Quyết định số 160/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 160/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 160/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 160/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 160/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU I U CH NH, B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3538/KH T-TH ngày 25 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, v i t ng s v n 729,034 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó: 1. i u ch nh gi m v n 75 d án, v i s v n gi m 626,578 t ng; 2. i u ch nh tăng v n 34 d án, v i s v n tăng 490,85 t ng; 3. B sung m i 74 d án, v i s v n 540,78 t ng; 4. Các d án th c hi n theo phương th c thi công ng v n 9 d án, v i s v n 117,764 t ng; 5. B sung v n phân c p cho y ban nhân dân các qu n-huy n 323,982 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3.- Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ph i phân b k ho ch u tư xây d ng t ngu n v n phân c p theo các nguyên t c sau : 3.1- Ch b trí k ho ch u tư xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2003 cho nh ng d án b c thi t và ph i m b o b trí v n th c hi n hoàn thành trong năm; 3.2- T ng v n u tư c a các d án ư c b trí k ho ch u tư xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2003 không ư c vư t quá t ng s v n mà y ban nhân dân thành ph phân c p cho t ng qu n-huy n. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - T T, B, TM, CNN, VX, T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản