Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
8
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn cấp nước do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 16/2008/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH M B O AN TOÀN C P NƯ C B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11/7/2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; Theo ngh c a C c trư ng C c H t ng K thu t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch m b o an toàn c p nư c”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân, H i ng nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph , Website CP, Phòng công báo; Nguy n H ng Quân - S Xây d ng các t nh, TP tr c thu c TW; - TANDTC, VKSNDTC; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - Lưu VP, HTKT. QUY CH M B O AN TOÀN C P NƯ C (Ban hành kèm theo quy t nh s 16/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích yêu c u
  2. Quy ch m b o an toàn c p nư c là khung pháp lý trong vi c l p, phê duy t và t ch c th c hi n, ki m tra và giám sát k ho ch s n xu t và cung c p nư c s ch n ngư i tiêu dùng m t cách an toàn, liên t c, duy trì áp l c c p nư c, m b o cung c p lư ng nư c theo yêu c u, m b o ch t lư ng nư c t tiêu chuNn theo quy nh, làm gi m các b nh t t qua ư ng nư c, gi m các nguy cơ và qu n lý r i ro toàn di n t ngu n nư c qua các công o n thu nư c, x lý, d tr , phân ph i n khách hàng s d ng nư c, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng, b o v t t hơn s c kh e c ng ng, phòng ng a d ch b nh và thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i. i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này hư ng d n vi c l p k ho ch và tri n khai th c hi n các ho t ng m b o an toàn trong lĩnh v c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch theo h th ng c p nư c t p trung, hoàn ch nh t i khu v c ô th , khu v c nông thôn và các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t . 2. Quy ch này ư c áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng liên quan n vi c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch trên lãnh th Vi t Nam. Chương 2. N I DUNG QUY CH M B O AN TOÀN C P NƯ C i u 3. K ho ch c p nư c an toàn K ho ch c p nư c an toàn là các bư c tri n khai th c t th c hi n c p nư c an toàn và hi u qu , nh m m b o t ư c các m c ích và yêu c u cơ b n sau ây: 1. Duy trì áp l c c p nư c. 2. Cung c p n nh lư ng nư c yêu c u. 3. m b o ch t lư ng nư c t tiêu chuNn quy nh. 4. Gi m thi u nguy cơ và qu n lý r i ro toàn di n t ngu n nư c qua các công o n thu nư c, x lý, d tr , phân ph i n khách hàng s d ng nư c. 5. Có k ho ch i phó i v i các s c b t ng có th x y ra nh m m b o cung c p d ch v c p nư c t ch t lư ng, liên t c và hi u qu . 6. Gi m các b nh t t qua ư ng nư c, phòng ng a d ch b nh, nâng cao ch t lư ng cu c s ng, b o v t t hơn s c kh e c ng ng và góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i. i u 4. Trách nhi m xây d ng k ho ch c p nư c an toàn ơn v c p nư c có trách nhi m so n th o n i dung k ho ch c p nư c an toàn, xây d ng l trình tri n khai k ho ch c p nư c an toàn phù h p theo i u ki n c th c a h th ng c p nư c t i a phương mình. i u 5. N i dung c a k ho ch c p nư c an toàn K ho ch c p nư c an toàn bao g m các n i dung cơ b n sau: 1. Thành l p i ngũ cán b th c hi n k ho ch c p nư c an toàn. a) Quy nh các yêu c u v i ngũ cán b ch u trách nhi m xây d ng, th c hi n và duy trì k ho ch c p nư c an toàn, áp ng các yêu c u cơ b n sau:
  3. - Có chuyên môn k thu t và kinh nghi m qu n lý, v n hành h th ng c p nư c; - Có năng l c và m nh n ư c vi c xây d ng, th c hi n và duy trì k ho ch c p nư c an toàn; - Có hi u bi t v h th ng t ch c và các quy trình chuy n t k ho ch thành hành ng, các chương trình t p hu n và nâng cao nh n th c, theo dõi và báo cáo; - Có hi u bi t v các m c tiêu s c kh e c n ph i t ư c; - Có hi u bi t v môi trư ng pháp lý. b) Thành ph n, cơ c u c a i ngũ cán b tùy thu c vào tình hình th c hi n c a t ng ơn v , bao g m: - Các cán b chuyên trách; - Các cán b kiêm nhi m; - Các cán b t các cơ quan bên ngoài ơn v c p nư c, các chuyên gia c l p. 2. Biên so n tài li u mô t h th ng c p nư c, khách hàng s d ng nư c a) Mô t chi ti t h th ng c p nư c t ngu n nư c n khách hàng s d ng nư c, yêu c u v ch t lư ng nư c và các tiêu chuNn ch t lư ng d ch v khác bao g m các n i dung cơ b n sau: - Ngu n nư c; - Lưu tr nư c; - X lý nư c; - V n chuy n và phân ph i nư c; - Khách hàng s d ng nư c; - Các yêu c u v ch t lư ng nư c s ch s d ng cho m c ích sinh ho t (ăn u ng, v sinh c a con ngư i) và ch t lư ng nư c s ch s d ng cho các m c ích khác; - Các yêu c u khác v ch t lư ng d ch v c p nư c theo quy nh (tính liên t c, lưu lư ng, áp l c nư c …); - Nh ng yêu c u riêng c a khách hàng i v i vi c cung c p nư c; - Các lo i hóa ch t cho thêm vào nư c. b) Xác nh ph m vi c p nư c, khách hàng s d ng nư c bao g m khách hàng hi n t i cũng như khách hàng d ki n tiêu th nư c. 3. Thi t l p sơ quy trình công ngh h th ng c p nư c Xem xét toàn di n h th ng c p nư c, l p sơ quy trình công ngh toàn h th ng, bao g m: ngu n nư c, v trí thu nư c, quy trình x lý, v n chuy n, phân ph i nư c, các công trình i u hòa, d tr nư c. 4. Xác nh, ánh giá và s p x p th t ưu tiên các nguy cơ r i ro có th x y ra i v i h th ng c p nư c
  4. a) Xác nh các nguy cơ r i ro có th x y ra ngay t i ngu n nư c; b) Xác nh các nguy cơ r i ro có th x y ra v m t hóa h c, lý h c và sinh h c t i t ng bư c theo quy trình, cũng như các nguy cơ r i ro i v i vi c c p nư c liên t c, m b o lưu lư ng và áp l c trong m ng lư i c p nư c; c) Phân tích và ánh giá các nguy cơ r i ro xác nh th t ưu tiên c n áp d ng các bi n pháp ki m soát, phòng ng a; d) Quy nh phương pháp xác nh, phân tích và ánh giá các nguy cơ r i ro. 5. Xác nh các bi n pháp ki m soát phòng ng a nguy cơ r i ro a) Trên cơ s phân tích, ánh giá, xác nh th t ưu tiên các nguy cơ r i ro, ti n hành rà soát các bi n pháp ki m soát hi n ang áp d ng, xác nh các bi n pháp ki m soát, phòng ng a b sung nh m m b o c p nư c an toàn; b) Xây d ng k ho ch tri n khai áp d ng các bi n pháp ki m soát phòng ng a nh m lo i b nguy cơ r i ro, m b o an toàn c p nư c và nâng cao ch t lư ng c a d ch v c p nư c theo t ng giai o n. K ho ch này bao g m c vi c xác nh các bư c và phương th c th c hi n, các ngu n l c (nhân l c, tài chính, k thu t) c n thi t, k c các ngu n l c trong và ngoài ơn v c p nư c. 6. Quy nh các chuNn m c ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các bi n pháp ki m soát phòng ng a a) H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000; b) K ho ch c p nư c an toàn; c) Các yêu c u v ch t lư ng nư c, lưu lư ng, tính liên t c, áp l c c p nư c. 7. Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các bi n pháp ki m soát phòng ng a các nguy cơ r i ro và xây d ng các tiêu chí ánh giá vi c tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn a) M c ích - Nh m m b o nư c s ch ư c s n xu t và phân ph i n khách hàng s d ng nư c áp ng các yêu c u quy nh v ch t lư ng cũng như v lưu lư ng, áp l c và s liên t c; - K ho ch c p nư c an toàn ư c th c hi n úng theo n i dung ã ư c phê duy t. b) N i dung - Theo dõi liên t c ch t lư ng nư c và các tiêu chuNn ch t lư ng d ch v khác; - Ki m tra ánh giá hi u qu ho t ng c a h th ng c p nư c; - Th c hi n chương trình ánh giá cl p ki m tra và ánh giá vi c tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn; - Xây d ng các tiêu chí ánh giá vi c tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn. 8. Xây d ng và tri n khai các chương trình ph tr a) Chương trình b o dư ng phòng ng a, nh m nâng cao hi u qu làm vi c c a h th ng, tăng tu i th ph c v c a các công trình và thi t b , ngăn ng a và gi m thi u r i ro, s c ;
  5. b) V sinh cá nhân và v sinh môi trư ng nh m tránh các m i nguy h i có th xâm nh p vào nư c; c) ào t o và nâng cao nh n th c cán b và công nhân v c p nư c an toàn như t p hu n c p nư c an toàn, nâng cao trình tay ngh , ào t o m r ng … 9. Thi t l p quy trình ng phó trong qu n lý c a ơn v c p nư c a) M c ích - ng phó v i s bi n i x y ra trong i u ki n v n hành thông thư ng; - ng phó v i s bi n i x y ra trong i u ki n v n hành có s c , m t ki m soát và tình hu ng khNn c p. b) Quy trình ng phó t p trung vào các n i dung cơ b n sau - Phát hi n s c ; - m b o thông tin, liên l c k p th i, liên t c, úng i tư ng; - Xác nh nguyên nhân s c ; - Xác nh các hành ng c n ti n hành ng phó v i s c ; - Th c hi n các hành ng ng phó; - Xác nh h u qu trư c m t và lâu dài; - Gi i trình, báo cáo; - Lưu tr thông tin, s li u v s c và các bi n pháp kh c ph c. 10. L p h th ng tài li u, h sơ, t ch c thông tin liên l c a) Thi t l p h th ng tài li u, các văn b n và thông tin liên quan n công tác c p nư c an toàn; b) Xây d ng h th ng và quy trình ki m soát tài li u; c) Thi t l p h th ng qu n lý h sơ và h tr lưu gi h sơ; d) nh kỳ rà soát các tài li u, văn b n và ch nh s a khi c n thi t; ) Lưu gi h sơ, qu n lý tài li u có th ti n hành ánh giá c l p ho c tra c u, cung c p thông tin k p th i khi có s c x y ra i v i h th ng c p nư c; e) Xây d ng cơ ch ti p nh n và x lý k p th i các khi u n i c a khách hàng, c ng ng. i u 6. Phê duy t n i dung k ho ch c p nư c an toàn ơn v c p nư c phê duy t n i dung k ho ch c p nư c an toàn sau khi có ý ki n th ng nh t c a y ban nhân dân ã ký Th a thu n th c hi n d ch v c p nư c v i ơn v mình. i u 7. Kinh phí tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn
  6. Kinh phí tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn do ơn v c p nư c l p và ư c tính vào giá cư c theo quy nh. i u 8. Trách nhi m x lý s c , khôi ph c c p nư c an toàn Khi có s c , ơn v c p nư c có trách nhi m x lý s c , khôi ph c và cung c p n nh d ch v c p nư c cho khách hàng s d ng nư c v ch t lư ng nư c, áp l c, lưu lư ng và tính liên t c theo các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t hi n hành và các quy nh riêng c a h p ng d ch v c p nư c ã ký k t. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan 1. y ban nhân dân các c p a) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng s n xu t và cung c p nư c s ch an toàn n ngư i tiêu dùng trong ph m vi a bàn do mình qu n lý; quy nh ch c năng, nhi m v , phân công, phân c p qu n lý cho các cơ quan chuyên môn và y ban nhân dân các c p do mình qu n lý tri n khai th c hi n quy ch m b o an toàn c p nư c. b) y ban nhân dân các qu n, huy n, xã, phư ng có trách nhi m h tr , t o i u ki n và t ch c giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ch m b o an toàn c p nư c c a ơn v c p nư c trên a bàn do mình qu n lý nh m b o m k ho ch c p nư c an toàn ư c th c hi n theo úng n i dung và l trình ã ư c phê duy t, nư c s ch ư c s n xu t và phân ph i n khách hàng áp ng các yêu c u quy nh v ch t lư ng, lưu lư ng, áp l c và s liên t c. 2. S Xây d ng S Xây d ng là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh t ch c và ch o th c hi n Quy ch m b o an toàn c p nư c trên a bàn, theo dõi, t ng h p, ánh giá, báo cáo tình hình tri n khai và rút kinh nghi m th c hi n. 3. ơn v c p nư c - T ch c l p và phê duy t k ho ch c p nư c an toàn; - Tri n khai th c hi n k ho ch c p nư c an toàn theo úng l trình và n i dung ã ư c l p và phê duy t. Liên t c cung c p lư ng nư c yêu c u, duy trì áp l c c p nư c, m b o ch t lư ng nư c t tiêu chuNn quy nh; - xu t các bi n pháp qu n lý các ngu n ô nhi m và ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý các trư ng h p làm ô nhi m ngu n nư c, thông báo tình hình ch t lư ng nư c trên các phương ti n thông tin i chúng; - Xác nh ranh gi i, l p t bi n báo, t ch c b o v an toàn ngu n nư c, h th ng c p nư c, phát hi n và ngăn ch n k p th i, ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý các hành vi xâm ph m, gây m t an toàn cho ho t ng c p nư c trên a bàn do mình qu n lý; - Nghiên c u l a ch n các ngu n nư c khai thác lâu dài và công ngh x lý phù h p theo t ng giai o n, nh m m b o cung c p d ch v c p nư c t ch t lư ng hi u qu ;
  7. - Tham gia tuyên truy n v n ng, nâng cao nh n th c c a ngư i dân v b o v ngu n nư c và môi trư ng. Ph i h p v i các trư ng h c t ch c các bu i ào t o ngo i khóa gi i thi u cho h c sinh, sinh viên ý nghĩa và t m quan tr ng c a nư c s ch và các v n b o v môi trư ng. - Báo cáo nh kỳ tình hình tri n khai th c hi n quy ch b o m an toàn c p nư c. 4. Các t ch c, cá nhân có liên quan Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v c p nư c ng th i phát hi n, ngăn ch n và ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m quy ch b o m an toàn c p nư c; ki n ngh các bi n pháp b o m vi c th c hi n quy ch này. i u 10. Thanh tra, ki m tra y ban nhân dân các c p và các cơ quan chuyên môn căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n Quy ch m b o an toàn c p nư c trên a bàn do mình qu n lý theo các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 11. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n Quy ch n u g p khó khăn, vư ng m c, ngh ph n nh k p th i v B Xây d ng hư ng d n ho c s a i, b sung. i u 12. Giao C c H t ng K thu t ch trì, ph i h p v i cơ quan ch c năng có liên quan theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. B TRƯ NG Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản