Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 16/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S XÂY D NG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a liên B : Xây d ng – N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c ngành xây d ng t i a phương; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng thành ph Hà N i t i T trình s 959/TTr- SXD ngày 09 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình ngày 23 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh v trí, ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Xây d ng thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Xây d ng thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn c a UBND thành ph , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng. S Xây d ng thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph Hà N i th c hi n qu n lý nhà nư c v xây d ng, tham gia qu n lý xây d ng theo quy ho ch; v t li u xây d ng; nhà và công s ; h t ng k thu t ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao (bao g m: k t c u h t ng k thu t ô th : c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, chi u sáng, công viên cây xanh, nghĩa
 2. trang, rác th i ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao); phát tri n ô th ; kinh doanh b t ng s n. 2. Nhi m v và quy n h n a) Trình UBND thành ph : a.1) Các quy t nh, ch th , văn b n quy nh v vi c phân công, phân c p, y quy n qu n lý nhà nư c các lĩnh v c thu c ngành xây d ng trong ph m vi trách nhi m, thNm quy n c a UBND thành ph ; a.2) Các quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, chương trình, d án công trình quan tr ng thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, quy ho ch vùng, các quy ho ch phát tri n ngành, chuyên ngành c a c nư c; a.3) Chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn thành ph , m b o phù h p v i m c tiêu và n i dung chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c c a UBND thành ph ; a.4) Các văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, c p Phó c a các ơn v tr c thu c S ; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Qu n lý ô th qu n, huy n trên cơ s các văn b n quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; b) Trình Ch t ch UBND thành ph : b.1) Các quy t nh, ch th , văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph liên quan t i các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; b.2) Quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. b.3) Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy ho ch phát tri n, k ho ch, chương trình, d án ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; c) V th c hi n các văn b n pháp lu t và công tác pháp ch : c.1) Hư ng d n, tri n khai, ki m tra ánh giá và t ng h p tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch , chính sách, các quy chuNn, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S m b o tính th ng nh t, hi u l c và hi u qu trong ph m vi toàn thành ph ; c.2) Ch trì so n th o ho c ph i h p v i các ngành, các c p so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t m i ho c b sung, s a i các văn b n liên quan n các lĩnh v c thu c ch c năng c a S Xây d ng trình UBND thành ph xem xét ban hành ho c y quy n cho Giám c S Xây d ng ban hành;
 3. c.3) Nghiên c u, xu t UBND thành ph , B Xây d ng xem xét i u ch nh, s a i ho c bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t v th c hi n các ch chính sách c a ngành xây d ng khi không còn phù h p; c.4) Trình UBND thành ph chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao; c.5) T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; c.6) Xây d ng, trình UBND thành ph ban hành các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá, phí, giá d ch v h t ng k thu t chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; d) V quy ho ch, k ho ch: d.1) Tham mưu trình UBND thành ph v chi n lư c phát tri n ngành và chuyên ngành, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án, án thu c các lĩnh v c qu n lý c a S , ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; d.2) Nghiên c u, xây d ng trình UBND thành ph phê duy t ho c giúp UBND thành ph trình c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch ngành và chuyên ngành h t ng k thu t ô th (bao g m: k t c u h t ng ô th , c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, chi u sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác th i ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao) phù h p v i chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; d.3) xu t và tham gia thNm nh i v i các chương trình, d án u tư xây d ng (k c u tư nư c ngoài); t ch c th c hi n theo trách nhi m ư c phân công sau khi chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t; d.4) xu t và tham gia thNm nh i v i các chương trình, tài nghiên c u i u tra cơ b n, khoa h c công ngh thu c ch c năng c a S và m t s lĩnh v c qu n lý ô th theo quy nh c a UBND thành ph ; d.5) Giúp UBND thành ph t ch c th c hi n nh ng quy nh trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c nhi m v c a S Xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình; rà soát, ki n ngh , xu t i u ch nh các quy nh phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; d.6) Giúp UBND thành ph xây d ng các chương trình, k ho ch, án, ch tiêu phát tri n nhà dài h n, 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph theo t ng giai o n; d.7) T ch c l p, thNm nh, trình UBND thành ph phê duy t ho c phê duy t theo y quy n c a UBND thành ph các án quy ho ch thu c lĩnh v c h t ng k thu t theo phân c p, hư ng d n vi c t ch c th c hi n sau khi án ư c phê duy t;
 4. d.8) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c l p, thNm nh, trình UBND thành ph phê duy t quy ho ch phát tri n h th ng công s các cơ quan hành chính nhà nư c, tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c c a các cơ quan, t ch c chính tr – xã h i, các ơn v s nghi p công l p trên a bàn thành ph ; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; ) V xây d ng: .1) Tham gia qu n lý xây d ng theo quy ho ch: qu n lý và c p gi y phép xây d ng theo s phân công, y quy n c a UBND thành ph , thu h i gi y phép theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a UBND thành ph ; hư ng d n UBND c p qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n trong vi c c p phép xây d ng, qu n lý sau khi c p phép, thu h i gi y phép xây d ng thu c thNm quy n c a UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n; .2) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho Thanh tra xây d ng qu n, huy n; theo dõi t ng h p tình hình qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i; ôn c, ph i h p v i chính quy n các c p, các cơ quan c p phép và Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n x lý các trư ng h p vi ph m tr t t xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và yêu c u c a thành ph ; .3) Công tác tư v n, kh o sát, thi t k công trình: tham mưu và giúp UBND thành ph trong vi c th ng nh t qu n lý nhà nư c công tác tư v n, kh o sát, thi t k công trình xây d ng trên a bàn thành ph ; .4) Qu n lý và t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng công trình theo quy nh và phân công, y quy n c a UBND thành ph ; T ch c hư ng d n, ki m tra nh kỳ các ơn v ư c UBND thành ph y quy n và phân c p thNm nh thi t k cơ s , hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh thi t k k thu t, d toán các công trình thu c các d án u tư xây d ng do thành ph qu n lý và t ng h p tình hình báo cáo nh kỳ ho c t xu t cho UBND thành ph ; .5) Qu n lý nhà nư c theo ch c năng, nhi m v ư c UBND thành ph giao i v i các d án xây d ng khu ô th m i trên a bàn thành ph trong giai o n th c hi n u tư xây d ng n khi bàn giao ưa vào s d ng và b o hành các công trình; .6) V qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: - Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph ; - T ch c ki m tra nh kỳ, t xu t vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn theo phân c p; - Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo phân c p c a thành ph ;
 5. - T ch c hư ng d n th c hi n vi c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, giám nh các s c công trình xây d ng trên a bàn theo quy nh c a Nhà nư c; - Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng ki m tra và c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; - Hư ng d n qu n lý, giám sát k thu t, ch t lư ng xây d ng các công trình, h ng m c công trình xây d ng h t ng k thu t trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; - L p k ho ch, t ch c th c hi n ki m tra nh kỳ và t xu t các công trình xây d ng h t ng k thu t trên a bàn thành ph ; - Xây d ng quy trình k thu t chuyên ngành trình c p có thNm quy n phê duy t, áp d ng cho các lĩnh v c: thu gom, v n chuy n rác, x lý rác th i; n o vét bùn c ng, mương, sông; qu n lý, v n hành èn ư ng; tr ng hoa, th m c , c t, t a cây xanh, cây bóng mát; - Ch o các ơn v qu n lý, s d ng các công trình h t ng k thu t, t ch c th c hi n b o trì theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; .7) Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo quy nh c a nhà nư c, theo s phân công, y nhi m c a UBND thành ph : - Ph i h p v i các ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND thành ph trong vi c t ch c xây d ng và công b các nh m c xây d ng cho các công trình, công vi c c thù c a thành ph ; - Ph i h p v i các ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND thành ph trong vi c hư ng d n l p và qu n lý giá xây d ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph ; - Tham gia v i các ngành có liên quan ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trên a bàn; - Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các cơ ch , chính sách phát tri n và qu n lý các d ch v v h t ng k thu t; hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí các d ch v v h t ng k thu t; .8) Qu n lý ho t ng xây d ng trên a bàn: - Qu n lý, c p các ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng theo quy nh c a Nhà nư c và y quy n c a B Xây d ng, g m: ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình, ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng, k sư nh giá xây d ng, ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n… theo quy nh; - Th c hi n ki m tra nh kỳ, t xu t các cơ s ào t o trong vi c ch p hành các quy nh v ào t o và c p gi y ch ng nh n ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng, môi gi i b t ng s n, nh giá b t ng s n theo quy nh c a B Xây d ng;
 6. - Th ng kê, t ng h p các ch ng ch hành ngh ã c p và thu h i trên a bàn, báo cáo B Xây d ng; - Qu n lý và c p gi y phép th u xây d ng, tư v n xây d ng cho các nhà th u nư c ngoài trúng th u xây d ng, tư v n xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh pháp lu t; .9) Tham gia t ch c giám nh tư pháp v xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh; e) V v t li u xây d ng: e.1) Giúp UBND thành ph xây d ng và ban hành cơ ch chính sách qu n lý, phát tri n công nghi p v t li u xây d ng; e.2) Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n v t li u xây d ng trên a bàn thành ph (bao g m s n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng) trình UBND thành ph phê duy t, ban hành, t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; e.3) Theo dõi, t ng h p tình hình u tư khai thác, s n xu t v t li u xây d ng c a các t ch c, cá nhân trên a bàn theo s y quy n và phân công c a UBND thành ph ; e.4) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n qu n lý ch t lư ng v t li u và c u ki n v t li u xây d ng s d ng trong các công trình theo quy nh c a B Xây d ng; e.5) Hư ng d n, ki m tra vi c s d ng v t li u h p chuNn trong các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a thành ph ; g) V nhà và công s : g.1) Qu n lý nhà , công th , tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c do thành ph qu n lý; hư ng d n vi c qu n lý, khai thác, s d ng và phát tri n qu nhà , công th ư c giao qu n lý theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c a B Xây d ng và phân c p c a UBND thành ph ; hư ng d n vi c th c hi n ch b o hành, b o trì nhà công v , nhà thu c s h u nhà nư c do thành ph qu n lý; g.2) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c i u tra, th ng kê, l p danh b i u tra v di n tích, tình tr ng phân lo i, m c ích s d ng và chuy n d ch s h u nhà c a cơ quan, ơn v , t ch c trên a bàn thành ph ; hư ng d n UBND các qu n, huy n làm th t c chuy n d ch s h u nhà trên a bàn qu n, huy n; g.3) Hư ng d n và t ch c vi c ti p nh n qu nhà t qu n c a Trung ương và thành ph th ng nh t qu n lý, t ch c và ti n hành th t c mua bán, cho thuê nhà theo quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; g.4) Ch o, hư ng d n, ki m tra UBND các qu n, huy n th c hi n ánh bi n s nhà trên a bàn thành ph ;
 7. g.5) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ch o và th c hi n các gi i pháp, chính sách qu n lý th ng nh t các ho t ng kinh doanh b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; g.6) Là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o thành ph v chính sách t và nhà, Ban i u hành chương trình phát tri n nhà thành ph , H i ng bán nhà thành ph và H i ng 297 thành ph ; g.7) Tham gia nh giá các lo i nhà, t trên a bàn thành ph theo khung giá, nguyên t c, phương pháp nh giá các lo i nhà, t c a Nhà nư c; g.8) Xây d ng, trình UBND thành ph ban hành các tiêu chuNn xây d ng nhà , công s , tr s làm vi c; ban hành quy nh v tiêu chí phân lo i, thi t k i n hình, quy ch qu n lý, s d ng, ch b o hành, b o trì nhà , công s , tr s làm vi c c a các cơ quan, t ch c chính tr – xã h i, các ơn v s nghi p công l p trên a bàn thành ph ; g.9) Căn c tiêu chuNn s d ng nhà công v do Chính ph ban hành, ch trì, ph i h p v i S Tài chính xây d ng, trình UBND thành ph ban hành khung giá cho thuê nhà công v , khung giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i áp d ng cho t ng th i kỳ phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; g.10) Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư xây d ng các tiêu chí i u tra, th ng kê, ánh giá v nhà ; ch o, hư ng d n công tác i u tra, th ng kê, ánh giá nh kỳ v nhà ; hư ng d n vi c xây d ng, qu n lý cơ s d li u và cung c p thông tin v nhà , công s , tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c; t ng h p, công b nh kỳ 5 năm thông tin v nhà trên a bàn thành ph ; g.11) C p Gi y ch ng nh n và hư ng d n, ki m tra UBND các qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t, s h u công trình xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; h) Qu n lý h t ng k thu t ô th : h.1) Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c v qu n lý h th ng công trình h t ng k thu t trên a bàn, g m: h th ng c p nư c sinh ho t, thoát nư c, h th ng èn chi u sáng công c ng, v sinh ô th (thu gom, v n chuy n, x lý rác th i), công viên, cây xanh ô th , vư n thú; cơ s h t ng k thu t trên a bàn thành ph theo quy nh c a nhà nư c; h.2) Nghiên c u, xây d ng các cơ ch chính sách trình UBND thành ph ban hành khuy n khích, thu hút xã h i hóa trong công tác u tư, qu n lý, phát tri n d ch v công c ng: c p nư c sinh ho t, thoát nư c, h th ng èn chi u sáng công c ng; v sinh ô th (thu gom, v n chuy n, x lý rác th i); công viên, cây xanh ô th , vư n hoa, vư n thú nh m ti t ki m ngân sách u tư c a Nhà nư c và thành ph ; h.3) Giúp UBND thành ph ti n hành t ch c u th u, giao th u ho c t hàng, ki m tra, thanh quy t toán tài chính cho các nhà th u v th c hi n d ch v công c ng: c p nư c, thoát nư c, thu gom x lý rác th i, công viên, vư n thú, ươm tr ng, duy trì cây
 8. xanh bóng mát, duy trì chi u sáng công c ng và các d ch v công c ng khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; h.4) Giúp UBND thành ph th lý h sơ và c p phép ho c ư c UBND thành ph y quy n c p phép cho các t ch c, công dân trong vi c c t cây, t a cành, ch t h , d ch chuy n cây xanh; c p gi y phép th a thu n thoát nư c th i vào h th ng thoát nư c, th a thu n i m u n i c p nư c sinh ho t; i) V phát tri n ô th : i.1) Giúp UBND thành ph ch o th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n ô th , các chương trình, d án tr ng i m c a thành ph v phát tri n ô th ã ư c Chính ph phê duy t; i.2) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các cơ ch , chính sách, gi i pháp v u tư xây d ng và phát tri n ô th ng b , các chính sách, gi i pháp qu n lý quá trình ô th hóa, các mô hình qu n lý ô th ; i.3) Hư ng d n, ki m tra các ho t ng u tư xây d ng và phát tri n ô th theo quy ho ch ã ư c duy t. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch khu ô th m i; i.4) Hư ng d n, ki m tra vi c khai thác, s d ng t xây d ng ô th theo quy ho ch xây d ng ô th ã ư c phê duy t; k) V kinh doanh b t ng s n: k.1) Giúp UBND thành ph trong vi c qu n lý ho t ng kinh doanh b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t; k.2) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a ch u tư d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t Khu công nghi p; k.3) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t trong ho t ng mua bán nhà, công trình xây d ng, ho t ng chuy n như ng các d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p; k.4) T ch c th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i, nh giá b t ng s n, qu n lý i u hành sàn giao d ch b t ng s n; c p ch ng ch nh giá b t ng s n; k.5) Trình UBND thành ph thành l p và qu n lý, v n hành h th ng thông tin v th trư ng b t ng s n và ho t ng kinh doanh b t ng s n; l) Qu n lý, khai thác thông tin, ng d ng ti n b khoa h c k thu t: l.1) Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng, lưu tr h sơ tài li u kh o sát, thi t k xây d ng, h sơ hoàn công công trình xây d ng và thông tin chuyên ngành xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t;
 9. l.2) Ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh và các S , ngành có liên quan th c hi n nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c – k thu t và công ngh m i trong ngành xây d ng, v t li u xây d ng; th c hi n các tài nghiên c u khoa h c có liên quan nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a ngành xây d ng, v t li u xây d ng thành ph ; l.3) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v ch c năng th c hi n và qu n lý ho t ng m ng thông tin và trang website c a S ; l.4) Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a các cơ quan Trung ương và thành ph ; m) V tài chính: ch trì ph i h p v i S N i v , S Tài chính hư ng d n, ki m tra cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p tr c thu c; qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph . Thu và s d ng các lo i phí, l phí thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t; n) Công tác t ch c b máy và cán b : n.1) Nghiên c u và ph i h p v i S N i v xu t UBND thành ph phương án ki n toàn t ch c b máy, s p x p b trí, b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n cán b , công ch c theo hư ng c i cách hành chính, hi u l c, hi u qu ; n.2) Trình UBND thành ph ban hành quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t; n.3) Quy ho ch và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng (k c trong và ngoài nư c) i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; xây d ng k ho ch tuy n d ng cán b , công ch c, viên ch c; n.4) Qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh pháp lu t và phân công, phân c p c a UBND thành ph ; o) V quan h i ngo i: th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và s phân công, y quy n c a UBND thành ph ; p) V thanh tra và ki m tra: th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t i v i các công trình h t ng k thu t, nhà và công s ; q) Th c hi n các nhi m v khác: - Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công; qu n lý ho t ng c a các t ch c s nghi p thu c S ;
 10. - Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c s nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi Chính ph ho t ng trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t; - Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND thành ph . 3. Cơ c u t ch c b máy và biên ch a) Lãnh oS : S Xây d ng thành ph Hà N i có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S . Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Xây d ng ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, luân chuy n, cách th c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch chính sách i v i Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v : b.1) Văn phòng; b.2) Thanh tra S ; b.3) Phòng T ch c – Cán b ; b.4) Ban 61/CP; b.5) Phòng ThNm nh; b.6) Phòng Qu n lý kinh t ; b.7) Phòng Pháp ch ; b.8) Phòng Phát tri n nhà; b.9) Phòng K ho ch – T ng h p; b.10) Phòng Qu n lý và c p phép xây d ng; b.11) Phòng Qu n lý nhà và kinh doanh b t ng s n;
 11. b.12) Phòng Qu n lý h t ng k thu t c p, thoát nư c; b.13) Phòng Qu n lý k thu t và giám nh ch t lư ng; b.14) Phòng Qu n lý h t ng k thu t môi trư ng và công trình ng m. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Xây d ng thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c) Các ơn v s nghi p: c.1) Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c; c.2) Ban Qu n lý d án xây d ng B o tàng Hà N i; c.3) Ban Qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p; c.4) Ban Qu n lý d án u tư xây d ng nhà tái nh cư; c.5) Ban Qu n lý d án h t ng ô th ; c.6) Ban Qu n lý d án thoát nư c Hà N i; c.7) Vi n Khoa h c công ngh và kinh t xây d ng Hà N i; c.8) Trung tâm Y t xây d ng Hà N i; c.9) Trung tâm Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng. Các ơn v s nghi p tr c thu c S Xây d ng do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a S Xây d ng thành ph Hà N i ư c UBND thành ph giao hàng năm. Giám c S Xây d ng căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng c a S theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Xây d ng, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 12. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Xây d ng; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP: Nguy n Th Th o - Như i u 4; - Báo Hà N i m i; - CVP; Công báo; - NC, TH, XD T, GTHT; - Lưu: Văn thư, NC1(2b)
Đồng bộ tài khoản