Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
11
download

Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 160/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHI N LƯ C T NG TH VÀ CHÍNH SÁCH B O H S N XU T CÔNG NGHI P TRONG NƯ C PHÙ H P CÁC CAM K T QU C T , QUY NNH C A WTO GIAI O N N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c t ng th và chính sách b o h s n xu t công nghi p trong nư c phù h p các cam k t qu c t , quy nh c a WTO giai o n n năm 2020, v i các n i dung ch y u sau: I. QUAN I M 1. Các bi n pháp b o h s n xu t ph i h p lý, có i u ki n và có l trình c t gi m phù h p v i các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO) và các cam k t khác c a Vi t Nam. 2. Các bi n pháp b o h c a Nhà nư c ph i hư ng t i thúc Ny và t o l p l i th c nh tranh cho các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n nói riêng và cho ngành công nghi p Vi t Nam nói chung trên th trư ng trong nư c và qu c t . 3. Các bi n pháp b o h ph i ư c th c hi n th ng nh t bình ng i v i m i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . 4. G n b o h s n xu t trong nư c v i vi c ti p t c i u ch nh ch c năng qu n lý c a Nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. II. M C TIÊU 1. T o i u ki n tr giúp các nhà s n xu t trong nư c t ng bư c nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng n i a và t ng bư c m r ng th trư ng ngoài nư c. 2. T o i u ki n huy ng các ngu n l c trong và ngoài nư c vào vi c khai thác ti m năng và l i th nh m Ny nhanh ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 3. Góp ph n n nh kinh t - xã h i t nư c trong quá trình h i nh p kinh t qu c t trên cơ s t o thêm vi c làm, nâng cao i s ng ngư i lao ng, áp ng nhu c u hàng hóa c a n n kinh t . 4. B o h s n xu t trong nư c không ch hư ng t i nh ng m c tiêu kinh t và b o v l i ích c a các nhà s n xu t, mà còn hư ng t i nh ng m c tiêu xã h i và b o v l i ích c a ngư i tiêu dùng trên th trư ng n i a.
  2. III. CHI N LƯ C B O H S N XU T CÔNG NGHI P TRONG NƯ C PHÙ H P V I CÁC CAM K T QU C T , QUY NNH C A WTO Trên cơ s các cam k t qu c t và quy nh c a WTO, t n d ng các bi n pháp thu và phi thu nh m tr giúp các doanh nghi p công nghi p trong nư c thu c m i thành ph n kinh t , mà trư c m t là t p trung cho các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n, nh m t o l p và nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng n i a và t ng bư c m r ng th trư ng ngoài nư c. B o h ph i hư ng n t ng bư c nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia cũng như năng l c c nh tranh c a ngành và s n phNm công nghi p. Ngư c l i, vi c nâng cao năng l c c nh tranh s góp ph n b o h s n xu t công nghi p. IV. CÁC CHÍNH SÁCH B O H S N XU T CÔNG NGHI P TRONG NƯ C PHÙ H P V I CÁC CAM K T QU C T , QUY NNH C A WTO 1. Nhóm chính sách liên quan n các bi n pháp thu và phi thu a) Chính sách liên quan n thu Ti p t c b o h thông qua các chính sách thu phù h p v i các quy nh c a WTO và cam k t qu c t c a Vi t Nam. Áp d ng linh ho t các phương pháp tính thu , s d ng có hi u qu thu ch ng bán phá giá và thu i kháng nh m b o v s n xu t trong nư c. b) Chính sách liên quan n các bi n pháp phi thu . - Th c hi n các chính sách hi n hành v u tư, b o v thương m i t m th i; t ch c qu n lý c nh tranh, ch ng bán phá giá, ch ng tr c p; hàng rào k thu t, an toàn v sinh d ch t …; - C i cách chính sách và các quy nh liên quan n th t c h i quan. Ti p t c qu n lý ch t ch d ch v phân ph i các m t hàng có tác ng quan tr ng n kinh t - xã h i (như xăng d u, dư c phNm, sách, báo, t p chí, băng hình, thu c lá, g o, ư ng và kim lo i quý, phân bón, xi măng …); - Áp d ng các chính sách b o h quy n s h u trí tu nh m ngăn ch n các ho t ng gian l n thương m i, vi ph m b n quy n trên cơ s các quy nh c a WTO và cam k t qu c t c a Vi t Nam. 2. Nhóm chính sách liên quan n nâng cao kh năng c nh tranh a) Chính sách v u tư - Ưu tiên u tư vào cơ s h t ng, nh t là t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng nông thôn, mi n núi, t o i u ki n thu hút các nhà u tư trong và ngoài nư c xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh góp ph n thu h p kho ng cách gi a các vùng. - K t h p ng th i gi a u tư m i và u tư m r ng s n xu t, kinh doanh. Ưu tiên u tư vào các ngành công ngh cao, công ngh thân thi n v i môi trư ng, công ngh tiêu t n ít tài nguyên v t ch t, t o nên s n phNm có ch t lư ng và giá c c nh tranh. - Nâng cao hi u qu u tư. Ti p t c phát huy m i ngu n l c trong nư c, thu hút ngu n l c bên ngoài, k t h p có hi u qu v i các ngu n l c bên trong th c hi n u tư. b) Chính sách v s n xu t, kinh doanh, d ch v công nghi p. - Ny m nh phát tri n các ngành, các s n phNm s n xu t d a trên l i th c nh tranh ng c a n n kinh t ; ng th i b o m s n xu t, áp ng nhu c u nh ng s n phNm thi t y u nh m góp ph n gi n nh kinh t - xã h i và tăng trư ng xu t khNu.
  3. - Th c hi n các chính sách b o h trên cơ s phân lo i h th ng các m t hàng công nghi p thành các nhóm hàng theo nh ng tiêu chí nh t nh và xác nh rõ các nhóm hàng hóa ư c b o h l a ch n. - Phát tri n s n xu t kinh doanh nh ng s n phNm có l i th , hoàn thi n d ch v công nghi p, th c hi n m c tiêu nâng cao kh năng c nh tranh là bi n pháp b o v h u hi u nh t i v i s n xu t trong nư c. c) Chính sách v th trư ng - T ng bư c gi m d n ti n n xóa b s can thi p c a Nhà nư c vào giá c hàng hóa (tr m t s m t hàng chi n lư c, thi t y u) trên cơ s tôn tr ng các quy lu t th trư ng c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. - Nhà nư c h tr nâng cao năng l c c nh tranh cho các doanh nghi p phù h p v i các cam k t qu c t , quy nh c a WTO. - Phát tri n ng b h th ng th trư ng (như th trư ng hàng hóa và d ch v , th trư ng tài chính, th trư ng b t ng s n, th trư ng lao ng và th trư ng khoa h c – công ngh ) và qu n lý có hi u qu s v n hành c a các lo i th trư ng. d) Chính sách v huy ng v n - Th c hi n nh t quán ch trương phát tri n n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n và a d ng hóa các lo i hình t ch c kinh doanh nh m huy ng t t nh t các ngu n l c trong và ngoài nư c vào u tư phát tri n kinh t nói chung và công nghi p nói riêng. - Phát tri n v ng ch c th trư ng tài chính bao g m th trư ng v n và th trư ng ti n t theo hư ng ng b , có cơ c u hoàn ch nh. M r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán. Huy ng m i ngu n v n cho u tư phát tri n. Hi n i hóa và a d ng hóa các ho t ng c a th trư ng ti n t . M c a th trư ng d ch v ngân hàng theo l trình h i nh p kinh t qu c t . ) Chính sách v khoa h c – công ngh - Nâng cao năng l c c a các cơ quan khoa h c và công ngh v m i m t nh m t ng bư c nâng cao hàm lư ng khoa h c và công ngh trong các s n phNm, d ch v công nghi p tr ng i m; ng th i t o m i liên k t h u cơ gi a cơ quan nghiên c u v i các doanh nghi p nh m chuy n giao các k t qu nghiên c u ng d ng vào s n xu t kinh doanh. - Ny nhanh quá trình hình thành và phát tri n th trư ng khoa h c – công ngh t o cơ s thu n l i cho các doanh nghi p áp d ng các thành t u khoa h c – công ngh vào u tư và s n xu t, kinh doanh. Ny m nh vi c ng d ng các công ngh qu n lý tiên ti n trong công tác qu n lý s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p công nghi p. - Coi tr ng vi c nghiên c u và phát tri n công ngh n i sinh; ng th i k t h p v i ưu tiên ng d ng các công ngh ngu n, công ngh tiên ti n trong khu v c và trên th gi i trong các lĩnh v c ho t ng c a ngành công nghi p. Tăng cư ng nh n th c c a doanh nghi p và cơ quan qu n lý v t m quan tr ng c a công tác tiêu chuNn hóa và s h u trí tu . e) Chính sách v môi trư ng - Ưu tiên công tác xây d ng các tiêu chuNn tiên ti n v môi trư ng trong s n xu t và tiêu dùng các s n phNm công nghi p. Hoàn thi n h th ng tiêu chuNn môi trư ng công nghi p hài hòa v i tiêu chuNn c a các nư c công nghi p phát tri n; ng th i tăng cư ng u tư các phương ti n, trang thi t b th c hi n vi c ki m soát th c hi n. - Xây d ng l trình i m i các công ngh l c h u và ng d ng công ngh m i tiên ti n, gi m thi u các tác nhân gây ô nhi m môi trư ng trong các ngành s n xu t.
  4. - Ny m nh nghiên c u và xây d ng ngành công nghi p môi trư ng. g) Chính sách v ngu n nhân l c. - Ti p t c i m i m c tiêu, n i dung chương trình và phương pháp ào t o, t ào t o ngh , trung c p chuyên nghi p, cao ng n i h c, t chuNn khu v c và qu c t . Chú tr ng ào t o và xây d ng i ngũ gi ng viên, giáo viên có trình và ch t lư ng cao. - K t h p u tư c a Nhà nư c v i vi c th c hi n ch trương xã h i hóa giáo d c huy ng ngu n l c c a các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c cho phát tri n s nghi p giáo d c và ào t o; coi tr ng hình th c ào t o t i ch c a các doanh nghi p, phát tri n hình th c ào t o ngoài nư c ti p c n nhanh v i k thu t và công ngh tiên ti n. - Xây d ng chính sách ưu ãi nh m thu hút nhân tài trong m t s ngành, lĩnh v c ưu tiên, áp d ng thí i m, có ánh giá t ng k t, i u ch nh chính sách phù h p v i t ng a bàn. V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Nhóm gi i pháp liên quan n thu và phi thu a) Nhóm gi i pháp liên quan n thu - Trong i u ki n cho phép và phù h p v i các quy nh c a WTO và cam k t c a Vi t Nam v l trình gi m thu su t nh p khNu, ti p t c b o h b ng thu i v i m t s lo i ngành hàng c n ư c h tr . Vi c i u ch nh m c thu su t i v i m t m t hàng ph i có th i gian chuy n i và ư c công b r ng rãi trư c khi áp d ng. - Th c hi n cam k t tuân th hi p nh v xác nh giá tính thu h i quan c a WTO. Bãi b các kho n ph thu i v i hàng nh p khNu. - Áp d ng linh ho t các phương pháp tính thu , ch y u áp d ng thu ph n trăm m b o tính minh b ch, h n ch áp d ng thu tuy t i. N u m t dòng thu nh p khNu ư c chuy n i sang thu tuy t i ho c h n h p, ph i m b o có m c ích rõ ràng, và m c thu su t m i không vư t quá m c Vi t Nam ã cam k t. - Ti p t c nghiên c u, áp d ng có hi u qu thu ch ng bán phá giá và thu i kháng nh m b o v s n xu t trong nư c tránh kh i nh ng c nh tranh không bình ng c a hàng nh p khNu. Quá trình áp d ng thu ch ng bán phá giá và thu i kháng d a trên cơ s quy nh c a WTO và cam k t c a Vi t Nam. b) Nhóm gi i pháp liên quan n phi thu - Duy trì các chính sách u tư, chính sách ưu ãi u tư ang th c hi n mà không trái v i quy nh c a WTO như các hình th c ưu ãi gián ti p, ưu ãi các d án u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i, phát tri n nông nghi p, nông thôn, u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn… - Nghiên c u, xu t các chính sách u tư, ưu ãi u tư dư i các hình th c như h tr nghiên c u phát tri n, giáo d c ào t o, u tư c i ti n trang thi t b ang s d ng áp ng các quy nh m i v môi trư ng…. - Nghiên c u s d ng các bi n pháp phi thu như b o v thương m i t m th i (như t v , tr c p, các bi n pháp i kháng, bi n pháp ch ng bán phá giá). - Hoàn thi n cơ ch và t ch c qu n lý c nh tranh, ch ng bán phá giá, ch ng tr c p t o ra môi trư ng c nh tranh lành m nh. Xây d ng các tiêu chuNn k thu t và tiêu chuNn v sinh, an toàn th c phNm phù h p v i Hi p nh v hàng rào k thu t trong thương m i (TBT) và Hi p nh v các bi n
  5. pháp v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t (SPS) b o v th trư ng n i a và ngư i tiêu dùng. - Th c hi n các chính sách v an toàn v sinh d ch t trên cơ s các tiêu chuNn qu c t , phù h p v i quy nh c a WTO nh m b o v kinh t nông nghi p và s c kh e ngư i tiêu dùng. Th c hi n hài hòa hóa các tiêu chuNn và quy nh v ki m k ch ng, th c v t v i tiêu chuNn khu v c và tiêu chuNn qu c t . - Duy trì h n ng ch và ch c p phép nh p khNu i v i nh ng s n phNm ư c phép, theo cam k t và phù h p quy nh c a WTO, nh ng m t hàng nh hư ng n an ninh, qu c phòng, b o v ngu n tài nguyên, b o v môi trư ng, s c kh e con ngư i, truy n th ng văn hóa…. và ph i m b o nguyên t c không phân bi t i x . - Hoàn thi n h th ng chính sách v c nh tranh và gi m c quy n tăng cư ng m c a và t o môi trư ng c nh tranh bình ng cho phát tri n. Ngăn ng a các ho t ng kinh t có th t o ra rào c n cho s phát tri n th trư ng và c nh tranh, làm gi m u tư và cơ h i tham gia th trư ng c a doanh nghi p. - Th c hi n nghiêm túc Lu t H i quan. C i cách th t c h i quan, m b o minh m ch và chuNn hóa theo quy nh qu c t , t o i u ki n cho ho t ng thương m i và u tư thông su t. - M c a th trư ng d ch v phân ph i theo l trình cam k t. Ti p t c qu n lý ch t ch ho t ng phân ph i các m t hàng có tác ng quan tr ng n kinh t - xã h i như xăng d u, dư c phNm, sách, báo, t p chí, băng hình, thu c lá, g o, ư ng và kim lo i quý, phân bón, xi măng. - Nghiên c u áp d ng các hình th c b o h quy n s h u trí tu nh m ngăn ch n các ho t ng gian l n thương m i, vi ph m b n quy n trên cơ s các quy nh c a WTO và cam k t c a Vi t Nam. Vi c áp d ng các bi n pháp b o h thông qua th t c th c thi các quy n s h u trí tu không tr thành rào c n i v i ho t ng thương m i h p pháp, và ph i g n v i th i h n b o h theo quy nh c a WTO. 2. Nhóm gi i pháp liên quan n nâng cao kh năng c nh tranh. a) Gi i pháp v u tư - T p trung phát tri n cơ s h t ng giao thông, ch y u là h th ng ư ng xá, c ng bi n, sân bay, ư c xác nh t i các vùng ã và s có dung lư ng lưu thông hàng hóa l n, nh ng vùng có tác ng lan t a m nh t i các vùng khác. Ưu tiên phát tri n cơ s h t ng năng lư ng, trư c h t là năng lư ng i n. Ny nhanh ti n xây d ng các các nhà máy i n có l i ích t ng h p (s n xu t i n, ch ng lũ, c p nư c, du l ch); phát tri n h p lý các ngu n nhi t i n khí; phát tri n m nh nhi t i n than; phát tri n các ngu n i n gió và m t tr i thân thi n v i môi trư ng; chuNn b k tri n khai xây d ng i n h t nhân u tiên trong th i gian g n. Áp d ng ng b các bi n pháp v k thu t, kinh t và t ch c nh m s d ng h p lý và ti t ki n i n, gi m t n th t i n năng. - i u ch nh chi n lư c và chính sách u tư phát tri n các ngành (nhóm s n phNm) công nghi p trên cơ s ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n. Theo ó: + T p trung phát tri n các s n phNm trong nư c có l i th c nh tranh c trên th trư ng n i a và th trư ng qu c t t khai thác các l i th so sánh c a t nư c và c a t ng vùng lãnh th v nhân l c, tài nguyên và truy n th ng ngh nghi p. + Phát tri n có ch n l c m t s s n phNm có ti m l c c i thi n l i th c nh tranh, trong ó có các ngành công ngh cao, v i s tr giúp c a Nhà nư c trong khuôn kh các cam k t qu c t và quy nh c a WTO.
  6. + T p trung u tư phát tri n m t s s n phNm (b ph n, chi ti t s n phNm) tham gia vào “chu i giá tr toàn c u” trên cơ s thi t l p quan h v i các i tác thích h p, ch y u là các t p oàn xuyên qu c gia (TNC) có m ng s n xu t và phân ph i toàn c u. - Kh c ph c cơ b n tình tr ng u tư dàn tr i (nh t là i v i ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c) và u tư mang tính tình th , thi u chi n lư c dài h n b o m kh năng phát tri n b n v ng. Ny m nh xúc ti n u tư tr c ti p nư c ngoài vào các ngành, các lĩnh v c c n nhi u v n, có công ngh cao, thân thi n v i môi trư ng, tiêu hao ít tài nguyên. b) Gi i pháp v s n xu t, kinh doanh, d ch v công nghi p - KhNn trương tri n khai th c hi n Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n giai o n 2007 – 2010, t m nhìn n năm 2020 và m t s chính sách khuy n khích phát tri n. - Nghiên c u, phân lo i các m t hàng công nghi p thành các nhóm hàng theo nh ng tiêu chí nh t nh, như: hàng hóa thông thư ng, hàng hóa có tác ng quan tr ng n kinh t - xã h i; hàng hóa c a các ngành truy n th ng, hàng hóa c a các ngành công nghi p “non tr ”; theo kh năng c nh tranh…. có nh ng bi n pháp và m c b o h phù h p. - Tăng cư ng thu hút u tư phát tri n các ngành công nghi p h tr và công nghi p n n t ng cho công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. B o m s n xu t, áp ng nhu c u nh ng s n phNm thi t y u nh m góp ph n gi n nh n n kinh t - xã h i và tăng trư ng xu t khNu. Chú tr ng u tư phát tri n các ho t ng d ch v công nghi p và d ch v h tr kinh doanh công nghi p, bao g m d ch v h u c n kinh doanh (logistique), d ch v tư v n kinh doanh và tư v n pháp lu t; d ch v tài chính, ngân hàng; d ch v b o hi m; các d ch v xúc ti n thương m i; d ch v ào t o nhân l c theo yêu c u c a các doanh nghi p. c) Gi i pháp v th trư ng - Gi i pháp v xóa b s can thi p c a Nhà nư c vào giá c + Trong dài h n, chuy n d n sang giá tr trư ng i v i nh ng m t hàng hi n còn áp d ng cơ ch Nhà nư c nh giá. T ng bư c xóa b m i hình th c bao c p, trong ó có bao c p qua giá, th c hi n giá th trư ng cho m i lo i hàng hóa và d ch v theo l trình ã cam k t v i WTO. + Hoàn thi n chính sách v giá, v c nh tranh và ki m soát c quy n phù h p v i cam k t h i nh p kinh t qu c t và b o m n nh kinh t vĩ mô. + H tr và khuy n khích các h i ngh nghi p, các doanh nghi p xây d ng l trình v giá s n phNm quan tr ng, có s n lư ng l n, nh m t o môi trư ng c nh tranh v giá, b o m s phát tri n n nh, b n v ng và hài hòa các l i ích. - Gi i pháp v h tr doanh nghi p nâng cao kh năng c nh tranh + H tr doanh nghi p th c hi n các bi n pháp xúc ti n u tư và xúc ti n thương m i; căn c thông tin th trư ng ho ch nh chi n lư c kinh doanh thích h p. + Ti p t c rà soát, hoàn thi n các chính sách, các quy nh pháp lý liên quan n ký k t và th c hi n h p ng, giám sát, i u ti t th trư ng và xúc ti n thương m i, u tư, gi i quy t tranh ch p phù h p v i cam k t qu c t . + Khuy n khích và t o i u ki n cho các doanh nghi p m r ng quan h liên k t b o m nguyên li u, ch bi n, phân ph i s n phNm trên th trư ng.
  7. + Tăng cư ng u tư v v n, cơ s v t ch t và nhân l c cho ho t ng nghiên c u tri n khai (R-D); phát tri n các doanh nghi p khoa h c công ngh ; g n k t ho t ng gi a các vi n nghiên c u, các trư ng i h c v i các doanh nghi p. + H tr và khuy n khích các doanh nghi p th c hi n các ho t ng nghiên c u ng d ng và c i ti n ào t o ngu n nhân l c (c nhân l c qu n lý) có ch t lư ng cao. + Phát huy vai trò c a các hi p h i ngành hàng trong vi c h p tác, th ng nh t hành ng gi a các doanh nghi p trong hi p h i, nâng cao năng l c c nh tranh. - Gi i pháp v t o l p ng b h th ng th trư ng + Phát tri n ng b h th ng th trư ng nh m t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n nhanh chóng và thu n l i v i các ngu n l c: t n d ng chi tiêu c a Nhà nư c kích thích s n xu t và tiêu dùng. + T ng bư c xóa b tình tr ng c quy n, khuy n khích và b o h c nh tranh bình ng gi a các doanh nghi p. + Nhà nư c có k ho ch chi tiêu h p lý nh m kích thích s n xu t và tiêu dùng. + K t h p b o h c a Nhà nư c v i khuy n khích và b o h c nh tranh bình ng gi a các doanh nghi p t o i u ki n c i thi n kh năng c nh tranh vươn d n ra th trư ng nư c ngoài. + Nghiên c u ban hành các quy nh pháp lý v quy n s h u c a doanh nghi p, t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. d) Gi i pháp v huy ng v n - Gi i pháp v phát tri n n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n + Rà soát, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách ưu ãi i v i nh ng s n phNm và a bàn u tư – kinh doanh thu c di n ư c phép b o h nh m b o m s bình ng th c s gi a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . + Nhà nư c th c hi n vai trò nh hư ng, t o môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư l a ch n cơ h i kinh doanh và lo i hình t ch c kinh doanh thích h p v i i u ki n c a mình. + Xây d ng m t h th ng doanh nghi p Vi t Nam có ch t lư ng, có s c c nh tranh cao, có thương hi u uy tín, trong ó ch l c là m t s t p oàn kinh t l n. - Gi i pháp v xây d ng và phát tri n th trư ng tài chính + Phát tri n m nh các kênh cung c p v n c trong và ngoài nư c; k t h p ch t ch gi a chính sách ti n t và chính sách tài khóa; tăng cư ng công tác qu n lý và tranh tra, giám sát ho t ng c a th trư ng v n. + Ny m nh c i cách trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o m cho các ngân hàng thương m i th c s là nh ng ơn v kinh t t ch , không có s phân bi t i x v hình th c s h u và thành ph n kinh t . m b o các i u ki n và môi trư ng các ngân hàng thương m i và sàn giao d ch ch ng khoán ho t ng theo nguyên lý th trư ng, t ch , t ch u trách nhi m v tài chính. + Hoàn thi n cơ ch ho t ng tín d ng theo nguyên lý th trư ng: hoàn thi n các quy nh v th t c giao d ch tín d ng theo hư ng thu n ti n nh t.
  8. + Ti p t c Ny nhanh ti n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, m b o tính hi u qu , th c hi n úng m c ích c ph n hóa. + Khuy n khích, h tr , t o i u ki n thu n l i cho các doanh nhân ti p c n m i ngu n v n. Chú tr ng h tr các doanh nghi p công nghi p nh và v a t các ngu n v n h tr c a các t ch c chính ph và phi chính ph qu c t . T o cơ ch hình thành các ngu n v n h tr ban u cho các doanh nghi p m i gia nh p th trư ng. ) Gi i pháp v khoa h c – công ngh - Gi i pháp v nâng cao năng l c c a các cơ quan khoa h c – công ngh + T o i u ki n các cơ quan khoa h c – công ngh tăng cư ng tính t ch , t h ch toán, g n k t ho t ng v i doanh nghi p thúc Ny i m i công ngh . + Nhà nư c tăng u tư ngân sách cho các chương trình, tài có tác ng tích c c n khai thác các ngu n l c trong nư c, nâng cao năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh c a các lo i hàng hóa. Xây d ng cơ ch ràng bu c trách nhi m c a các t ch c và cá nhân th c hi n các chương trình, d án nh m b o m hi u qu công tác nghiên c u. + L p Qu i m i công ngh qu c gia và Qu u tư m o hi m trong lĩnh v c khoa h c – công ngh . - Gi i pháp v xây d ng và phát tri n th trư ng khoa h c – công ngh + Có chính sách h tr ban u cho các cơ s nghiên c u ng d ng tham gia th trư ng khoa h c – công ngh ; hình thành th trư ng công ngh r ng kh p và thông su t trong c nư c. + Có chính sách khuy n khích phát tri n d ch v h tr v s h u trí tu và chuy n giao công ngh , d ch v tư v n, phát tri n các lo i hình ch công ngh , h i ch công ngh , tri n lãm công ngh , cơ s ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p công ngh ; hình thành các trung tâm giao d ch công ngh t i các vùng kinh t l n. - Gi i pháp v nghiên c u – phát tri n công ngh và s h u trí tu + Khuy n khích các doanh nghi p áp d ng các thành t u khoa h c – công ngh vào u tư, kinh doanh i ôi v i vi c b o v quy n s h u trí tu . + Khuy n khích phát tri n các d ch v thi t k , o lư ng, ánh giá, thNm nh, giám sát ch t lư ng, thông tin, môi gi i, chuy n giao công ngh , tư v n pháp lý v s h u trí tu . + Xây d ng và ban hành các tiêu chuNn k thu t v i các lo i hàng hóa xu t phát t l i ích c a ngư i tiêu dùng và phù h p v i các tiêu chuNn qu c t . + Nâng cao hàm lư ng khoa h c – công ngh trong các s n phNm, d ch v công nghi p tr ng i m; Ny m nh ng d ng các công ngh qu n lý tiên ti n vào ho t ng c a các doanh nghi p. + Tr giúp doanh nghi p áp d ng các h th ng qu n tr ch t lư ng hi n i; tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành các tiêu chuNn ch t lư ng. + Hoàn thi n cơ ch thNm nh công ngh , thi t b nh p khNu nh m m b o tính hi n i và hi u qu trong quá trình ng d ng vào Vi t Nam. + Hoàn thi n các quy nh pháp lu t v b o h b n quy n và s h u trí tu . e) Nhóm gi i pháp v môi trư ng
  9. - Xây d ng và ban hành tiêu chuNn tiên ti n v môi trư ng phù h p v i i u ki n Vi t Nam và t ng bư c theo tiêu chuNn c a các nư c công nghi p phát tri n, x lý nghiêm kh c nh ng vi ph m tiêu chuNn ã ban hành. - Có cơ ch tài chính tr giúp các doanh nghi p trong ho t ng b o v môi trư ng t i cơ s s n xu t, kinh doanh. - T ng bư c xây d ng ngành công nghi p môi trư ng thành m t ngành công nghi p m nh m b o cung c p các công ngh và thi t b x lý môi trư ng trong s n xu t công nghi p và ph c v dân sinh. g) Gi i pháp v ngu n nhân l c - T ng bư c th c hi n chương trình c i cách h th ng giáo d c qu c gia theo yêu c u b o m tính h th ng và liên thông, t chuNn khu v c và qu c t ; g n ào t o v i nhu c u s d ng, nh t là ào t o ngh . - Tăng d n các kho n u tư c a Nhà nư c k t h p v i th c hi n ch trương xã h i hóa giáo d c huy ng ngu n l c cho phát tri n s nghi p giáo d c và ào t o. - Tăng cư ng ào t o ngh (c h cao ng, trung h c chuyên nghi p và công nhân) m b o ngu n nhân l c cho các d án u tư m i và u tư m r ng. - Có cơ ch , chính sách h tr ào t o, b dư ng, nâng cao trình , tay ngh c a ngư i lao ng; khuy n khích khu v c tư nhân, doanh nghi p tham gia d y ngh . - Ny m nh h p tác qu c t trong lĩnh v c giáo d c ào t o; phát tri n hình th c ào t o ngoài nư c ti p c n nhanh v i k thu t và công ngh tiên ti n. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành: a) B Công Thương có trách nhi m công b chi n lư c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; hư ng d n, ôn c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này; theo dõi; ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph i u ch nh cơ ch , chính sách cho phù h p v i tình hình th c t . b) B Công Thương ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n s n xu t, kinh doanh, d ch v công nghi p, xúc ti n thương m i, phát tri n th trư ng và gi i quy t tranh ch p phù h p v i cam k t qu c t . c) B K ho ch và u tư ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách v u tư; các gi i pháp, chính sách phi thu liên quan n u tư, ưu ãi u tư. d) B Tài chính ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n thu ; c i cách chính sách và các quy nh liên quan n th t c h i quan; huy ng v n và phát tri n th trư ng tài chính. ) B Khoa h c và Công ngh ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n phát tri n khoa h c công ngh ; b o h quy n s h u trí tu ; hàng rào k thu t trong thương m i. e) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n các bi n pháp ki m d ch ng th c v t. g) B Y t ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n các bi n pháp v sinh an toàn th c phNm và qu n lý dư c phNm.
  10. h) B Giáo d c và ào t o ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n c i cách giáo d c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. i) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách liên quan n xây d ng các tiêu chuNn tiên ti n v môi trư ng trong s n xu t và tiêu dùng các s n phNm công nghi p; phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. k) Các B , ngành khác trong ph m vi ch c trách ư c giao, có trách nhi m ph i h p v i các B ch trì tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách nh m m b o th c hi n thành công chi n lư c. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n quán tri t tinh th n c a chi n lư c và ph bi n cho các ơn v , doanh nghi p; ng th i có k ho ch tri n khai xây d ng và th c hi n các chính sách và gi i pháp c a chi n lư c phù h p v i i u ki n th c t c a a phương. 3. Ch báo cáo: - Trư c ngày 20 tháng 11 hàng năm, các B , ngành và a phương báo cáo v B Công Thương tình hình tri n khai, k t qu th c hi n trong năm v các gi i pháp, chính sách c a Chi n lư c t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Chi n lư c l n th nh t vào năm 2010; sơ k t gi a kỳ vào năm 2015 và t ng k t vào năm 2020. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản