Quyết định số 16/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố mở Cảng biển Hòn La thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 16/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B M C NG BI N HÒN LA THU C NA PH N T NH QU NG BÌNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ngh công b m c ng bi n Hòn La thu c a ph n t nh Qu ng Bình c a y ban nhân dân t nh Qu ng Bình t i công văn s 1328/UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay công b m C ng bi n Hòn La thu c a ph n t nh Qu ng Bình ti p nh n tàu thuy n trong nư c và ngoài nư c ra vào ho t ng b c d hàng hóa và th c hi n các d ch v hàng h i khác có liên quan, c th như sau: 1. Tên c ng: C ng bi n Hòn La, bao g m c u c ng s 1 do S Giao thông v n t i t nh Qu ng Bình làm ch u tư; 2. V trí c ng: xã Qu ng ông, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình; 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch: là vùng nư c n m trong hình qu t tròn ư c gi i h n t 450 n 2250 có bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : Vĩ : 17054’55’’N, kinh 106031’47’’E; 4. Lo i tàu thuy n: i v i c u c ng s 1, cho tàu thuy n có tr ng t i n 10.000 DWT. i u 2. C ng v hàng h i Qu ng Bình có trách nhi m sau ây:
  2. 1. Qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i t i khu v c C ng bi n Hòn La và ư c thu các kho n phí theo quy nh c a pháp lu t; 2. Căn c i u ki n th c t , gi i h n sâu vùng nư c trư c c u c ng, lu ng c ng bi n và các quy nh c a pháp lu t có liên quan cho phép tàu thuy n có các thông s k thu t phù h p v i thi t k c u c ng ra vào b c d hàng hóa và th c hi n các d ch v hàng h i khác b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 3. Ch u tư căn c quy nh c a Quy t nh này, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và i u ki n khai thác c u c ng t ch c khai thác c u c ng thu c C ng bi n Hòn La úng m c ích, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và ư c thu các kho n phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có liên quan căn c quy nh c a Quy t nh này, các quy nh c a pháp lu t có liên quan t ch c th c hi n các ho t ng nghi p v trong khu v c C ng bi n Hòn La. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Qu ng Bình, Giám c C ng v hàng h i Qu ng Bình, Giám c C ng Hòn La, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; H Nghĩa Dũng - B Tư l nh b i Biên phòng; - T ng c c H i quan; - S GTVT t nh Qu ng Bình; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, PC (3)
Đồng bộ tài khoản