Quyết định số 1601/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 1601/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1601/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1601/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1601/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN, T NH L NG SƠN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Quy t nh s 138/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch ho t ng Khu kinh t c a kh u ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn t i t trình s 18/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 và B trư ng B N i v t i t trình s 3131/TTr-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn. 1. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn, t nh L ng Sơn (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh L ng Sơn, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn và các khu công nghi p khác trên a bàn t nh L ng Sơn theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và pháp lu t có liên quan; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác liên quan n ho t ng u tư và s n xu t, kinh doanh cho các nhà u tư trong Khu kinh t và các khu công nghi p trên a bàn t nh. 2. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy và có tài kho n, tr s làm vi c; kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c và kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i: 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. i u 37 và i u 38 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; 3. i u 15 Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn ban hành kèm theo Quy t nh s 138/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ;
  2. 4. Các văn b n pháp lu t khác liên quan và các nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân t nh L ng Sơn giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Cơ c u t ch c: a) Ban Qu n lý có Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn b nhi m; không quá 03 Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn b nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý; b) Ban Qu n lý có b máy giúp vi c g m: Văn phòng và m t s phòng chuyên môn nghi p v ; c) Các ơn v s nghi p tr c thu c. Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn trình Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn quy t nh theo thNm quy n v thành l p t ch c s nghi p thu c Ban Qu n lý. 2. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách và biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn nghi p v ; b) Biên ch c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a nhà nư c. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý trình y ban nhân dân t nh L ng Sơn quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn và Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y;
  3. - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (7b).
Đồng bộ tài khoản