Quyết định số 1602/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 1602/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1602/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y – Dược thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1602/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I TÊN TRƯ NG I H C Y KHOA THU C I H C THÁI NGUYÊN THÀNH TRƯ NG I H C Y – DƯ C THU C I H C THÁI NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 460/TTr-BGD T ngày 06 tháng 10 năm 2008 v vi c i tên Trư ng i h c Y khoa thu c i h c Thái Nguyên thành Trư ng i h c Y – Dư c thu c i h c Thái Nguyên, QUY T NNH: i u 1. i tên Trư ng i h c Y khoa thu c i h c Thái Nguyên thành Trư ng i h c Y – Dư c thu c i h c Thái Nguyên. i u 2. Trư ng i h c Y – Dư c thu c i h c Thái Nguyên là cơ s giáo d c i h c, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Trư ng i h c Y – Dư c ho t ng theo i u l trư ng i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Trư ng i h c Y khoa thu c i h c Thái Nguyên;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản