph n (H. Thanh Liêm, H. Duy Tiên) 1.200 720 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 - ư ng Qu c l 21A: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 21A t t SX-KD - a ph n huy n Bình L c, huy n Thanh Liêm + Khu v c c u H , c u S t (huy n Bình L c) 1.500 900 + Khu v c Ph ng (huy n Thanh Liêm) 2.500 1.500 + Các khu v c còn l i (H. Bình L c, H. Thanh Liêm ) 1.000 600 - a ph n huy n Kim B ng + Khu v c ngã ba Thanh Sơn 1.000 600 + Khu v c ngã tư Thi Sơn 1.000 600 + Khu v c còn l i xã Thanh Sơn, xã Thi Sơn 700 420 + Khu v c c u ng Sơn;trung tâm xã Ba Sao Kim B ng 500 300 + Các khu v c còn l i a ph n huy n Kim B ng 200 120 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 - ư ng qu c l 21B VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 21B t t SX-KD
 10. - Khu v c ngã ba Tân Sơn (huy n Kim B ng) 450 270 - Khu v c ngã tư Biên Hoà (huy n Kim B ng) 600 360 - Khu v c ch D u 450 270 - Các khu v c còn l i trên tr c Qu c l 21B 150 90 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1 V trí 2: H s : 0,7 V trí 3: H s : 0,5 V trí 4: H s : 0,3 - ư ng Qu c l 38: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 38 t t SX-KD - Khu v c C u Giát (huy n Duy Tiên ) 1.500 900 - Khu v c ch Lương (huy n Duy Tiên ) 1.500 900 - Khu v c v c vòng xã Yên B c (huy n Duy Tiên) 1.200 720 - Các o n còn l i t khu v c Ch Lương n c u Yên L nh 600 360 (huy n Duy Tiên) - Khu v c ch i 500 300 - Các khu v c còn l i trên tr c ư ng Qu c l 38 300 180 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 2. Tr c ư ng giao thông t nh l : VT: 1000 /m2 V trí 1 ư ng t nh l t t SX-KD - Khu v c th t 600 360 - Khu v c ti p giáp v i khu v c th tr n, th xã 600 360 - Các khu v c còn l i trên tr c ư ng t nh l 150 90 - Khu v c ch sáng xã Nh t tân 1.500 900 - Khu v c ch chi u xã Nh t tân 1.000 600 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1 V trí 2: H s : 0,7 V trí 3: H s : 0,5 V trí 4: H s : 0,3
 11. 3. Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh. i u 9. Xác nh khu v c và v trí th a t phi nông nghi p 1. Xác nh khu v c áp d ng m c giá: Ch t ch UBND th xã Ph Lý, Ch t ch UBND các huy n căn c các nguyên t c, tiêu chí phân lo i quy nh nêu trên và căn c tình hình th c t t i a phương, xác nh a ph n ranh gi i t ng khu v c c th (Khu v c áp d ng giá t nông nghi p và giá t phi nông nghi p theo m c giá xã ng b ng và xã mi n núi; Khu v c trên các tr c ư ng giao thông chính, Khu v c nông thôn, Khu v c th tr n...) trên a bàn huy n, th xã làm cơ s áp d ng m c giá, phân lo i ư ng ph c a th tr n làm cơ s tính thu nhà t, trình UBND t nh phê duy t. 2. i v i m t th a t s n xu t kinh doanh d ch v (ngoài khu công nghi p, c m công nghi p, c m ti u th công nghi p) th a t có chi u sâu so v i m t ti n ti p gíap v i tr c ư ng trên 100m ư c phân lo i theo v trí: Di n tích xác nh v trí 1 so v i m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng có chi u sâu không quá 100m; ph n còn l i n i ti p v trí 1 xác nh là v trí 2 (trên 100m n 200m); ph n còn l i n i ti p v trí 2 xác nh là v trí 3 (trên 200m n 300m); ph n còn l i n i ti p v trí 3 xác nh là v trí 4. i u 10. T ch c th c hi n - Giám c các S : Tài chính, Tài Nguyên - Môi trư ng, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; C c Thu t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã hư ng d n và ki m tra th c hi n quy nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Tr n Xuân L c
Đồng bộ tài khoản