Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
10
download

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 16/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH M T S GI I PHÁP V THU NH M TH C HI N CH TRƯƠNG KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG, NGĂN CH N SUY GI M KINH T , THÁO G KHÓ KHĂN I V I DOANH NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Gi m 50% m c thu su t thu giá tr gia tăng t ngày 01 tháng 02 năm 2009 n h t ngày 31 tháng 12 năm 2009 i v i các hàng hóa, d ch v sau ây: 1. Than á; 2. Hóa ch t cơ b n; s n phNm cơ khí là tư li u s n xu t; ô tô các lo i; linh ki n ô tô g m: ng cơ, h p s , b ly h p và các b ph n c a các m t hàng này; tàu, thuy n; khuôn úc các lo i; v t li u n , á mài; ván ép nhân t o; s n phNm bê tông công nghi p g m: d m c u bê tông, d m và khung nhà bê tông, c c bê tông, c t i n bê tông, ng c ng tròn bê tông, h p bê tông các lo i, pa-nen và các lo i c u ki n bê tông c t thép úc s n phi tiêu chuNn, bê tông thương phNm; l p và b săm l p c t 900 – 20 tr lên; ng th y tinh trung tính; 3. S n phNm luy n, cán, kéo kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý, tr vàng nh p khNu; 4. Máy x lý d li u t ng và các b ph n, ph tùng c a máy; 5. B c x p; n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n; ho t ng tr c v t, c u h ; v n t i bao g m: v n t i hàng hóa, hành lý, hành khách, v n t i du l ch b ng ư ng hàng không, ư ng b , ư ng s t và ư ng th y, tr v n t i qu c t ; 6. Kinh doanh khách s n; d ch v du l ch theo hình th c l hành tr n gói; 7. In, tr in ti n. i u 2. Gia h n n p thu trong th i gian 9 tháng i v i s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p năm 2009 tính trên thu nh p t các ho t ng sau: 1. S n xu t s n phNm cơ khí là tư li u s n xu t; 2. S n xu t v t li u xây d ng, g m: g ch, ngói các lo i; vôi; sơn; 3. Xây d ng, l p t;
  2. 4. D ch v du l ch; 5. Kinh doanh lương th c; 6. Kinh doanh phân bón. i u 3. 1. Không thu thu xu t khNu i v i m t hàng g xu t khNu ư c s n xu t t g nh p khNu cho các t khai h i quan hàng hóa xu t khNu ăng ký v i cơ quan h i quan trư c ngày 01 tháng 12 năm 2008. 2. Bãi b các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 104/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 v vi c ban hành m c thu tuy t i thu xu t khNu i v i m t hàng g o và phân bón xu t khNu, s 119/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 v vi c ban hành m c thu tuy t i thu xu t khNu i v i m t hàng qu ng ng thô và tinh qu ng ng, s 129/2008/Q -TTg ngày 19 tháng 9 năm 2008 v vi c ban hành m c thu tuy t i thu xu t khNu i v i m t hàng qu ng Barite và Apatit. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản