Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 16/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C QU N LÝ KHÁM, CH A B NH THU C B Y T . B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh, B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng. 1. C c Qu n lý Khám, ch a b nh là C c qu n lý chuyên ngành, thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trong c nư c. 2. C c Qu n lý Khám, ch a b nh có tư cách pháp nhân, có con d u và có tài kho n riêng, tr s t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì ho c ph i h p xây d ng, s a i, b sung lu t, pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v lĩnh v c khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trình các c p có thNm quy n ban hành. 2. Ch trì ho c ph i h p xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các chương trình, d án liên quan n khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trình các c p có thNm quy n phê duy t. 3. Ch trì xây d ng tiêu chuNn k thu t qu c gia trình c p có thNm quy n công b ; xây d ng các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t
  2. qu c gia v lĩnh v c khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trình B trư ng B Y t ban hành. 4. Tham gia xây d ng chính sách vi n phí, b o hi m y t , cơ ch t ch và các chính sách khác trong khám b nh, ch a b nh; ch o, hư ng d n t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách ó. 5. Tham gia xây d ng các quy nh v i u ki n, tiêu chuNn, thành l p, sáp nh p, t ch c l i, gi i th các cơ s khám, ch a b nh. 6. Ph i h p xây d ng các tiêu chuNn phân h ng các cơ s khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n; Tham gia phân h ng i v i các cơ s trên tr c thu c B Y t . 7. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n lu t, pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các quy nh chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia i v i các cơ s khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n. 8. Ch o, hư ng d n, ki m tra công tác qu n lý s d ng thu c h p lý an toàn trong ch a b nh, bao g m: ho t ng c a H i ng thu c và i u tr ; công tác kê ơn, s d ng thu c; Ch trì xây d ng danh m c thu c ch y u s d ng trong các cơ s khám, ch a b nh. 9. Ch trì ho c ph i h p thNm nh các i u ki n cho phép ng d ng các k thu t m i, k thu t cao, k thu t l y ghép mô, b ph n cơ th ngư i trong các cơ s khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng theo quy nh c a pháp lu t. 10. ThNm nh và c p, ình ch , thu h i ch ng ch hành ngh cho ngư i hành ngh y tư nhân, gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân i v i hình th c b nh vi n tư nhân, k c b nh vi n có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 11. Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c qu n lý ch t th i y t , ch ng nhi m khuNn và công tác b o v môi trư ng trong các cơ s khám, ch a b nh. 12. Ch o các cơ s khám, ch a b nh t ch c ng c u, ti p nh n và i u tr n n nhân trong các v d ch b nh, thiên tai, th m ho . 13. Ch o và t ch c tri n khai các chương trình, d án m c tiêu y t qu c gia theo s phân công c a B trư ng. 14. Làm u m i t ch c các h i ng chuyên môn gi i quy t các v n v chuyên môn, k thu t trong khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n. 15. Tham gia, ch o, hư ng d n các ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n.
  3. 16. Ch o, hư ng d n, b i dư ng nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v cho cán b qu n lý trong lĩnh v c khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n. 17. Ch o, hư ng d n th c hi n c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c khám ch a b nh, tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý khám ch a b nh. 18. Th ng kê s li u ho t ng khám, ch a b nh, xây d ng h cơ s d li u v khám, ch a b nh. 19. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 20. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo s phân công ho c u quy n c a B trư ng B Y t . i u 3. T ch c và cơ ch ho t ng 1. Lãnh o C c. Lãnh o C c Qu n lý Khám, ch a b nh g m C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c. a) Văn phòng C c (T ch c, hành chính, qu n tr , k toán) b) Phòng Nghi p v và pháp ch ; d) Phòng Ph c h i ch c năng và giám nh; ) Phòng i u dư ng và Ti t ch ; e) Phòng Hành ngh y ngoài công l p; g) ơn v s nghi p: Trung tâm phát tri n năng l c qu n lý khám, ch a b nh. 3. Cơ ch ho t ng a) C c Qu n lý Khám, ch a b nh ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, các Phòng và các ơn v s nghi p thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c
  4. ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a Văn phòng, các Phòng và ơn v s nghi p thu c C c do C c trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o Văn phòng, các Phòng và các ơn v s nghi p thu c C c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Yt ; d) Các ch c danh lãnh o C c, Văn phòng, các Phòng và ơn v s nghi p thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a C c Qu n lý Khám, ch a b nh ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng. i u 4. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các C c trư ng, các V trư ng c a B Y t , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản