Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 16/2008/QĐ-UBND B n Tre, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH ĐƠN GIÁ THUÊ Đ T, THUÊ M T NƯ C TRÊN Đ A BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê đ t, thuê m t nư c; Căn c Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê đ t, thuê m t nư c; Căn c Thông tư s 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê đ t, thuê m t nư c; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy đ nh v đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c 1. Đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c 01 năm đư c tính b ng giá đ t theo m c đích s d ng đ t thuê do y ban nhân dân t nh ban hành nhân v i t l thuê đ t, thuê m t nư c đư c quy đ nh t i Ph l c kèm theo Quy t đ nh này. 2. Đơn giá thuê m t nư c 01 năm đư c tính b ng giá đ t bãi b i ven sông nhân t l thuê là 0,5%. 3. Đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c c a m i d án không thay đ i trong th i h n 5 năm. Sau khi h t th i h n 5 năm thì đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c đư c đi u ch nh l i cho th i gian ti p theo. 4. Ti n thuê đ t, thuê m t nư c 01 năm đư c tính trên cơ s đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c 01 năm nhân di n tích th c t thuê đ t (k c di n tích l gi i), thuê m t nư c. Ti n thuê đ t, thuê m t nư c đư c tính k t khi bàn giao đ t, m t nư c. Đi u 2. Trách nhi m c a S Tài chính, y ban nhân dân huy n, th xã 1. Giám đ c S Tài chính ch trì ph i h p v i các ngành liên quan xác đ nh đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c cho t ng d án c th đ i v i trư ng h p t ch c kinh t trong nư c, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê đ t, thuê m t nư c. 2. Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã quy t đ nh đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c cho t ng d án c th đ i v i h gia đình, cá nhân trong nư c thuê đ t, thuê m t nư c. Đi u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám đ c các s : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và Đ u tư; C c trư ng C c Thu ; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã; Th trư ng các s , ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b Quy t đ nh s 09/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành đơn giá thuê đ t, thuê m t nư c trên đ a bàn t nh B n Tre ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH
 2. Nguy n Th Thanh Hà PH L C T L THUÊ Đ T, THUÊ M T NƯ C TRÊN Đ A BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh B n Tre) I. Đ T PHI NÔNG NGHI P. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 1. Th xã B n Tre 01 Nguy n Đình Chi u Bùng binh Đ ng Kh i Phan Ng c Tòng 2% Phan Ng c Tòng Nguy n Trung Tr c 2% Nguy n Trung Tr c Nguy n Hu 2% Nguy n Hu C u Cá Lóc 2% C u Cá Lóc C ng An Hòa 2% C ng An Hòa C u Gò Đàng 2% C u Gò Đàng Ngã ba Phú Hưng 2% 02 Nguy n Hu Hùng Vương Hai Bà Trưng 2% Hai Bà Trưng Phan Đình Phùng 2% Phan Đình Phùng Nguy n Th Đ nh 2% Nguy n Th Đ nh H t ranh th xã 2% 03 Nguy n Trung Tr c Tr n đư ng 2% 04 Hùng Vương Nguy n Hu Phan Ng c Tòng 2% Phan Ng c Tòng Đ ng Kh i 2% Đ ng Kh i C u Ki n Vàng 2% C u Ki n Vàng C u B n Tre 2 2% C u B n Tre 2 B n phà Hàm Luông 2% 05 Lê L i Nguy n Hu Phan Ng c Tòng 2% Phan Ng c Tòng Nguy n Trãi 2% 06 Lê Quí Đôn Tr n đư ng 2% 07 Lý Thư ng Ki t Nguy n Trung Tr c Phan Ng c Tòng 2% Phan Ng c Tòng Nguy n Trãi 2% 08 Lê Đ i Hành Tr n đư ng 2% 09 L s 4 Tr n đư ng 2% 10 Phan Ng c Tòng Hùng Vương Nguy n Đình Chi u 2% Nguy n Đình Chi u Đư ng 3/2 2% 11 Nguy n B nh Khiêm Tr n đư ng 2% 12 Nguy n Trãi Tr n đư ng 2% 13 Nguy n Du Tr n đư ng 2%
 3. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 14 Nam kỳ Kh i nghĩa Tr n đư ng 2% 15 Đ ng Kh i C u B n Tre 1 Bùng binh 2% Bùng binh Tư ng đài Đ ng Kh i 2% C ng chào th xã Nút giao thông trung tâm 2% Nút giao thông trung tâm Đ n ngã tư Phú Khương 2% Ngã tư Phú Khương Ngã tư Tân Thành 2% 16 Đư ng 3 tháng 2 Tr n đư ng 2% 17 Hai Bà Trưng Nguy n Hu 30/4 2% 18 Tr n Qu c Tu n Tr n đư ng 2% 19 Lê Lai Tr n đư ng 2% 20 Đ ng Đa Tr n đư ng 2% 21 Chi Lăng 1 Tr n đư ng 2% 22 Chi Lăng 2 Tr n đư ng 2% 23 Cách m ng tháng 8 Bùng binh Đ ng Kh i Ngô Quy n 2% Ngô Quy n C u Nhà thương 2% 24 Đư ng 30 tháng 4 Đư ng 3/2 C ng chào 2% 25 Ngô Quy n Tr n đư ng 2% 26 Tán K Tr n đư ng 2% 27 Lãnh Binh Thăng Tr n đư ng 2% 28 Th Khoa Huân Tr n đư ng 2% 29 Phan Đình Phùng Tr n đư ng 2% 30 Đoàn Hoàng Minh C u Nhà thương H t ranh B nh vi n 2% Nguy n Đình Chi u H t ranh B nh vi n C u Bình Nguyên 2% Nguy n Đình Chi u C u Bình Nguyên Đư ng Đ ng Kh i 2% 31 Nguy n Th Đ nh Đ ng Kh i Nguy n Hu 2% Nguy n Hu L Th y Cai 2% L Th y Cai Ngã ba Phú Hưng 2% 32 Nguy n Văn Tư Ch ngã năm C u 1/5 2% C u 1/5 Ngã tư Bình Phú 2% Ngã tư Bình Phú B n phà Hàm Luông 1,5% 33 Hoàng Lam Tr n đư ng 2% 34 Trương Đ nh Tr n đư ng 2% 35 L C uM i Tr n đư ng 2% 36 Qu c l 60 C u B n Tre 2 (đư ng Giáp ranh Châu Thành 1,5% Hùng Vương)
 4. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 37 ĐT.885 Ngã ba Phú Hưng C u Ch t S y 2% 38 ĐT.884 Ngã tư Tân Thành C u Sân bay 1,5% C u Sân bay C u Sơn Đông 1,5% C u Sơn Đông H t ranh th xã 1% 39 ĐT.887 C u Cái C i Ngã ba vòng xoay c u 2% B n Tre 2 Ngã ba vòng xoay c u B n C u B n Tre 2 (phía M 1,5% Tre 2 Th nh An) Ngã ba vòng xoay c u B n C u Vĩ 1,5% Tre 2 C u Vĩ H t ranh th xã 1% 40 L Th y Cai Tr n đư ng 1,5% 41 L bãi rác Tr n đư ng 1% 42 L Phú Khương - phư ng Tr n đư ng 1,5% 8 43 L Phú Hào - Phú H u - Tr n đư ng 1% B Đ p 44 L đình Phú Hào Tr n đư ng 1% 45 L Vàm phư ng 7 - Bình T phư ng 7 H t ranh phư ng 7 1% Phú H t ranh Phư ng 7 H t ranh Bình Phú 1% 46 Đư ng phư ng 6 - Bình T phư ng 6 H t ranh phư ng 6 1,5% Phú H t ranh phư ng 6 H t ranh Bình Phú 1% 47 Đư ng phư ng 7 - Bình Ngã ba QL 60 H t ranh phư ng 7 1,5% Phú H t ranh phư ng 7 H t ranh Bình Phú 1% 48 L Sơn Đông - M Thành T Sơn Đông Đ n h t ranh Sơn Đông 1% 49 L 19/5 Tr n đư ng 1% 50 L Phú Nhu n - Nhơn Tr n đư ng 1% Th nh 51 L Gi ng Xoài Tr n đư ng 1% 52 L Ti u d án Ranh Sơn Phú C u Thơm 1,5% C u Thơm C u Trôm 1,5% C u Trôm C u Kinh 2% C u Kinh Ranh xã Nhơn Th nh 1,5% Ranh xã Nhơn Th nh L Phú Nhu n - Nhơn 1% Th nh 53 L c u Nhà Vi t T đư ng 887 C u Nhà Vi t 1% 54 L Th ng Nh t Tr n đư ng 2%
 5. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 55 Khu dân cư Ao Sen - ch Ô 1, 2, 3, 4, 6 2% Chùa Ô8 2% Ô 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2% 56 Khu dân cư Sao Mai Đư ng s 3, 5 1,5% Đư ng s 2 1,5% Đư ng s 1, 4 1,5% 57 Khu dân cư 225 Đư ng s 1, 2 1,5% Đư ng s 3, 4, 5 1,5% Đư ng s 6, 7, 8, 9 1,5% 2. HUY N CHÂU THÀNH 01 Qu c l 60 cũ B n phà R ch Mi u H t ranh Trư ng PTCS 1% T ranh Trư ng PTCS C ng s 3 1% Tân Th ch m i C ng s 3 Ngã tư huy n 1,5% Ngã tư huy n C u Ba Lai 1,5% C u Ba Lai Ngã ba Mũi Tàu 1,5% Ngã ba Mũi Tàu Ngã tư Tu n Đ u 1,5% Ngã tư Tu n Đ u C ng Ph binh 1,5% C ng Ph binh Giáp th xã 1,5% 02 Qu c l 60 m i C u R ch Mi u Tr m thu phí 1% Tr m thu phí H t ranh xã Tam Phư c 1,5% 03 ĐT.883 Ngã tư huy n Hư ng Bình Đ i 500m 1,5% Hư ng Bình Đ i 500m L ngang 1% L ngang C u An Hóa 1% 04 ĐT.884 Giáp Sơn Đông L vào Sơn Hòa 1% L vào Sơn Hòa Trên ngã ba Nhà máy 1% đư ng 500m Trên ngã ba Nhà máy Chùa s 1 Tiên Th y 1% đư ng 500m Chùa s 1 Tiên Th y C u Tre Bông 1% C u Tre Bông Nhà Văn hóa xã Tân Phú 1% 500m Nhà Văn hóa xã Tân Phú L nhà th trên c u ch 1% 500m Tân Phú L nhà th trên c u ch Cách B n phà Tân Phú 1% Tân Phú 100m Cách B n phà Tân Phú B n phà Tân Phú 1% 100m 05 ĐH.02 (HL.175) Ngã tư huy n Ngã tư QL 60 m i 1,5%
 6. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t Ngã tư QL 60 m i UBND xã An Khánh 1% UBND xã An Khánh C u Kinh Đi u 1% UBND xã Phú Túc Lên xu ng 500m 1% Các đo n còn l i 1% 06 ĐH.01 (HL.173) Ngã tư Tu n Đ u Lên xu ng 500m 1% Cách ngã tư Tu n Đ u Trung tâm gi ng cây tr ng 1% 500m phía Tam Phư c Trung tâm gi ng cây tr ng Ch Phư c H u 1% Cách ngã tư Tu n Đ u B nh vi n Tâm th n 1% 500m phía H u Đ nh B nh vi n Tâm th n Kênh Ch t S y 1% Các đo n còn l i 1% 07 ĐH.03 (HL.187) B n xe Tân Th ch C u Ch 1% C u Ch L vào C ng Giao Long 1% Ngã ba vào ch Tân Qu c l 60 m i 1% Th ch phía p Tân An Th Các đo n còn l i 1% 08 ĐH.04 (HL.188) Ngã 4 giáp QL.60 cũ Dư i Trư ng PTTH Châu 1% Thành A 100m Dư i Trư ng PTTH Châu L ngang 1% Thành A 100m Ngã tư UBND xã An Hóa L Bái L 1% Các đo n còn l i 1% 09 Khu quy ho ch ch Ba Lai 1,5% 10 L s 3 th tr n Tr n đư ng 1% 11 L Gi ng Da Đo n th tr n 1% Đo n Phú An Hòa 1% 12 L s 9 th tr n Tr n đư ng 1% 13 L s 11 th tr n Tr n đư ng 1% 14 L Đi p (Phú An Hòa) Tr n đư ng 1% 15 L ngang (An Phư c-Phú ĐT.885 ĐH.04 1% An Hòa) 16 L Chùa (Qư i Sơn) Tr n đư ng 1% 17 L vào c ng Tr n đư ng 1% 18 L An Hóa Tr n đư ng 1% 19 L bãi rác Tr n đư ng 1% 20 L Sơn Hòa Tr n đư ng 1% 21 L M Thành C u Hàm Luông Ngã ba UBND xã M 1% Thành
 7. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 22 L Thơ Ngã ba Thành Tri u Ngã ba Phú Túc 1% 23 L Tiên Th y Ngã ba Huy n đ i cũ L bà Bèo 1% 24 L Tú Đi n Giáp th xã Ngã tư ĐH.01 (l 173) 1% Ngã tư ĐH.01 (l 173) Ngã ba Phư c Th nh 1% 3. Huy n Th nh Phú 01 Dãy ph ch (dãy 1) Bưu đi n Ch cá cũ (dài 136m) 2% Ch cá cũ Nhà ông tư Th i 1,5% Dãy ph ch (dãy 2) Thư vi n Nhà ông Nguy n (dài 2% 292m) Nhà bà Nương Tr đi n s 21 (dài 203m) 1,5% 02 Đo n t ngã tư nhà th Dài 278m 1,5% đ n ngã ba nhà ông Nguy n 03 T t p th Ngân hàng đ n Dài 357m 1% ngã ba bà C u 04 Ngã ba bà C u đ n ngã Dài 524m 1,5% tư nhà th 05 Đo n t ngã ba Bà C u Dài 1.064m 1,5% đ n Xí nghi p nư c đá 06 Đo n t Xí nghi p nư c Dài 180m 1% đá đ n ngã tư B n Sung 07 Đo n t ngã tư nhà th Dài 476m 1,5% đ n ngã tư Cây Da 08 Đo n t ngã tư Cây Da Dài 718m 1% đ n ngã tư B n Sung 09 Đo n t ngã tư Cây Da Dài 328m 1,5% đ n ngã tư b n xe 10 Đo n t ngã tư Cây Da Dài 206m 1% đ n c u chùa Bình Bát 11 C u chùa Bình Bát đ n tr i Dài 200m 1% giam 12 Đo n t ngã ba Tam quan Dài 406m 1,5% đ n UBND th tr n 13 Đo n t ti m vàng Vũ Lan Dài 234m 1% đ n đ u l Th y s n (Chi c c Thu ) 14 Đo n t ti m Nghĩa Hưng Dài 168m 1% đ n c ng chùa Bình Bát 15 Đo n t tr đi n s 21 đ n Dài 791m 1% tr m h th th y s n 16 Đo n t ngã tư b n xe Dài 618m 1% đ n Trư ng cua Bình Th nh 17 Đo n t nhà ông Đ đ n Dài 210m 1%
 8. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t nhà bà Hai Lý 18 Đo n t ngã tư nhà th Dài 240m 1% đ n nhà ch Phú 19 T c a hàng nông s n cũ Dài 150m 1% đ n đư ng tr i giam 20 Xã Đ i Đi n - ĐH.24 C ng chào xã Phú Khánh H t Tr m Y t Đ i Đi n 1% (dài 588m) 21 Xã Tân Phong - QL57 Nhà Phan Văn Ân H t nhà Phan Văn Năm 1,5% (dài 515m) Nhà Phan Văn Năm Đ u l Cái L c (dài 315m) 1% Nhà Phan Văn Ân L dal nhà sáu Quí (dài 1% 170m) ĐH.24 (HL.24) Đ u c u Tân Phong L m i (đư ng b y 1% Phong) (dài 300m) ĐH.24 (HL.24) Tr m Y t C ng sáu Anh (dài 220m) 1% 22 Xã Phú Khánh - ĐH.24 L dal nhà Tr n Bá Hùng H t Trư ng M u giáo 1% trung tâm (dài 400m) 23 Xã Qư i Đi n - QL.57 L Kho b c (nhà th ) H t trư ng PTCS (dài 1% 690m) 24 Xã M Hưng - ĐH.25 C ng UBND xã H t trư ng c p II (dài 1% (HL.11) 220m) M t đ p ch Gi ng Chùa Ranh đê bao (dài 330m) 1% - ĐH.25 Ranh UBND xã C ng hai T n (dài 280m) 1% 25 Xã An Th nh - ĐH.27 Đ u c u nhà th xã An Đ u ĐH.27 (HL.16) (dài 1% (HL.16) Th nh 120m) ĐH 27 (HL27) Đ u ĐH.27 (HL.27) Nhánh r l C ng Đá dài 1% 200m 26 Xã Bình Th nh M t ti n ch B n Sung 1% ĐH.25 (HL.25) QL.57 Giáp Trư ng m u giáo 1% Th nh L i (dài 600m) ĐH.25 (HL.25) đư ng vào Ngã tư chùa m i H t Trư ng ti u h c (dài 1% xã 1.260m) 27 Xã An Đi n - (HL.12 cũ) Ngã ba ĐH.29 (HL.29) m t H Tr n Văn Mai (dài 1% ti n ch 350m) ĐH.29 (HL.29) Ngã ba HL.12 (cũ) Cây xăng Phát Danh (dài 1% 350m) HL.12 (cũ) H Tr n Văn Mai C u Đ u Gi ng (dài 650m) 1% 28 Xã Giao Th nh ĐH.30 QL.57 Cu i Tr m Y t (dài 125m) 1% (HL.07) ĐH.30 (HL.07) Nhà tám Lư c L B L n 1% QL.57 C ng Trư ng c p III N a m t đ p Khém 1,5% Thuy n (dài 950m) Dãy sau ch Nhà Lê Văn Văn H t h Lê Văn Chánh (dài 1%
 9. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 150m) 4. Huy n Ch Lách 01 Hai dãy ph c p nhà l ng 2% ch 02 Hai dãy ph : Đ i thu th 2% tr n, phân ph i đi n, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - K ho ch 03 Dãy ph b sông Ch Nhà Võ Văn Thái (mư i H t nhà Toàn Phát, th a 2% Lách Vinh), th a s 148 (36) s 78 (36) 04 Qu c l 57 (ph n n i ô) Phòng Văn hóa -TDTT, H t ranh Trư ng c p II th 2% th a s 15 (35) tr n cũ Nhà ông Tr n Văn Tr QH ch , th a s 122 (35) 2% (ti m hàn Tư Tr ), th a s 99 (35) QH ch , th a s 122 (35) Giáp đ t ông Đ ng Y n 2% Xương (tư Xư ng), th a s 56 (39) H t ranh Trư ng c p II th Đ t Nguy n Phương L c 2% tr n cũ (photocopy Hoàng Linh), th a s 33 (39) Đ t Nguy n Phương L c Giáp đư ng s 11 2% (photocopy Hoàng Linh), th a s 33 (39) Đ t ông Huỳnh Phúc Th Giáp b n xe th tr n Ch 2% (đi n t Lê Bình), th a s Lách 58 (39) Đư ng s 11 H t đ t ông Đinh Văn Bé 1,5% (quán cháo v t Cai Bé), th a s 183 (30) B n xe th tr n Ch Lách, H t đ t ông Bùi Quang 1,5% th a s 19 (41) D u, th a s 3 (42) Giáp đ t ông Đinh Văn Bé Giáp đ t bà Ph m Th Li u 1,5% (quán cháo v t Cai Bé), (nhà tr Xuân Nhi), th a th a s 183 (30) s 141(30) Giáp đ t ông Bùi Quang H t đ t ông Huỳnh Văn 1,5% D u, th a s 3 (42) Mư i (mư i Cu c), th a s 5 (30) Giáp đ t bà Ph m Th Li u Giáp đư ng tránh QL.57, 1% (nhà tr Xuân Nhi), th a th a s 275 (31) s 141(30) Giáp đ t ông Huỳnh Văn H t đ t ông Ph m Văn 1% Mư i (mư i Cu c), th a H i, th a s 299 (31) s 5 (30) 05 Khu ph 2 T giao d ch NHNN và H t đ t bà Đi u Th Li t 2% PTNT (Cty TNHH Út Ngh ), th a s 43 (35)
 10. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t Giáp đ t bà Đi u Th Li t H t đ t bà Nguy n Th 2% (Cty TNHH Út Ngh ), th a Tâm, th a s 39 (35) s 43 (35) Giáp đ t ông Nguy n Th H t đ t bà Nguy n Th 2% Tài, th a s 19 (35) Hư ng, th a s 124 (35) Giáp đ t bà Nguy n Th Đư ng s 11 1,5% Hư ng, th a s 124 (35) Đư ng s 11 Vư n hoa (c u kinh cũ) 1% Giáp đư ng s 11 (nhà Giáp đư ng tránh QL57 1% ông R ng), th a s 45 (34) Ngã ba nhà ông Trương Giáp đư ng s 11(nhà bà 1% Văn Hi p (Hi p gà), th a Thúy), th a s 29 (34) s 40 (35) 06 Đư ng s 11 Giáp QL57 H t quán Hi u Nhân, th a 1,5% s 23 (34) 07 Khu ph 2 - khu ph 3 Ngã ba ông Tài, th a s Ngã ba b nh vi n (c ng 1,5% 18 (35)-30 (35) sau Phòng Công an huy n), th a s 17 (28) 08 Đư ng b kè khu ph 2 Giáp nhà Toàn Phát, th a H t đ t bà Đoàn Th Kim 1% s 60 (35) Anh, th a s 11 (24) Giáp đ t bà Đoàn Th Kim Vàm Lách, th a s 12 (7) 1% Anh, th a s 11 (24) 09 Đư ng Sơn Quy Ngã ba b nh vi n, th a s H t đ t ông Nguy n Văn 1% 19 (28) Ni m (bác sĩ Ni m), th a s 4 (29) 10 ĐH.41(ĐH.21 cũ) QL.57 (đi n t Lê Bình), C u chùa Ban Ch nh th a 1,5% th a s 56 (39)-48 (39) s 1 (45) - 4 (44) C u chùa Ban ch nh, th a H t đ t ông Đ Hoàng 1% s 28 (45) Hư ng (bán VLXD), th a s 58 (45) 11 Đư ng b kè khu ph 4 Văn phòng t d ch v du Nhà ông Nguy n Kh c Vũ, 1% l ch, th a s 49 (37) th a s 122 (36) 12 Khu ph 4 B n đò ngang th a s 108 H t cây xăng Phong Phú, 1% (36) th a s 347 (2) Giáp nhà ông Nguy n C u Đình, th a s 99 (36) 1% Kh c Vũ, th a s 122 (36) C u Đình, th a s 99 (36) C uC t, th a s 4 (27) 1% - 6 (27) C uC t H t đ t bà Dương H ng 1% Ti n, th a s 2 (26) 13 QL.57 (ph n thu c xã Sơn Giáp cây xăng Phong Phú, C ng p văn hóa Sơn 1% Đ nh) th a s 335 (2) Lân, th a s 2695 (2)- 2103 (2) 14 Đư ng s 14 (xã Sơn C uC t, th a s 2612 Vàm Lách, th a s 121 1% Đ nh) (10) (10)
 11. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 5. Huy n Ba Tri 01 Đư ng Tr n Hưng Đ o Ngã tư tư Trù ĐT.885 2% Đ.30/4 (bên trái nhà l ng) Đư ng 29/3 (bên ph i nhà Tr n Hưng Đ o UBND th tr n l ng) Đ. Nguy n Trãi Tr n Hưng Đ o Võ Trư ng To n Đ. Thái H u Ki m Tr n Hưng Đ o C u Xây Đ. Vĩnh Phú Thái H u Ki m Trưng Tr c 02 Đư ng Nguy n Du (trư c Nguy n Trãi ĐT. 885 2% Trư ng c p III cũ) Đ. Sương Nguy t Anh Tr n Hưng Đ o Võ Trư ng To n 03 Đư ng Võ Trư ng To n Sương Nguy t Anh Vĩnh Phú 2% Đ. Phan Ng c Tòng Tr n Hưng Đ o B nh vi n Đ. Vĩnh Phú Trưng Tr c An Đ c 04 Đ. Phan Ng c Tòng B nh vi n An Bình Tây 1% 05 ĐT.885 B n xe An Bình Tây Tr n Hưng Đ o 1,5% 06 ĐT.885 - c u Ba Tri Tr n Hưng Đ o C u Ba Tri 2% (19/5 cũ) 07 Đ. Nguy n Đình Chi u Ngã 4 Phòng Giáo d c Ngã 3 An Bình Tây 1,5% Nhà Bách hóa cũ Ngã 4 Phòng Giáo d c 2% 08 Đư ng Lê L i Tr n Hưng Đ o Nguy n Đình Chi u 1% Đ. Th Khoa Huân Tr n Hưng Đ o Nguy n Đình Chi u Đ. Lê T ng Tr n Hưng Đ o Sân v n đ ng cũ Đ. Chu Văn An Tr n Hưng Đ o Gò Vinh Đ. Nguy n Bích Thái H u Ki m Trưng Tr c Đ. Trưng Tr c Vĩnh Phú Võ Trư ng To n Đ. Trưng Nh Vĩnh Phú Phan Ng c Tòng Đ. M c Đ nh Chi Tr n Hưng Đ o Nguy n Đình Chi u Đ. Lê Lai Tr n Hưng Đ o Phan Ng c Tòng Đ. Trương Đ nh Th Khoa Huân M c Đ nh Chi 09 Đư ng Lê Lươm Sương Nguy t Anh UBND th tr n 1,5% 10 Đ. Nguy n Tri Phương Vĩnh Phú Võ Trư ng To n 1% Đ. Hoàng Di u Phan Ng c Tòng Vĩnh Phú 11 Đ. Tr n Bình Tr ng Sương Nguy t Anh C u Ba Tri 1% 12 ĐT.885 C u Ba Tri Gi ng Trung 2% 13 ĐH.14 (HL.14) Nghĩa đ a Nh Tỳ Ngã tư tư Trù 1% 14 ĐH.14 (HL.14) Nghĩa đ a Nh Tỳ C u Môn Nư c 1% 15 C u Xây - ch Vĩnh An C u Xây Ch Vĩnh An 1%
 12. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 16 Đư ng Tr n An (đư ng ĐH.14 (HL.14) ĐT.885 1% tr i giam) Đ. Tán K Nguy n Th Đ nh ĐH.14 (HL.14) Đ. Phan Thanh Gi n ĐT.885 Kênh hai Niên Đ. Tr n Qu c To n Chùa Hưng An T Gò Táo 17 Đ. Hoàng Hoa Thám Tr n Hưng Đ o Chu Văn An 1% 18 Đ. Hoàng Hoa Thám Hoàng Hoa Thám Đi Mi u 1% 19 Đ. Phan Văn Tr ĐT.885 Kênh th tr n 1% 20 Đ. Nguy n Th Đ nh ĐT.885 ĐH.14 (HL.14) 1% 6. Huy n M Cày 01 Đ. Nguy n Đình Chi u Tr n đư ng Dài 290m 2% 02 Đ. Công Lý Ngã tư c u M Cày H t ranh Chi đi n l c M 2% Cày (dài 471m) 03 Đ. Lê Lai Tr n đư ng Dài 313m 2% 04 Đ. Trương Vĩnh Ký Qu c l 60 H t ranh Phòng Kinh t cũ 2% (dài 362m) T ranh P. Kinh t cũ Cu i đư ng (dài 50m) 1% 05 Đ. Bùi Quang Chiêu Tr n đư ng Dài 273m 2% 06 Đ. Phan Thanh Gi n Tr n đư ng Dài 242m 1,5% 07 Đ. Nguy n Du Lê Lai C u 17/1 (dài 577m) 1,5% 08 Đ. Nguy n Du (nhánh r ) Nguy n Du Chân c u s t cũ qua p 3 2% TT M Cày (dài 112m) 09 Đư ng p H i Yên Ngã tư c u M Cày H t đư ng (dài 915m) 1,5% 10 Đư ng p 1 QL.60 H t đư ng 1% 11 ĐH.22 Ngã ba QL.57 C u 17/1 (dài 305m) 2% C u 17/1 H t đ a gi i p 3 TT M 1,5% Cày (dài 300m) Ranh p 3 và p An Th i Ranh TT M Cày -Đ nh 1% TT M Cày Th y Ranh TT M Cày - Đ nh UBND xã Đ nh Th y 1% Th y UBND xã An Đ nh UBND xã An Th i 1% 12 ĐH.20 (HL.20) Ngã ba QL.60 B n đò Thom - Khánh 1,5% Th nh Tân 13 Qu c l 57 QL.60 H t Xí nghi p cơ khí (dài 1% 595m) Ngã ba Thom - QL.60 Ngã ba đư ng vào b n đò 1,5% p 10 (Hi p Phư c) Phư c Hi p (dài 680m) Ngã ba đư ng vào b n đò C u Mương Đi u (dài 1,5% p 10 (Hi p Phư c) 900m)
 13. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t Phư c Hi p Trên ngã tư Cái Quao (v Ngã tư Cái Quao (dài 1% hư ng th tr n M Cày) 300m) Ngã tư Cái Quao H t Trư ng THPT An Th i 1% Trên ngã tư Tân Trung (v Dư i ngã tư Tân Trung 1% hư ng TT M Cày 300m) 300m (v hư ng Hương M ) dài 600m C u Móng - Hương M Ngã ba QL.57 và ĐH. 23 1% 14 Qu c l 60 C u M Cày C ng chùa Bà dài 754m 2% C ng chùa Bà H t Trư ng THPT 1,5% Chêguêvara (dài 596m) H t Trư ng THPT H t đ a ph n th tr n M 1,5% Chêguêvara Cày (dài 490m) C u M Cày L b đai p 4 TT M Cày 1,5% (dài 550m) L b đai p 4, TT M Cày C ng R ch Vông p Tân 1,5% Phư c, TT M Cày (dài 920m) C ng R ch Vông p Tân R ch Đình p Tân Phư c, 1,5% Phư c, TT M Cày TT M Cày (dài 830m) B n phà Hàm Luông C u Cái C m (dài 720m) 1,5% C u Cái C m H t Trư ng THCS Nguy n 1% Văn Tư (dài 1.305m) 15 ĐT.882 Ngã ba B n Trư ng Quân s đ a 1% phương (dài 935m) Trư ng Quân s đ a L Thanh Hòa xã Phư c 1% phương M Trung (dài 1.105m) 7. Huy n Gi ng Trôm 01 ĐT.885 C u Ch t S y Doanh nghi p d u Ti n 1,5% Phát Doanh nghi p d u Ti n Đư ng vào Trư ng m u 1,5% Phát giáo M Th nh Đư ng vào Trư ng m u Bưu đi n M Th nh 2% giáo M Th nh Bưu đi n M Th nh C ng Lương Hòa - M 1,5% Th nh C ng Lương Hòa - M Ngã ba Lương Hòa 1,5% Th nh Ngã ba Lương Hòa C u đúc Lương Qu i 1,5% C u đúc Lương Qu i B n Sao Quỳ 1,5% B n Sao Quỳ C ng Cát l Bình Hòa - th 1,5% tr n C ng Cát l Bình Hòa - th C u đúc Lương Qu i 1,5% tr n
 14. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t C u đúc Lương Qu i B n Sao Quỳ 1,5% B n Sao Quỳ C ng Cát l Bình Hòa - th 1,5% tr n C ng Cát l Bình Hòa - th C ng chùa Hu Khánh 1,5% tr n C ng chùa Hu Khánh B nh vi n Đa khoa 1,5% B nh vi n đa khoa C ng chùa Hu Quang 1,5% C ng chùa Hu Quang Nhà khách UBND huy n 2% Nhà khách UBND huy n C ng Bình Thành 2% C ng Bình Thành Tr m bơm 2% Tr m bơm Ngã ba Bình Thành 1,5% Ngã ba Bình Thành Ngã tư Gi ng Trư ng 1,5% Ngã tư Gi ng Trư ng Ngã ba Sơn Đ c 1% 02 ĐT.887 Ngã ba Sơn Đ c Giáp ranh xã Phú Nhu n 1% TX B n Tre 03 ĐH.10 Giáp ĐT.885 Giáp ranh xã Bình Thành 2% Giáp ranh xã Bình Thành Cách ngã tư Bình Đông 1% 100m hư ng Ba Tri 04 ĐH.22 Giáp ĐT.885 Văn phòng p Căn C xã 1,5% M Th nh Văn phòng p Căn C xã Giáp ranh xã Phong N m 1% M Th nh 05 Đư ng l Bình Tiên Giáp ĐT.885 C ng khu ph 2 th tr n 1,5% 06 Đư ng M Th nh - Thu n Giáp ĐT.885 C u M Th nh 1,5% Đi n 07 Khu v c ch th tr n Hai dãy ph c p nhà l ng 2% ch 08 Đư ng Lương Qư i - Giáp đư ng t nh 885 Giáp ranh xã Châu Hòa 1,5% Châu Hòa 8. Huy n Bình Đ i 01 ĐT.883 Đư ng Bùi Sĩ Hùng Đư ng Đ ng Kh i 2% Đư ng Đ ng Kh i Đư ng Nguy n Đình 2% Chi u Đư ng Nguy n Đình Giáp khu ph 1,3 p Bình 2% Chi u Chi n Giáp khu ph 1,3 p Bình C ng Soài B ng 2% Chi n C ng Soài B ng C u 30/4 1,5% 02 Đư ng Bà Nh t ĐT.883 Đ. Nguy n Th Đ nh 1,5% 03 Đ. Nguy n Đình Chi u ĐT.883 Giáp xã Đ i Hòa L c 2% 04 Đ. Đ ng Kh i ĐT.883 Công ty CP th y s n 1,5%
 15. Đo n đư ng T l TT Tên đư ng ph thuê T Đ n đ t 05 Đ. Nguy n Th Đ nh Giáp đư ng bà Nh t Đ. Nguy n Đình Chi u 1,5% 06 Đư ng 30 tháng 4 C ng Tr i giam huy n Đ. Nguy n Đình Chi u 1,5% 07 Đ. Tr n Ng c Gi i Nhà ông Khi t Ti m may Lê Bôi 2% 08 Đ. Tr n Hoàng Vũ Ngã ba nhà bà S Nhà Đài Truy n thanh 2% huy n 09 Hai dãy ph c p nhà l ng ch th tr n Đ. Cách m ng tháng 8 C a hàng đi n máy Đ i lý B o Minh (đư ng 2% Phương 30/4) Đư ng 3 tháng 2 Shop M Phương Đư ng 30/4 2% 10 Đ. Huỳnh T n Phát ĐT.883 Phòng Kinh t 1,5% 11 Đư ng Bình Th ng C u ch Bình Đ i Cty CP th y s n Bình Đ i 1,5% 12 Đư ng 26/8 Đ. ch th c ph m C u ch Bình Đ i 1,5% 13 Đư ng 01/5 Đư ng Đ ng Kh i C u ch Bình Đ i 1,5% 14 Đ. ch th c ph m ĐT.883 Đư ng 01/5 1,5% 15 Đ. Lê Phát Dân Hi u thu c huy n Giáp Bình Th ng 1,5% 16 Đ. bà Khoai Trư ng M m non th tr n Đư ng Nguy n Th Đ nh 1,5% 17 Đ. Tr nh Vi t Bàng Ngân hàng Công thương Quán H ng Phư c 1 1,5% cũ 18 Đ. Võ Th Phò Giáp đư ng Nguy n Đình Sân banh (c ng Soài 1% Chi u B ng) 19 Đ. M u Thân Giáp đư ng Bùi Sĩ Hùng C ng văn hóa Bình Hòa 1% 20 Đ. Lê Hoàng Chi u Nhà b y Th o Chùa Đông Phư c 1,5% 21 Đ. Bình Th i (ĐT.883) Đư ng Bùi Sĩ Hùng Khách s n M Tiên 1,5% 22 Đ. Bùi Sĩ Hùng ĐT.883 - ngã ba nhà ba Đư ng M u Thân 1% S t 23 Hai bên đư ng khu v c Đư ng Đ ng Kh i C u bà Nh t 1,5% c ng cá 24 Đ. C u Tàu - B n Đình 1% Đ t ch Hai dãy ph c p nhà l ng 2% ch lo i 1 Hai dãy ph c p nhà l ng 1,5% ch lo i 2 II. CÁC LO I Đ T KHÁC VÀ Đ T PHI NÔNG NGHI P V TRÍ KHÁC. Đ i v i đ t phi nông nghi p các v trí chưa đư c c th trong b ng quy đ nh nêu trên và các lo i đ t khác thì t l thuê đ t là 1%. III. Riêng các d án đ u tư thu c danh m c ưu đãi đ u tư đư c tính b ng 50% t l thuê đ t trên. Đ i v i các trư ng h p đ c bi t, y ban nhân dân t nh s có quy đ nh c th ./.
Đồng bộ tài khoản